Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Komisje Rady Miejskiej
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej
Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miejskiej są komisje stałe i doraźne. Komisje są powoływane przez Radę i w jej imieniu wykonują zadania objęte planami pracy, a w szczególności:
 • współtworzą politykę z zakresu problematyki objętej działaniem komisji,
 • opiniują projekty uchwał Rady Miejskiej merytorycznie związane z działaniami komisji,
 • opracowują z własnej inicjatywy lub na zlecenie Rady Miejskiej projekty uchwał.

Koordynację prac komisji oraz ich współpracę z Radą Miejską i burmistrzem miasta zapewnia i nadzoruje przewodniczący Rady Miejskiej. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani i powołani przez Radę Miejską. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. Posiedzenia komisji odbywają się bez udziału publiczności.

Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi miasta za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miejskiej określa rozdział III załącznika nr 5 do Statutu Gminy Mikołów.

Obecnie przy Radzie Miejskiej VI kadencji 2010-2014 działają:

Komisja nr 1 ds. Samorządu

Przewodniczący:  Krzysztof Jakubiec
Radni: Dariusz Gaschi
Anna Kubik

Zadania Komisji nr 1 ds. Samorządu:

 • opiniowanie zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,
 • opiniowanie spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
 • koordynacja współdziałania z innymi gminami,
 • współpraca z sejmikiem samorządowym oraz Radą Powiatu,
 • podejmowanie spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
 • podejmowanie spraw związanych ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Komisja nr 2 ds. Budżetu

Przewodnicząca:  Wilkoszyńska Barbara
Radni: Stanisław Michalski
Łukasz Osmalak
Krzysztof Rogalski
Michał Rupik
Jerzy Sztajgli
Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 2 ds. Budżetu:

 • opiniowanie budżetu miasta,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat będących w gestii gminy,
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.

Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

Przewodniczący:  Dariusz Gaschi
Radni: Henryk Botor
Sylwester Czarnota
Danuta Ratka
Krzysztof Rogalski
Michał Rupik
Jerzy Sztajgli
Urszula Wieczorek-Pajonk
Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:

 • opiniowanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
 • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną,
 • opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
 • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.

Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta

Przewodniczący:  Łukasz Osmalak
Radni: Krzysztof Jakubiec
Tadeusz Socha
Piotr Stencel
Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta:

 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • opiniowanie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
 • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
 • opiniowanie uchwał dotyczących gospodarowania mieniem gminnym (sprzedaż, dzierżawa, zakup, najem itp.).

Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska

Przewodniczący:  Sylwester Czarnota
Radni: Jadwiga Ochojska
Grażyna Pstraś-Gryt
Urszula Wieczorek-Pajonk

Zadania Komisji nr 5 ds. Ochrony Środowiska:

 • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • opiniowanie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
 • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
 • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.

Komisja nr 6 - Społeczna

Przewodnicząca:  Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Radni: Henryk Botor
Jadwiga Ochojska
Grażyna Pstraś-Gryt
Barbara Wilkoszyńska

Zadania Komisji nr 6 - Społecznej:

 • opiniowanie spraw dotyczących:
  • oświaty i wychowania,
  • zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • bezrobocia,
  • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.

Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

Przewodniczący:  Piotr Stencel
Radni: Grażyna Pstraś-Gryt
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji:

 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
 • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie spraw związanych z działalnością informacyjną miasta,
 • planowanie działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.

Komisja nr 8 - Rewizyjna

Przewodniczący:  Michał Rupik
Radni: Stanisław Michalski
Jadwiga Ochojska
Danuta Ratka
Stanisław Sobek
Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 8 - Rewizyjnej:

 • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Komisja nr 9 - Statutowa

Przewodniczący:  Stanisław Sobek
Radni: Piotr Stencel
Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 9 - Statutowej:

 • opiniowanie zmian w statutach i regulaminach,
 • rozpatrywanie skarg na burmistrza i kierowników jednostek i zakładów budżetowych.

Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych

Przewodniczący:  Krzysztof Rogalski
Radni: Dariusz Gaschi
Krzysztof Jakubiec
Stanisław Michalski
Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 10 ds. Szkód Górniczych:

 • opiniowanie planów ruchu, dodatków do planów ruchu, zakładów górniczych,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
 • opiniowanie decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,
 • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 8140 (ostatnie odwiedziny 2024.07.22 07:27:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów