Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Gminy Mikołów

Część I
Postanowienia ogólne

§1

Gmina Mikołów jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na jej terenie.

§2

 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 80,87 km2.
 2. Przebieg granicy obrazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§3

 1. Herbem Mikołowa jest górna część zbroi rycerskiej wraz z hełmem i piórami, widziana od przodu.
 2. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 3. Używanie symbolu herbu miasta wymaga zgody Rady Miejskiej.

§4

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§5

 1. Do zakresu działania gminy należą sprawy opisane w art. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Nadto gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na podstawie porozumień wymienionych w załączniku nr 3 do Statutu.

Część II
Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej

§6

Rada Miejska, zwana dalej radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, z zastrzeżeniem art. 12 ustawy o samorządzie gminnym.

§7

 1. Rada składa się z 21 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach, w oparciu o ordynację wyborczą.
 2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

§8

Kompetencje rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy związkowe.

§9

 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 2. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 3. O terminie sesji należy zawiadomić pisemnie członków rady co najmniej pięć dni wcześniej, chyba że przyjęli oni termin do wiadomości.
 4. Termin sesji winien być podany do wiadomości publicznej przez dokonanie obwieszczenia w siedzibie rady.

§10

 1. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 2. Przewodniczący Sesji zapewnia miejsca dla publiczności i w razie potrzeby, wydaje stosowne zarządzenia porządkowe.

§11

 1. Na początku Sesji Rada uchwala porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. W porządku obrad każdej sesji powinny znajdować się punkty: odnośnie sprawozdania Burmistrza miasta z wykonania uchwał rady i odnośnie interpelacji, zapytań i wolnych wniosków. Zobowiązany do odpowiedzi może odroczyć wyjaśnienia na następną sesję, jednakże w razie złożenia zapytania na piśmie w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem sesji - jest obowiązany do złożenia wyjaśnień.
 3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w §9 ust. 2 stosuje się przepis §11 ust. 3, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
 5. Na wniosek burmistrza przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli projekt wpłynął do rady gminy co najmniej siedem dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

§12

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach przewidzianych przez ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Rada może podjąć uchwałę o imiennym sposobie głosowania.
 4. Zachowanie wymogu bezwzględnej większości oznacza więcej głosów "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się" razem (przy zachowaniu quorum).
 5. Zachowanie wymogu względnej większości oznacza więcej głosów "za" niż "przeciw" (przy zachowaniu quorum).

§13

 1. Protokół Sesji musi zawierać:
  • numer, datę i miejsce Sesji oraz numery uchwał,
  • określenie osoby przewodniczącego sesji i protokolantów,
  • stwierdzenie odnośnie prawomocności sesji,
  • stwierdzenie odnośnie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
  • ustalony porządek obrad,
  • opis przebiegu obrad,
  • czas trwania Sesji,
  • załącznik zawierający listę obecności,
  • podpisy przewodniczącego sesji i protokolantów.
 2. Protokół zostaje sporządzony również w przypadku zastosowania innych środków rejestracji obrad.

§14

 1. Działalność organów gminy, to jest Rady Miejskiej Mikołowa i Burmistrza Miasta Mikołowa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Miejskiej.
 3. Protokoły z sesji Rady Miejskiej Mikołowa oraz posiedzeń jej komisji są dostępne w Biurze Rady Miejskiej Mikołowa.
 4. Dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych następuje na wniosek zainteresowanego.

§15

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań ustalając: przedmiot działania, skład osobowy oraz liczebność poszczególnych Komisji. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

§15a

 1. Rada Gminy kontroluje działalność Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie Radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę Gminy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 4 do Statutu.

§16

 1. Radni mają prawo do tworzenia klubów.
 2. O utworzeniu klubu należy powiadomić Przewodniczącego RM.
 3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech Radnych.
 4. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę klubu,
  2. liczbę członków.
 5. Lista członków klubu jest na bieżąco aktualizowana.

§17

Radny, który opuścił sesję ma obowiązek przedłożenia przewodniczącemu wyjaśnień na piśmie. Taki sam obowiązek ciąży na radnym w razie spodziewanej nieobecności na terenie gminy przekraczającej trzydzieści dni.

§18

 1. Osoba wybrana na Radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji Kierownika w jednostce organizacyjnej tej gminy lub jego zastępcy.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
 3. Radny o którym mowa w ust. 2 otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu.
 4. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego przedłuża się do trzech miesięcy po zakończeniu tego urlopu.
 5. W przypadku Radnego wykonującego funkcję Kierownika w jednostce organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez Gminę w czasie kadencji termin o którym mowa w ust. 2 wynosi sześć miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
 6. Niezłożenie przez Radnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
 7. Przepisy ust. 1 do 6 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu Rady w drodze uchwały Rady Gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin.
 8. Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca Radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu jakie Radny otrzymywałby gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie siedmiu dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
 9. Burmistrz Miasta nie może powierzyć radnemu Rady Miejskiej Mikołowa, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 10. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§19

 1. Projekty uchwał składa się przed rozpatrzeniem ich na Sesji RM:
  1. z dwutygodniowym wyprzedzeniem w sprawach budżetowych,
  2. z jednotygodniowym wyprzedzeniem w innych sprawach,
  3. z tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku gdy projekt uchwały składa Burmistrz Miasta.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje poszczególnym radnym, a także:
  • Burmistrzowi Miasta,
  • Komisjom Rady,
  • Klubom Radnych.
 3. Uchwały Rady Miejskiej powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:
  • datę i tytuł,
  • podstawę prawną lub faktyczną,
  • dokładną merytoryczną treść uchwały,
  • określenie organów, któremu powierza się wykonanie uchwały,
  • termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,
  • ewentualne uchylenie mocy poprzedniej uchwały o tym samym przedmiocie,
  • nadto inne elementy: opisowa treść wstępna, wskazanie adresata, zawieszenie wykonania, uzasadnienie itp.
 4. Przedłożony projekt uchwały parafowany jest przez wnioskodawcę oraz opiniowany przez:
  • Burmistrz Miasta,
  • Komisję problemową,
  • Radcę Prawnego Urzędu.

§20

Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania rady oraz jej komisji zawiera Regulamin Rady Miejskiej, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.

Część III
Organy wykonawcze i zarządzające

§21

 1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Miasta.
 2. Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia powołuje lub odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
 3. Wybory Burmistrza odbywają się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami).

§22

Do zadań Burmistrza Mikołowa należy:

 1. Przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowi Rada Miejska, w tym zwłaszcza przegotowanie budżetu.
 2. Określenie sposobu wykonywania uchwał Rady.
 3. Wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno- gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych.
 4. Ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania.
 5. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 6. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy.
 7. Reprezentowanie gminy na zewnątrz.
 8. Kierowanie Urzędem Miejskim i sprawowanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego.
 10. Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu.
 11. Określenie zakresu powierzenia Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi prowadzenia spraw gminy w swoim imieniu.
 12. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 13. Udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do zarządzania tymi jednostkami.
 14. Wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki.
 15. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowych, jak również zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 16. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Od decyzji wydawanych przez Burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba, że z przepis szczególny stanowi inaczej.
 17. Powoływanie Komisji przetargowych oraz zatwierdzanie przeprowadzonego postępowania.
 18. Decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz o treści ugody.
 19. Wydawanie zarządzeń o zaskarżeniu rozstrzygnięć wskazanych w art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dot. zarządzeń Burmistrza.
 20. Wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.
 21. Wprowadzanie w budżecie zmian kwot dotacji przyznawanych gminie. Burmistrz informuje Radę gminy o wprowadzanych zmianach na najbliższej sesji Rady Miejskiej nie później jednak niż przed zakończeniem roku budżetowego. Informacja w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu Sesji.
 22. Zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych.
 23. Wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Burmistrza w przepisach szczególnych.

§23

 1. Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
 2. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
  1. zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków oraz emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
  2. dokonywania wydatków budżetowych
  3. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy
  4. dysponowanie rezerwami budżetu gminy
  5. blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§24

 1. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz Mikołowa albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
 2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynności zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Miejską i Regionalną Izbę Obrachunkową.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§25

 1. Burmistrz nawiązuje stosunki pracy z pracownikami samorządowymi z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych niepełniących funkcji kierownika tych jednostek.
 2. Burmistrz wykonuje czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników samorządowych przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r. (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

§26

Zastępcy Burmistrza wykonują zadania powierzone im przez Burmistrza zgodnie z jego poleceniami oraz z rodzajem umówionej pracy.

§27

Burmistrz i Zastępcy Burmistrza są pracownikami samorządowymi.

§28

 1. Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik i Zastępca Kierownika USC są pracownikami samorządowymi, powoływanymi przez Burmistrza Miasta. Jeśli przepisy szczególne tego wymagają, powołanie może dotyczyć również innych pracowników samorządowych.
 2. Pracownikami mianowanymi mogą być naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

§29

 1. Rada Miejska ustala wynagrodzenie Burmistrza Miasta.
 2. Nawiązanie stosunku pracy następuje w oparciu o odpis zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

§30

W gminie działają komisje dyscyplinarne I i II instancji w sprawach dotyczących samorządowych pracowników mianowanych. Organizację i zasady postępowania przed wyżej wymienionymi komisjami określa ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy związkowe.

§31

W celu wykonania swoich zadań Gmina tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrębnione, w tym spółki. Na tych samych zasadach współtworzy lub przystępuje do już istniejących związków i porozumień międzygminnych.

§32

Wykaz jednostek organizacyjnych, w tym prawnie wyodrębnionych zawiera załącznik nr 6 do statutu.

Część IV
Referendum gminne

§33

 1. Referendum może być zwołane w każdej sprawie dotyczącej gminy, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
 2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:
  1. samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,
  2. odwołania Rady przed upływem kadencji,
  3. odwołania Burmistrza Miasta.

§34

 1. Ogólne zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985).
 2. Szczegółowe zasady referendum opracowuje każdorazowo organ przewidziany w odpowiedniej ustawie.

Część V
Postanowienia dotyczące jednostek pomocniczych

§35

 1. W gminie Mikołów w drodze uchwały Rady Miejskiej tworzy się jednostki pomocnicze:
  • dzielnice na terenach miejskich,
  • sołectwa na terenach wiejskich.

  Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie następuje po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Termin i zasady konsultacji winne być podane do wiadomości publicznej przez obwieszczenia i ogłoszenia w prasie lokalnej.

 2. Statuty poszczególnych dzielnic i sołectw uchwala Rada Miejska.
 3. Szczegółowy wykaz dzielnic i sołectw wraz z określeniem ich terenów, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

§36

 1. Sołectwa zachowują prawo do zarządzania i korzystania oraz czerpania dochodów z dotychczas posiadanego mienia komunalnego.
 2. Sołectwa i dzielnice mogą wystąpić o przyznanie prawa do zarządzania elementami mienia komunalnego znajdującego się na ich terenie.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące uszczuplenia mienia komunalnego będącego własnością sołectwa, wymagają zgody zebrania wiejskiego.

§37

Dzielnicowe samorządy mieszkańców i sołectwa otrzymują do dyspozycji fundusze przyznane przez Radę Miejską, służące do realizacji zadań statutowych.

§38

 1. Za zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań statutowych dzielnic i sołectw, odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta.
 2. Burmistrz Miasta jest zobowiązany do konsultowania z właściwymi organami jednostek pomocniczych spraw o istotnym znaczeniu dla ich mieszkańców a w szczególności:
  • planu ruchu zakładów górniczych,
  • wniosków do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
  • lokalizacji i charakteru wykorzystania obiektów użyteczności publicznej oraz przeznaczonych na działalność gospodarczą,
  • gospodarowania gruntami gminnymi,
  • projektu budżetu Gminy w zakresie danej jednostki.

§39

 1. Przewodniczącym Rady Sołeckiej powinien być Sołtys, chyba że zebranie wiejskie postanowi inaczej. Z tytułu pełnienia swej funkcji Sołtys otrzymuje dietę i zwrot kosztów podróży służbowej.
 2. Do zadań Sołtysa należy:
  • organizowanie pracy Rady Sołeckiej,
  • kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy,
  • kontaktowanie się z Burmistrzem w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i mienia mieszkańców Sołectwa,
  • wydawanie poleceń związanych z przestrzeganiem porządku i czystości na terenie Sołectwa.
 3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, o ile Statut Dzielnicy nie stanowi inaczej.
 4. Rada Sołecka może liczyć do dziesięciu osób. Liczebność rad dzielnicowych winna być zgodna z art. 17 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

§40

Do końca roku kalendarzowego, w którym odbywają się wybory do Rady Miejskiej w Mikołowie powinny odbywać się wybory Sołtysów, Rad Sołeckich i Dzielnic. Kadencja Sołtysów, Rad Sołeckich i Dzielnic upływa z dniem przeprowadzenia tych Wyborów.

Część VI
Postanowienia końcowe i przejściowe

§41

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały.

Załącznik nr 3 do Statutu

Wykaz porozumień w sprawie przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 1. Porozumienie zawarte w dniu 16 sierpnia 1999 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a gminami w sprawie powierzenia im opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie tych gmin.
 2. Porozumienie zawarte w dniu 24 maja 1993 r. z Wojewodą Katowickim w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych.
 3. Porozumienie z dnia 16 października 2001 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Załącznik nr 4 do Statutu

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§1

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 2. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.
 3. Wnioskowanie o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 4. Opiniowanie wykonania budżetu gminy.
 5. Współpraca z innymi komisjami Rady Miejskiej.

§2

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczą wyłącznie jej członkowie oraz inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 4. Komisja ma prawo wnioskować do Rady o zlecenie ekspertom przeprowadzenie badań specjalistycznych.
 5. Komisja działa na posiedzeniach lub przez swoich członków badających sprawy na miejscu.
 6. Dokumentacja z pracy Komisji przechowywana jest w Biurze Rady Miejskiej.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może brać udziału w Komisji Przetargowej organizowanej przez Burmistrza Miasta.
 8. Kontrola dokonywana jest na podstawie kryteriów: celowości, rzetelności, gospodarności.

§3

 1. Komisja rozpatruje sprawy wynikające z planu jej pracy oraz sprawy wnoszone przez Radę, Komisje lub poszczególnych Radnych w kolejności zgłoszeń przyjętych uchwałą RM w formie pisemnej.
 2. Tematy do rozpatrzenia przez Komisję mogą być wnoszone na sesjach Rady Miejskiej, a także poza sesjami przez inne Komisje lub Radnych w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§4

 1. Dla ważności rozstrzygnięć podejmowanych przez Komisję Rewizyjną, niezbędny jest udział w posiedzeniu połowy członków.
 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 3. Prawo zwołania posiedzenia Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu, bądź Zastępcy.
 4. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wojewody, Dyrektora Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 2 członków komisji, Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać jej posiedzenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§5

W trakcie wykonywania swoich zadań, komisji przysługują uprawnienia:

 • wglądu do dokumentacji, planów pracy, sprawozdań, protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych Gminy, Komisji Rady oraz wszelkich dokumentów dotyczących sprawy kontrolowanej,
 • występowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§6

 1. Komisja przeprowadzając kontrolę działalności Burmistrza Miasta, zawiadamia jednostkę kontrolowaną co najmniej pięć dni wcześniej podając zakres kontroli i skład osobowy, zobowiązana jest powiadomić o tym Burmistrza Miasta.
 2. O przeprowadzeniu kontroli jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych gminy powiadamia się Burmistrza Miasta oraz kierownika danej jednostki.
 3. Kierownicy kontrolowanych jednostek są zobowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, którą przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki.
 4. Kontrole przeprowadzane są przez co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.
 5. Przed zakończeniem kontroli i opracowaniu wniosków, członkowie komisji nie udzielają informacji o swej pracy kontrolnej.

§7

 1. Czynności kontrolne kończą się sporządzeniem protokołu. Komisja przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Burmistrzowi Miasta i Kierownikowi kontrolowanej jednostki. Burmistrz Miasta jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni przedstawić na piśmie Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko w danej sprawie. Brak odpowiedzi w oznaczonym terminie oznacza wyrażenie zgody na treść protokołu.
 2. Po otrzymaniu odpowiedzi Burmistrza Komisja Rewizyjna sporządza wnioski pokontrolne.
 3. Na dziesięć dni przed terminem sesji Komisja sporządza i przekazuje do Przewodniczącego Rady sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli, które zawiera:
  • wyjaśnienia Burmistrza dotyczące kontrolowanej jednostki,
  • zalecenia i wnioski pokontrolne.

  Przewodniczący Rady przekazuje radnym komplet ww. dokumentów wraz z protokołem.

 4. Komisja Rewizyjna przedstawia na Sesji wnioski pokontrolne celem rozpatrzenia ich przez głosowanie.

Załącznik nr 5 do Statutu

Regulamin Rady Miejskiej w Mikołowie

Na podstawie §20 Statutu Miasta Mikołów ustala się co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz tryb działania Rady Miejskiej w Mikołowie.

§2

 1. Rada Miejska działa na sesjach oraz przy pomocy komisji.

Rozdział II
Sesje

1. Zasady ogólne

§3

Rada Miejska rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§4

 1. W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia kadencji, Rada Miejska na wniosek Przewodniczącego Rady, określa uchwałą głównie kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady.
 2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Miejska na wniosek Przewodniczącego Rady, uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w następnym roku.
 3. Rada Miejska w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust. 1 i 2.

§5

 1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej, a także sesje zwoływane z pominięciem planu, ale z zachowaniem trybu przewidzianego w §7 Regulaminu.

§6

Na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej jednej czwartej ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję nadzwyczajną w ciągu siedmiu dni od daty założenia wniosku.

2. Przygotowanie Sesji

§7

 1. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej ustalając projekt porządku obrad wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady, przy współudziale Burmistrza Miasta, z uwzględnieniem sugestii komisji Rady oraz radnych.
 2. Przewodniczący Rady poprzez Biuro Rady Miejskiej powiadamia Radnych i Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych o Sesji najpóźniej na pięć dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały będące przedmiotem obrad.
 3. Materiały na Sesję uchwalającą główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady, program gospodarczy, budżet oraz sprawozdania z ich wykonania wysyła się Radnym najpóźniej na czternaście dni przed wymienioną Sesją.
 4. W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w §6, 7.2 i 7.3, Rada miejska może podjąć uchwałę o odwołaniu Sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odwołanie Sesji może być zgłoszony przez Radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.

§8

Termin Sesji winien być podany do wiadomości publicznej przez dokonanie obwieszczenia w siedzibie Rady.

§9

Przed każdą Sesją Przewodniczący Rady Miejskiej ustala listę osób zaproszonych.

§10

Burmistrz Miasta obowiązany jest udzielić Radzie Miejskiej wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu Sesji.

3. Obrady

§11

Sesje Rady Miejskiej i Komisje są jawne - podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsce.

§12

Jeżeli przedmiotem Sesji mają być sprawy objęte ochroną informacji niejawnych, zgodnie z treścią ustawy o ochronie informacji niejawnych jawność Sesji lub jej część zostaje wyłączona i Rada Miejska obraduje przy drzwiach zamkniętych. Na sali pozostają wówczas oprócz radnych jedynie osoby zaproszone a niezbędne w obradach.

§13

Rada Miejska obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (quorum), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§14

 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Radnego można postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie na następnym posiedzeniu tej samej Sesji.
 2. O przerwaniu Sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Miejskiej właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§15

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący obrad przerywa Sesję i jeżeli nie można zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej Sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
 2. Fakt przerwania Sesji oraz nazwiska Radnych, którzy opuścili obrady Sesji powodując brak quorum, odnotowuje się w protokole Sesji.

§16

Sesję otwiera, prowadzi oraz zamyka obrady Przewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego wiceprzewodniczący Rady.

§17

 1. Otwarcie sesji następuje po wygłoszeniu przez Przewodniczącego obrad formuły: "Otwieram Sesję Rady Miejskiej".
 2. Po otwarciu Sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin Sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których Sesja się nie odbyła.

§18

 1. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy z Radnych oraz Burmistrz Miasta.
 2. Porządek obrad Sesji zwyczajnej powinien przewidywać:
  • przyjęcie przez RM protokołu z poprzedniej Sesji,
  • interpelacje Radnych,
  • wolne głosy i wnioski,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między Sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie przedkłada Burmistrz.

§19

 1. Radni mają prawo składania interpelacji we wszelkich sprawach istotnych dla Gminy.
 2. Interpelacje należy składać Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady przekazuje interpelację adresatowi. Fakt złożenia interpelacji odnotowywany jest w protokole Sesji.
 3. Na wniosek Radnego lub z inicjatywy własnej Przewodniczącego obrad może być rozpatrzona na Sesji sprawa odpowiedzi na interpelację po dokonaniu zmiany w porządku obrad.
 4. Interpelacja winna zawierać imię i nazwisko, określenie adresata interpelacji, w miarę potrzeb krótkie przedstawienie stanu faktycznego przedmiotu interpelacji oraz wynikające z nich pytania.
 5. Przewodniczący Rady, Burmistrz Miasta lub osoba wskazana w interpelacji jako jej adresat, udzielają odpowiedzi na piśmie niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia interpelacji.

§20

 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku i czuwa nad sprawnym przebiegiem Sesji. W uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów zatwierdzonego porządku obrad.
 2. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał Przewodniczący obrad udziela głosu najpierw inicjatorowi projektu uchwały i przedstawicielom komisji opiniujących ten projekt, a następnie Radnym w kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący może przyjąć do protokołu wystąpienie Radnego nie wygłoszone na Sesji informując o tym Radę. Wystąpienie takie Radny winien złożyć przed zamknięciem obrad.
 4. Pytanie: "Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos na ten temat?", po którym nie nastąpi żadne zgłoszenie, stanowi zakończenie dyskusji.
 5. Radny może zgłaszać się do dyskusji nad każdym punktem dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie może trwać do dziesięciu minut, drugie do pięciu minut.
 6. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą i zgłoszeniu ewentualnych poprawek, Przewodniczący obrad udziela głosu inicjatorowi uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na poruszane w dyskusji sprawy, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Każda poprawka podlega odrębnemu głosowaniu. Z chwilą przystąpienia do głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.
 7. Przewodniczący obrad czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji w zakresie tematu, formy, i czasu wystąpienia poszczególnych Radnych. Radnego, którego wystąpienie zasadniczo odbiega od tematu dyskusji lub jest powtarzaniem się wypowiedzi, Przewodniczący może przywołać do porządku, a gdy przywołanie to nie odniosło skutku, odbiera mu głos.
 8. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, która swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłóca porządek obrad.

§21

 1. W ciągu całej Sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszeń wniosków o charakterze formalnym, dotyczących m.in.:
  1. stwierdzenia quorum,
  2. zmiany porządku obrad,
  3. zakończenia dyskusji,
  4. ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
  5. przeliczenia głosów,
  6. wyłączenia jawności obrad.
 2. Po zgłoszeniu wniosku formalnego dopuszcza się w dyskusji jeden głos "za" i jeden głos "przeciw" wnioskowi.
 3. Wnioski formalne RM rozstrzyga wyłącznie zwykłą większością głosów z wyjątkiem §21 ust. 1b, w głosowaniu jawnym.

§22

Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności.

§23

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy Sesję wypowiadając formułę: "zamykam Sesję Rady Mikołowa".
 2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również Sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§24

 1. Z każdej Sesji Biuro Rady Miejskiej sporządza protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.
 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  • numer, datę i miejsce odbywania Sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego i protokolanta,
  • stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  • załącznik zawierający listę obecności,
  • odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej Sesji,
  • uchwalony porządek obrad,
  • przebieg obrad, a w szczególności: treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków,
  • odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, stanowiących załącznik do protokołu,
  • przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
  • podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
 3. Treść wniosków przyjętych na Sesji do realizacji zawiera załącznik do protokołu, podpisany przez Przewodniczącego.
 4. Protokół sporządza się w ciągu czternastu dni od daty zakończenia Sesji i wykłada radnym do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz na sali obrad na każdej następnej Sesji. Radny może otrzymać cyfrowy zapis protokołu.

§25

Przebieg Sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia przez Radę Miejską protokołu tej Sesji.

§26

 1. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu kierując je na ręce Przewodniczącego RM. O uwzględnienie poprawek i uzupełnień rozstrzygają wspólnie: Przewodniczący RM Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu Sesji.
 2. Radni, których poprawki nie zostały uwzględnione mogą przedkładać je na następnej Sesji. Przewodniczący obrad obowiązany jest przedstawić wnioski w sprawie uzupełnienia lub zmiany protokołu na Sesji, przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu.

4. Uchwały Rady Miejskiej

§27

Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na Sesjach podejmując uchwały. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być tylko odnotowane w protokole Sesji.

§28

 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, Komisje Rady (stałe i doraźne), Kluby oraz Burmistrz Miasta.
 2. Podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą mają prawo sporządzenia projektu uchwały.
 3. Projekty uchwał zobowiązany jest przygotować Burmistrz Miasta dla podmiotów określonych w punkcie 1.
 4. Radni lub Komisje dla których Burmistrz Miasta przygotowuje projekt uchwały, występują (na piśmie) z inicjatywą uchwałodawczą w terminie co najmniej siedem dni przed datą wynikającą z §19 Statutu.
 5. Projekt uchwały powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady w terminach określonych §19 Statutu.

§29

Na Sesji nie mogą być podejmowane uchwały, co do których inicjatywa uchwałodawcza została zgłoszona na tej samej Sesji.

§30

 1. Uchwały Rady Miejskiej powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:
  1. datę i tytuł,
  2. podstawę prawną lub faktyczną,
  3. dokładną merytoryczną treść uchwały,
  4. określenie organów, któremu powierza się wykonanie uchwały,
  5. termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,
  6. odnotowanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
  7. ewentualnego uchylenia mocy poprzedniej uchwały o tym samym przedmiocie,
  8. nadto inne elementy: w razie konieczności opisowa treść wstępna, wskazanie adresata, zawieszenie wykonania, uzasadnienie itp.
 2. Przedłożony projekt uchwały parafowany jest przez wnioskodawcę oraz opiniowany przez:
  • Burmistrz Miasta,
  • Komisję problemową,
  • Radcę Prawnego Urzędu.

§31

Uchwały Rady Miejskiej podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności na Sesji na której uchwała zapadła - Wiceprzewodniczący Rady.

§32

 1. Uchwały są opatrzone numerem rzymskim protokołu Sesji, numerem arabskim oznaczającym kolejność ich podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.
 2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
 3. Biuro Rady Miejskiej przekazuje uchwały do realizacji organowi, któremu powierza się wykonanie.

§33

 1. Burmistrz Miasta przedkłada Wojewodzie uchwały Rady Miejskiej w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia.
 2. Uchwały budżetowe oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta, Burmistrz Miasta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia.

5. Głosowanie

§34

 1. Uchwały Rady Miejskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb ich podejmowania stanowi ustawa o samorządzie gminnym.
 2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§35

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad.
 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano wg zasad określonych dla danego głosowania.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród Radnych na Sesji w głosowaniu jawnym. Jeżeli głosowanie dotyczy Radnego nie może on być członkiem Komisji Skrutacyjnej.

§36

 1. Zwykła większość głosów to taki wynik głosowania, w którym liczba ważnie oddanych głosów "za" przewyższa liczbę ważnie oddanych głosów "przeciw" przy obecności co najmniej połowy liczbowego składu Rady. Nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących się.
 2. Bezwzględna większość głosów to taki wynik głosowania, w którym liczba ważnie oddanych głosów "za" przewyższa sumę głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§37

 1. Głosowanie przebiega następująco: Przewodniczący obrad oznajmia przystąpienie do głosowania po zamknięciu dyskusji. Od tego momentu Radny może zabrać głos tylko dla złożenia i uzasadnienia wniosku formalnego.
 2. Porządek głosowania nad projektem uchwał jest następujący:
  • w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie poprawki do poszczególnych postanowień poczynając od tych, których przyjęcie rozstrzyga o dalszych zmianach,
  • poddaje pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
 3. Przewodniczący może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas niezbędny do stwierdzenia - czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność między poszczególnymi postanowieniami.
 4. Uchwały powinny być podejmowane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Komisje Rady Miejskiej

§38

 1. Rada Miejska powołuje Komisje, które w jej imieniu wykonują zadania objęte planami pracy, a w szczególności:
  • współtworzą politykę z zakresu problematyki objętej działaniem Komisji,
  • opiniują projekty uchwał RM merytorycznie związane z działaniami Komisji,
  • opracowują z własnej inicjatywy lub na zlecenie RM projekty uchwał.
 2. Burmistrz Miasta, Urząd Miasta i podległe mu jednostki organizacyjne obowiązane są współdziałać z Komisjami Rady oraz zobowiązane są udostępnić im materiały i informacje.
 3. Koordynację prac Komisji oraz ich współpracę z Radą Miejską i Burmistrzem Miasta zapewnia i nadzoruje Przewodniczący Rady.
 4. Komisja Rady może delegować członka Komisji - do prac zespołów doradczych i konsultacyjnych.
 5. Burmistrz Miasta przedkłada Radzie i jej Komisjom odpowiedzi na wnioski i dezyderaty w terminie czternastu dni od daty ich złożenia.

§39

 1. Każdy Radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach co najmniej w jednej Komisji.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Przewodniczącego RM.
 3. Radny staje się członkiem Komisji po złożeniu oświadczenia o gotowości podjęcia pracy w danej Komisji i powołaniu go w skład Komisji przez Radę Miejską.
 4. Głosowanie nad zmianą, uzupełnieniem bądź powiększeniem składu Komisji odbywa się łącznie na wszystkich kandydatów spośród Radnych zgłoszonych na Sesji, o ile żaden z Radnych nie zgłosi wniosku o zarządzeniu odrębnego głosowania na poszczególnych kandydatów.
 5. Głosowanie nad składem osobowym komisji może poprzedzić przesłuchanie kandydatów.

§40

 1. Rada Miejska wybiera i odwołuje Przewodniczących Komisji na Sesji Rady.
 2. Przewodniczący Komisji przedstawia na Sesji opinię Komisji. Jeżeli sprawa należąca do właściwości komisji zostaje skierowana do wydania opinii przez Przewodniczącego Rady, sprawę tę kieruje on na ręce Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji ma obowiązek przedstawić na posiedzeniu komisji sprawę skierowaną do Komisji przez Przewodniczącego Rady.

§41

 1. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rad innych gmin a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi.
 2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.
 3. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy ustalonych na posiedzeniach komisji, a zatwierdzonych przez Radę, która może dokonać ich uzupełnienia lub zmiany.
 4. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący komisji zgodnie z planem pracy lub w miarę potrzeb co najmniej raz na dwa miesiące, ustala porządek obrad i zawiadamia członków komisji za pośrednictwem Biura Rady.
 5. Na wniosek Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, Burmistrza Miasta lub 1/4 składu Komisji, jej Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.
 6. Komisje podlegają nadzorowi Rady, przed którą składają sprawozdanie ze swej działalności co najmniej raz w roku, bądź na każde żądanie Rady.

§42

 1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
 2. Posiedzenia komisji są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Komisji.
 3. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile Komisja nie postanowi inaczej.
 4. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywanie posiedzeń, obradowanie Komisje ustalają we własnych regulaminach, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską.
 5. Dla komisji Rady przedkładane są, poprzez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady, materiały i informacje:
  • zażądane przez komisję,
  • uznane przez referaty i jednostki organizacyjne za wymagające opinii komisji Rady i zmierzające do formułowania uchwały Rady.

  Składany materiał musi być:

  • zaparafowany przez wnoszonego,
  • zaopiniowany przez kierownika, naczelnika wydziału,
  • zarejestrowany przez Biuro Rady,
  • zaopiniowany (wnioskowany przez komisję Rady) odnotowaniem w protokole komisji,
  • przekazany w ciągu siedmiu dni do kancelarii Urzędu do realizacji.

Rozdział IV
Radni

§43

 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w Sesjach Rady Miejskiej, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
  • informowanie wyborców o stanie gminy,
  • konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,
  • propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Miejskiej,
  • informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Miejskiej,
  • przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Miasta.

§44

 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Sesji Rady lub posiedzeń i innych prac komisji spraw, które uważają za pilne społecznie i uzasadnione.
 2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.
 3. Radni mają prawo kierować do Burmistrza Miasta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§45

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na Sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu siedmiu dni od daty odbywania się Sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Komisji.

§46

 1. Radni powinni spotykać się ze swoimi wyborcami co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radni pełnią dyżur w Biurze RM raz w miesiącu lub wskazanym przez siebie miejscu i przyjmują skargi i wnioski.

§47

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego Radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada Miejska może powołać komisję doraźną dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja powołana w trybie ust. 1, przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu RM.
 3. Przed podjęciem decyzji co do zgody na rozwiązanie z Radnym umowy o pracę Rada winna wysłuchać Radnego.
 4. Po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 1, 2 i 3 Rada podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy.

§48

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie - art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierających określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§49

Biuro Rady Miejskiej wystawia Radnym legitymację radnego podpisaną przez Przewodniczącego RM, w którym stwierdza się pełnienie funkcji Radnego.

Rozdział V
Absolutorium

§50

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjmuje w głosowaniu jawnym Rada Miejska po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
 2. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem Rada Miejska w głosowaniu jawnym decyduje o absolutorium dla Burmistrza Miasta.

§51

Absolutorium, o którym mowa w §50 pkt 2, obejmuje wykonanie przez Burmistrza Miasta budżetu Miasta oraz przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej.

Rozdział VI
Wspólne Sesje

§52

 1. Rada Miejska może odbywać wspólne Sesje z innymi Radami Gmin w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólną Sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.

§53

 1. Wspólna Sesja jest prawomocną, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa Radnych z każdej Rady Gminy.
 2. Przewodniczący Rad Gmin uczestniczących we wspólnej Sesji, wybierają Przewodniczącego Sesji.
 3. Koszty wspólnej Sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin biorące udział we wspólnej Sesji chyba, że Radni uczestniczący we wspólnej Sesji postanowią inaczej.
 4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym w czasie obrad, a jeżeli to nie nastąpi, stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej Sesji.

Rozdział VII
Biuro Rady Miejskiej

§54

 1. Biuro Rady Miejskiej podlega Radzie reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady.
 2. Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
  1. obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacja posiedzeń Rady i jej Komisji, a w szczególności:
   • zapewnienie terminowego przekazywania materiałów na Sesje RM i posiedzenia Komisji;
   • opracowywanie materiałów Sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz przekazywanie ich Burmistrzowi Miasta;
   • prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru wniosków i opinii komisji, wniosków i interpelacji Radnych oraz czuwanie nad terminową realizacją,
  2. czuwanie nad zgodnością formalno-prawną z obowiązującymi przepisami uchwał Rady,
  3. sprawowanie administracyjnej obsługi Radnych oraz zapewnienie praw Radnych wynikających w szczególności z ochrony stosunku pracy,
  4. prowadzenie obsługi finansowej Radnych w zakresie pobierania i rozliczania diet za udział w Sesjach i posiedzeniach komisji;
  5. organizowanie współpracy Radnych ze wspólnotami Samorządowymi,
  6. zapewnienie obsługi dyżurów Przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady w zakresie przyjmowania skarg i wniosków, prowadzenie ich rejestru oraz przekazywanie ich Burmistrzowi Miasta.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§55

Rada Miejska może odstąpić od zasad regulaminowych i zastosować w określonej sprawie inną procedurę nie kolidującą z przepisami ustawy o samorządzie gminnym lub Statutu.

§56

Przewodniczący RM zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Załącznik nr 6 do Statutu

Wykaz jednostek organizacyjnych, w tym prawnie wyodrębnionych

 1. Zakład Usług Komunalnych,
 2. Zakład Gospodarki Lokalowej,
 3. Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich,
 4. Miejski Dom Kultury,
 5. Miejska Biblioteka Publiczna,
 6. Instytut Mikołowski,
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 8. Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą,
 9. Dom Dziennego Pobytu,
 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 11. Środki specjalne:
  • Kultura,
  • Drogi.

Załącznik nr 7 do Statutu

Wykaz sołectw i dzielnic Mikołowa wraz z przyporządkowaniem ulic

Sołectwa

Mikołów Borowa Wieś

 1. Borowa
 2. Buczka Mariana
 3. Ciasna
 4. Czarnieckiego Stefana hetm.
 5. Dąbrowa
 6. Gliwicka, nieparzyste od 243, parzyste od 234
 7. Gołębia
 8. Kukułcza
 9. Malinowa
 10. Oświęcimska
 11. Piaskowa
 12. Piwna
 13. Polna
 14. Równoległa
 15. Strażacka
 16. Ziołowa

Mikołów Bujaków

 1. Akacjowa
 2. Cedrowa
 3. Chudowska
 4. Cyprysów
 5. Dworcowa
 6. Dworska
 7. Górka Franciszka, ks.
 8. Hutnicza
 9. Kalinowa
 10. Korfantego Wojciecha
 11. Korfantego Wojciecha - Michalskie Doły, os. - nazwa nieoficjalna
 12. Marzankowice
 13. Myśliwska
 14. Nomiarki
 15. Olchowa
 16. Radosna
 17. Sośnia Góra
 18. Spółdzielcza
 19. Spyry Ludwika
 20. Starych Młynów
 21. Szkolna
 22. Wolnego Konstantego
 23. Zbożowa

Mikołów Mokre

 1. Astrów
 2. Bażancia
 3. 15 Grudnia
 4. Botaniczna
 5. Cieszyńska od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego - Rybnicka do granicy miasta Łaziska
 6. Fitelberga Grzegorza
 7. Górna
 8. Irysów
 9. Jabłoni
 10. Jaskółcza
 11. Jeżynowa
 12. Kolonia Huta
 13. Kosów
 14. Kręta
 15. Krucza
 16. Kuźnicka
 17. Kwiatowa
 18. Langego Oskara
 19. 22 Lipca
 20. Łączna
 21. Maków
 22. Miodowa
 23. Narcyzów
 24. Podgórna
 25. Pszczela
 26. Różana
 27. Sosnowa
 28. Studzienna
 29. Wierzbowa
 30. Wojska Polskiego
 31. Zamkowa
 32. Źródlana

Mikołów Paniowy

 1. Darwina Karola
 2. Gliwicka, nieparzyste 151-241, parzyste 172-232
 3. Graniczna
 4. Grzybowa
 5. Kąty
 6. Łęgowa
 7. Magnolii
 8. Mała
 9. Mokierska
 10. Przelotowa
 11. Rusinów
 12. Solna
 13. Starokościelna
 14. Staromiejska
 15. Szymankiewicza Huberta, ks.
 16. Tulipanów
 17. Wolności
 18. Zagrodowa
 19. Zrębowa
 20. Żurawia

Mikołów  Śmiłowice

 1. Bukowa
 2. Cisów
 3. Elsnera Józefa
 4. Gliwicka, nieparzyste 59-149, parzyste 100-162
 5. Jarzębinowa
 6. Jesionowa
 7. Kawalca Jana
 8. Reta Śmiłowicka
 9. Zgody

Dzielnice

Mikołów Kamionka

 1. Baziowa
 2. Brzechwy Jana
 3. Bzów
 4. Cicha
 5. Cienista
 6. Czereśniowa
 7. Dolina Jamny
 8. Dzwonkowa
 9. Goździków
 10. Grabowa
 11. Jagodowa
 12. Katowicka, poza obwodnicą
 13. Kościuszki Tadeusza
 14. Leśna
 15. Miła
 16. Morcinka Gustawa
 17. Paprotek
 18. Plebiscytowa, poza obwodnicą
 19. Poprzeczna
 20. Porazińskiej Janiny
 21. Pułaskiego Kazimierza, gen.
 22. Sadowa
 23. Sienkiewicza Henryka
 24. Słowicza
 25. Świerkowa
 26. Wąska
 27. Wiązowa
 28. Wieczorka Józefa
 29. Wiosenna
 30. Zawiszy Czarnego
 31. Ziębia

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.21
Data udostępnienia: 2008.11.21 23:24:38
Liczba odwiedzin strony: 14722 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 20:16:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów