Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
III/27/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych
III/26/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmiany uchwały nr L/1031/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
III/25/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym
III/24/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską
III/23/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
III/22/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
III/21/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/20/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/19/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/18/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/17/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/16/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
III/15/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/14/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/13/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/12/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/11/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/10/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/9/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
III/8/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
III/7/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
III/6/2010
z dnia 21.12.2010
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/5/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie wyboru przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
II/4/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej
II/3/2010
z dnia 6.12.2010
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Mikołowa
I/2/2010
z dnia 1.12.2010
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa
I/1/2010
z dnia 1.12.2010
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa
LI/1069/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie skargi p. [...] na działalność burmistrza miasta
LI/1068/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie skargi p. [...] na działalność burmistrza miasta
LI/1067/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
LI/1066/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie"
LI/1065/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej
LI/1064/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
LI/1063/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
LI/1062/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zamiany nieruchomości
LI/1061/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Mikołowa
LI/1060/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2011 roku
LI/1059/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
LI/1058/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011
LI/1057/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
LI/1056/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
LI/1055/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
LI/1054/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
LI/1053/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
LI/1052/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku powiatowi mikołowskiemu
LI/1051/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/995/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury
LI/1050/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1049/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1048/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1047/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1046/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku
LI/1045/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
LI/1044/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
LI/1043/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1042/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1041/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1040/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1039/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1038/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1037/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1036/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
LI/1035/2010
z dnia 26.10.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1034/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Mikołów
L/1033/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
L/1032/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
L/1031/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
L/1030/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar "Centrum")
L/1029/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
L/1028/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej
L/1027/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1026/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1025/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1024/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1023/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1022/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1021/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1020/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1019/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1018/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku
L/1017/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1016/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1015/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1014/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Mikołów a gminą Ornontowice
L/1013/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie częściowej zmiany zapisu treści uchwały nr XLIX/994/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1012/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie uzupełnienia zapisów treści uchwał: nr XLIX/976/2010, XLIX/977/2010, XLIX/978/2010, XLIX/979/2010, XLIX/980/2010 i XLIX/982/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1011/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku
L/1010/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1009/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1008/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1007/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1006/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1005/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1004/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
L/1003/2010
z dnia 28.09.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/1002/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLIX/1001/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLIX/1000/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLIX/999/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLIX/998/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2010-2015
XLIX/997/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy udziałów w nieruchomości
XLIX/996/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLIX/995/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury
XLIX/994/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/993/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/992/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/991/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/990/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
XLIX/989/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Mikołowskiego w Mikołowie
XLIX/988/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
XLIX/987/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku
XLIX/986/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
XLIX/985/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XLIX/984/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XLIX/983/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie uzupełnienia zapisu treści uchwały nr XLVII/949/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/982/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/981/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/980/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/979/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/978/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/977/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIX/976/2010
z dnia 31.08.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVIII/975/2010
z dnia 27.07.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVIII/974/2010
z dnia 27.07.2010
w sprawie zmian w uchwale nr XIL/801/2009 z dnia 15 grudnia 2009, w sprawie budżetu miasta na rok 2010
XLVII/973/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie
XLVII/972/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Borowa Wieś" w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ulicy Piaskowej
XLVII/971/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmiany uchwały nr X/149/2007 z dnia 26 czerwca 2007 o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVII/970/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLVII/969/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicach Młyńskiej i Działkowców
XLVII/968/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie, obręb Śmiłowice
XLVII/967/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Sądowej
XLVII/966/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zawarcia porozumienia z województwem śląskim o przyjęciu do realizacji przez gminę Mikołów zadania obejmującego opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie
XLVII/965/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/632/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę nr XXIII/386/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku o przystąpieniu gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XLVII/964/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Tychach
XLVII/963/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chełm Śląski
XLVII/962/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bojszowy
XLVII/961/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bieruń
XLVII/960/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/959/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/958/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/957/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/956/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010 i załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
XLVII/955/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010 i załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
XLVII/954/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/953/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/952/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/951/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/950/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/949/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/948/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLVII/947/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/946/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/945/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/944/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/943/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVII/942/2010
z dnia 22.06.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/941/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLVI/940/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w obrębie działek nr 146/11, 147/11, oraz części działki nr 149/11 położonych między ul. Gliwicką i ul. Elsnera
XLVI/939/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek: 494/14, 495/14, 432/14
XLVI/938/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XLVI/937/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
XLVI/936/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/935/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLVI/934/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/933/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/932/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLVI/931/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/930/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/929/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/928/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/927/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/926/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLVI/925/2010
z dnia 25.05.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010 i zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
XLV/924/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Pszczyńskiej
XLV/923/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej
XLV/922/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej
XLV/921/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Skalnej
XLV/920/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej
XLV/919/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Przelotowej
XLV/918/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej
XLV/917/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej
XLV/916/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej
XLV/915/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Skalnej
XLV/914/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/328/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLV/913/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 2.02.2009 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
XLV/912/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XLV/911/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie podziału Mikołowa na okręgi wyborcze
XLV/910/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania
XLV/909/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XLV/908/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XLV/907/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XLV/906/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XLV/905/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/904/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/903/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XLV/902/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/901/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/900/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLV/899/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/898/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/897/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLV/896/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLV/895/2010
z dnia 27.04.2010
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2009
XLIV/894/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2013
XLIV/893/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XLIV/892/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XIL/800/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
XLIV/891/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
XLIV/890/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XLIV/889/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/888/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/887/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/886/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/885/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/884/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/883/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/882/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/881/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLIV/880/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/879/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/878/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/877/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIV/876/2010
z dnia 30.03.2010
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Mikołów a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez gminę Mikołów na każdego wychowanka uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Mikołów a niebędącego mieszkańcem gminy Mikołów
XLIII/875/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie skargi mieszkańców ul. Dąbrowskiego 20 - segment "G" dotyczącej braku stanowiska i odpowiedzi na pismo skierowane do burmistrza miasta
XLIII/874/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie skargi pana [...] na działalność burmistrza miasta
XLIII/873/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie skargi pana [...] reprezentowanego przez Kancelarię Adwokacką na działalność burmistrza miasta
XLIII/872/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Skalnej
XLIII/871/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie nadania nazwy ulicy
XLIII/870/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie nadania nazwy ulicy
XLIII/869/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w granicach działki 643/114 przy ul. Rolniczej
XLIII/868/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Kamionka"
XLIII/867/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (obszar "Gniotek") dla terenu w granicach działki 837/30 przy ulicy Podleskiej
XLIII/866/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (terenu określonego dla potrzeb planu jako Centrum) w obrębie działek: 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ulicy Południowej
XLIII/865/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w rejonie ulic: Rybnickiej, Pokoju, drogi krajowej nr 81
XLIII/864/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu w granicach działki 678/41 przy ulicy Bielskiej
XLIII/863/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmiany uchwały nr X/149/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XLIII/862/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Mikołowie
XLIII/861/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w uchwale nr XIL/801/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2010
XLIII/860/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/375/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012
XLIII/859/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu
XLIII/858/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIII/857/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLIII/856/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie częściowej zmiany treści uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLII/825/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
XLIII/855/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIII/854/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIII/853/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIII/852/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLIII/851/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIII/850/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie częściowej zmiany treści uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLII/820/2010 i uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLII/821/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
XLIII/849/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLIII/848/2010
z dnia 2.03.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/847/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zabezpieczenia udzielonego dofinansowania w formie zaliczki, wynikającego z umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-137/09-00 z dnia 10.11.2009 r. zawartej pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
XLII/846/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie na realizację zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów"
XLII/845/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
XLII/844/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
XLII/843/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów w Mikołowie Śmiłowicach
XLII/842/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez gminę Mikołów nieruchomości Skarbu Państwa
XLII/841/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/3 części nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 20
XLII/840/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Cieszyńskiej
XLII/839/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Orzechowej i M. C. Skłodowskiej
XLII/838/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy os. Grunwaldzkim w Mikołowie
XLII/837/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
XLII/836/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
XLII/835/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
XLII/834/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
XLII/833/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/613/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie
XLII/832/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łaziska Górne
XLII/831/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XLII/830/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XLII/829/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLII/828/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010
XLII/827/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/826/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego
XLII/825/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/824/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/823/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/822/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/821/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/820/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
XLII/819/2010
z dnia 26.01.2010
w sprawie zmian w uchwale nr XLI/801/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2010

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.11
Data udostępnienia: 2011.03.11 21:28:39
Liczba odwiedzin strony: 7693 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:35:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów