Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1061/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 131 i art. 218 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), w związku z art. 90 ust. 2b i ust. 4 i art. 14 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1
Postanowienia ogólne

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 3. podmiocie - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą przedszkole,
 4. wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji,
 5. dotującym - należy przez to rozumieć gminę Mikołów.

§2
Ustalanie wysokości dotacji.

 1. Podmiot prowadzący przedszkole otrzymuje na każdego wychowanka dotację w wysokości 75% średnich wydatków bieżących (średnią arytmetyczną wydatków bieżących) ponoszonych na każdego wychowanka w przedszkolach publicznych gminy Mikołów.
 2. Dla każdego wychowanka niepełnosprawnego podmiot otrzymuje dotację w wysokości 100%, jaką przewidziano na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Mikołów w danym roku budżetowym.
 3. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza wychowanek niebędący mieszkańcem gminy Mikołów, to koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest wychowanek.

§3
Tryb udzielania dotacji

 1. W danym roku budżetowym dotacji udziela się na podstawie wniosku złożonego do Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich (jednostka kontrolna i sprawująca nadzór merytoryczny) przez podmiot w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek winien:
  1. określać organ prowadzący, pełną nazwę i adres przedszkola,
  2. określać datę rozpoczęcia działalności przez przedszkole,
  3. określać planowaną liczbę wychowanków (w tym planowaną miesięcznie liczbę wychowanków w okresie I-VI oraz w okresie IX-XII),
  4. zawierać zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach w liczbie wychowanków,
  5. wskazywać nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
  6. wskazywać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej do miesięcznego rozliczania dotacji.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu przedszkola,
  2. imienne wykazy wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin, zawierające:
   1. imię i nazwisko wychowanka,
   2. aktualny, dokładny adres jego zamieszkania,
   3. dokładną datę przyjęcia do przedszkola,
   4. informacje o przewidywanym okresie do przedszkola,
  3. w przypadku przyjęcia do przedszkola po dniu 30 września wychowanka zamieszkałego na terenie innej gminy oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z wychowanków podmiot zobowiązany jest powiadomić organ dotujący w terminie 14 dni od dnia powziętej informacji o tych okolicznościach.
 4. Dotacja, o której mowa §2 przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do końca każdego miesiąca.
 5. Dotacja przekazywana w danym miesiącu będzie korygowana (na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków w miesiącu, składanej comiesięcznie w terminie do 10-go każdego miesiąca do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Mikołów i na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego przez Zarząd Szkół i Przedszkoli rozliczenia za miesiąc poprzedni zgodnie z §4, ust. 2 niniejszej uchwały) o:
  1. nadpłaty - wynikające z pobrania nadmiernej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni,
  2. niedopłaty - wynikające z otrzymania niepełnej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni.
 6. Dotacja udzielona z budżetu gminy może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

§4
Tryb rozliczania i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

 1. Podmiot jest zobowiązany, począwszy od miesiąca następnego po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji do przedstawienia w Zarządzie Szkół i Przedszkoli, w terminie 5 dni, po upływie każdego miesiąca, rozliczenia otrzymanej dotacji, zawierającego informację o rzeczywistej liczbie wychowanków w danym miesiącu, sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Przez rzeczywistą liczbę wychowanków w miesiącu VII i VIII rozumie się wychowanków, którzy kontynuują pobyt w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, oraz wychowanków z naboru czerwcowego.
 3. Rozliczenie za miesiąc XII składa się do dnia 15 grudnia, podając w nim faktyczną liczbę wychowanków na dzień 10 grudnia.
 4. Za dzień przedłożenia miesięcznego rozliczenia dotacji przyjmuje się datę wpływu rozliczenia do organu dotującego.
 5. Ostateczne rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień dokonywane jest niezależnie od rozliczenia określonego w pkt 1, w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.
 6. Do ostatecznego rozliczenia dotacji podmiot zobowiązany jest złożyć oświadczenie o następującej treści:
  "Oświadczam, że środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej w roku budżetowym.............. na łączną kwotę: ...................... zostały wykorzystane wyłącznie na działalność bieżącą przedszkola zgodnie z art. 90 ust. 3, pkt 3d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 572 z późn. zmianami).".

§5
Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o liczbie wychowanków spoza gminy Mikołów uczęszczających do przedszkola.
 2. Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków przedszkola objętego dotacją, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości i sposobu naliczenia dotacji.
 3. Dotującemu przysługuje prawo kontroli w zakresie danych stanowiących podstawę do naliczenia dotacji zgodnie z §4, ust. 1 niniejszej uchwały.
 4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przedszkola w trakcie roku budżetowego, podmiot zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji i do zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 15 dni od zakończenia działalności.
 5. Jeżeli podmiot nie dokonał zwrotu dotacji w obowiązującym terminie dotujący wyda decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych naliczonymi od dnia zakończenia działalności.
 6. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotujący wyda decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy.
 7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych podlegających kontroli, wskazanych w pkt 3 przez okres minimum 5 lat.

§6

 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.12.01 17:26:02
Liczba odwiedzin strony: 852 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:59:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów