Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Gmina
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Mikołów położona jest w powiecie mikołowskim, województwie śląskim i obejmuje obszar o powierzchni 80,87 km2. Gmina posługuje się herbem, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do Statutu Gminy. Używanie symbolu herbu gminy wymaga zgody Rady Miejskiej Mikołowa.

Gmina Mikołów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Gmina posiada osobowość prawną. W imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zakresu działania gminy należą w szczególności zadania własne obejmujące sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ponadto gmina Mikołów wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na podstawie porozumień wymienionych w załączniku nr 3 do Statutu Gminy.

Organami gminy są:

 • Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny,
 • burmistrz miasta - organ wykonawczy.

Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Miejskiej.

W gminie Mikołów na mocy uchwał Rady Miejskiej mogą być tworzone jednostki pomocnicze w postaci dzielnic na terenach miejskich i sołectw na terenach wiejskich. Jednostkami pomocniczymi gminy Mikołów są sołectwa: Mikołów Borowa Wieś, Mikołów Bujaków, Mikołów Mokre, Mikołów Paniowy i Mikołów Śmiłowice, oraz dzielnica Mikołów Kamionka. Za zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań statutowych dzielnic i sołectw, odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

Gmina wykonuje swe zadania w formach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym m.in. poprzez tworzenie wyspecjalizowanych jednostek pozostających w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostek prawnie wyodrębnionych, w tym przedsiębiorstw i spółek. Na tych samych zasadach współtworzy lub przystępuje do już istniejących związków i porozumień międzygminnych. W gminie Mikołów funkcjonują następujące jednostki organizacyjne, oraz prawnie wyodrębnione:

 • Centrum Integracji Społecznej,
 • Dzienny Dom Pomocy,
 • Instytut Mikołowski,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Miejski Dom Kultury,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Zakład Gospodarki Lokalowej,
 • Zakład Inżynierii Miejskiej
 • Zakład Usług Komunalnych,
 • Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich,
 • Żłobek Miejski,
 • Gimnazjum nr 1,
 • Gimnazjum nr 2,
 • Zespół Szkół nr 2 (Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 6),
 • Zespół Szkół nr 3 (Gimnazjum nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika),
 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 13),
 • Przedszkole nr 1,
 • Przedszkole nr 2,
 • Przedszkole nr 3,
 • Przedszkole nr 4,
 • Przedszkole nr 5,
 • Przedszkole nr 6,
 • Przedszkole nr 7,
 • Przedszkole nr 8,
 • Przedszkole nr 9,
 • Przedszkole nr 11,
 • Przedszkole nr 12.

Podstawy prawne określające zasady funkcjonowania gminy Mikołów stanowią:

 • ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm),
 • Statut Gminy Mikołów uchwalony na mocy uchwały nr XVIII/231/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.01.2004.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.04
Data udostępnienia: 2010.03.04 17:48:03
Liczba odwiedzin strony: 56872 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 14:30:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów