Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Rada Miejska
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 21 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach, w oparciu o obowiązująca ordynację wyborczą. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:
 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Sesje zwyczajne odbywają się w sali Białego Domku przy ul. K. Miarki 15, przeważnie raz w miesiącu. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział II załącznika nr 5 do Statutu Gminy Mikołów.

W obecnej VI kadencji 2010-2014 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący Tadeusz Socha
Wiceprzewodnicząca: Anna Kubik
Wiceprzewodniczący: Jerzy Sztajgli
Radni: Henryk Botor
Sylwester Czarnota
Dariusz Gaschi
Krzysztof Jakubiec
Stanisław Michalski
Jadwiga Ochojska
Łukasz Osmalak
Grażyna Pstraś-Gryt
Danuta Ratka
Krzysztof Rogalski
Michał Rupik
Stanisław Sobek
Piotr Stencel
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Urszula Wieczorek-Pajonk
Barbara Wilkoszyńska
Jan Wycisło
Krzysztof Żur

Obsługę Rady Miejskiej prowadzi:

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 85 12
e-mail: seo.1@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Obowiązki radnych:

 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej oraz pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
  • informowanie wyborców o stanie gminy,
  • konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,
  • propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Miejskiej,
  • informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Miejskiej,
  • przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców miasta.
 3. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.
 4. Radni mają prawo kierować do burmistrza miasta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.
 5. Radni powinni spotykać się ze swoimi wyborcami co najmniej dwa razy w roku.
 6. Radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach co najmniej w jednej komisji.

Plan dyżurów radnych

Imię i nazwisko Termin i miejsce
Henryk Botor pierwszy wtorek miesiąca od 1430 do 1530
Biuro Rady Miejskiej
Sylwester Czarnota pierwsza środa miesiąca od 1300 do 1400
Biuro Rady Miejskiej
Dariusz Gaschi ostatni czwartek miesiąca od 1700 do 1800
OSP Śmiłowice, ul. Kawalca 29
Krzysztof Jakubiec pierwszy poniedziałek miesiąca od 1800 do 1900
BRD Kamionka, ul. Katowicka 91
Anna Kubik każda środa miesiąca od 1430 do 1530
Biuro Rady Miejskiej
Stanisław Michalski pierwszy poniedziałek miesiąca od 1600 do 1700
Sołtysówka Bujaków
ul. ks. Górka 60, 43-196 Mikołów Bujaków
Jadwiga Ochojska pierwszy wtorek miesiąca od 1700 do 1800
Sołtysówka Bujaków
ul. ks. Górka 60, 43-196 Mikołów Bujaków
Łukasz Osmalak ostatni poniedziałek miesiąca od 1600 do 1700
Biuro Rady Miejskiej
Grażyna Pstraś-Gryt pierwszy poniedziałek miesiąca od 1600 do 1700
Biuro Rady Miejskiej
Danuta Ratka przedostatni poniedziałek miesiąca od 1300 do 1400
Biuro Rady Miejskiej
Krzysztof Rogalski pierwszy wtorek miesiąca od 1700 do 1800
Sołtysówka Paniowy
Michał Rupik pierwsza środa miesiąca od 1530 do 1630
budynek ZGL przy ul. Wyszyńskiego 18
pierwszy poniedziałek miesiąca od 1530 do 1630
Biuro Rady Miejskiej
Stanisław Sobek pierwszy poniedziałek miesiąca od 1000 do 1100
Biuro Rady Miejskiej
Tadeusz Socha każdy poniedziałek miesiąca od 1400 do 1500
Biuro Rady Miejskiej
Piotr Stencel druga środa miesiąca od 1700 do 1800
Zespół Szkół Technicznych, tel. (32) 226 20 28
 ul. Rybnicka 44, 43-190 Mikołów
Katarzyna Syryjczyk-Słomska pierwszy czwartek miesiąca od 1030 do 1130
Biuro Rady Miejskiej
Jerzy Sztajgli każdy piątek miesiąca od 1400 do 1500
Biuro Rady Miejskiej
Urszula Wieczorek-Pajonk pierwszy poniedziałek miesiąca od 1100 do 1200
Biuro Rady Miejskiej
Barbara Wilkoszyńska pierwszy wtorek miesiąca od 1230 do 1330
Biuro Rady Miejskiej
Krzysztof Żur pierwszy piątek miesiąca od 1600 do 1700
Sołtysówka w Borowej Wsi
ul. Gliwicka 367, 43-197 Mikołów Borowa Wieś

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 37254 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 21:28:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów