Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Budżet gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy

Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27.08.2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1 i 2) w kwocie 138 781 465,99 zł, z tego:
 1. dochody bieżące - 125 152 602,47 zł,
 2. dochody majątkowe - 13 628 863,52 zł.

§2

Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 3) w kwocie - 149 340 178,99 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 121 456 355,80 zł,
 2. wydatki majątkowe - 27 883 823,19 zł.

§3

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 85 514 960,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51 871 757,72 zł,
 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie - 9 150 959,00 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 696 151,00 zł,
 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - 2 169 285,54 zł,
 5. wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji - 14 000 000,00 zł,
 6. wydatki na obsługę długu - 2 000 000,00 zł.

§4

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 10 558 713,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 10 558 713,00 zł.

§5

Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach:

 1. przychody - 16 000 000,00 zł,
 2. rozchody - 5 441 287,00 zł, z tego: kredyty - 3 800 000,00 zł, pożyczki 1 641 287,00 zł.

§6

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem - 1 050 000,00 zł:

 1. ogólną w kwocie - 500 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 400 000,00 zł,
  2. wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych - 150 000,00 zł.

§7

Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 2. zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 4. zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 7a,
 5. wielkość dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (załącznik nr 8).

§8

 1. Ustala się dochody w kwocie - 950 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie - 950 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9

Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 13) w kwotach:

 1. przychody - 10 911 000,00 zł,
 2. wydatki - 10 861 000,00 zł.

§10

Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§11

 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - 10 000 000,00 zł.
 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie - 14 000 000,00 zł.

§12

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie - 3 282 000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (załącznik nr 11) w kwocie - 6 399 219,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe (załącznik nr 12) w kwocie - 290 000,00 zł.

§13

Upoważnia się burmistrza Mikołowa do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek;
 3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§14

Ustala się, iż:

 1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
 2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/8/2010

Dochody na 2011 rok wg źródeł powstawania

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (78 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/8/2010

Dochody budżetu miasta na rok 2011 wg działów klasyfikacji

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/8/2010

Wydatki budżetu miasta na 2011 rok

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (83 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/8/2010

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/8/2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/8/2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/8/2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Załącznik nr 7a do uchwały nr III/8/2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/8/2010

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2011 roku

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/8/2010

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (78 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/8/2010

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Załącznik nr 11 do uchwały nr III/8/2010

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Załącznik nr 12 do uchwały nr III/8/2010

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Załącznik nr 13 do uchwały nr III/8/2010

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Danuta Jasińska-Gdaniec, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 35, e-mail: skf.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 18767 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 22:19:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów