Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1030/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar "Centrum")

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 17 z 2010 r. poz. 95) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej X/149/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obszar "Centrum" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 16 poz. 427 z dnia 7 lutego 2005 r.) dla terenów:

 1. w obrębie części działki nr 695/105 o powierzchni ok. 0,60 ha, położony przy ulicy Fitelberga;
 2. w obrębie działki nr 502/28 o powierzchni ok. 0,28 ha, położony przy ulicy Jaskółczej;
 3. w obrębie działki nr 2536/66 o powierzchni ok. 0,25 ha, położony przy ulicy Bromboszcza;
 4. w obrębie działki nr 1462/82 o powierzchni ok. 0,41 ha, położony przy ulicy Młyńskiej;
 5. w obrębie działek nr 1394/85, 981/15 o powierzchni ok. 0,95 ha, położony przy ulicy Przyjaciół;
 6. w obrębie działek nr 1742/1, 1749/1, 1745/1 oraz części działki 1752/1 o powierzchni ok. 1,55 ha, położony przy ulicy Wodociągowej;
 7. w obrębie działek nr 2396/81, 2395/81 o powierzchni ok. 0,08 ha, położony przy ulicy Konstytucji 3-go Maja

zwane dalej "planem".

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;
  2. rysunek planu w skali 1 : 1 000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą jest integralną częścią w formie załączników graficznych:
   1. załącznik nr 1A – rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar części działki nr 695/105 o powierzchni ok. 0,60 ha, położony przy ulicy Fitelberga,
   2. załącznik nr 1B – rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar działki nr 502/28 o powierzchni ok. 0,28 ha, położony przy ulicy Jaskółczej,
   3. załącznik nr 1C – rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar działki nr 2536/66 o powierzchni ok. 0,25 ha, położony przy ulicy Bromboszcza,
   4. załącznik nr 1D – rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar działki nr 1462/82 o powierzchni ok. 0,41 ha, położony przy ulicy Młyńskiej,
   5. załącznik nr 1E - rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar działek nr 1394/85, 981/15 o powierzchni ok. 0,95 ha, położony przy ulicy Przyjaciół,
   6. załącznik nr 1F - rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar działek nr 1742/1, 1749/1, 1745/1 oraz części działki 1752/1 o powierzchni ok. 1,55 ha, położony przy ulicy Wodociągowej,
   7. załącznik nr 1G – rysunek planu w skali 1 : 1 000 obejmujący obszar działek nr 2396/81, 2395/81 o powierzchni ok. 0,08 ha, położony przy ulicy Konstytucji 3-go Maja.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały ponadto są:
  1. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  2. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące ustalenia planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów;
  2. nieprzekraczalne linie zabudowy;
  3. granice strefy "B" – częściowej ochrony konserwatorskiej;
  4. granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
 2. Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi;
 3. Nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu;
 4. Dopuszczeniu – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu;
 5. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;
 6. Infrastrukturze technicznej - należy rozumieć sieci przesyłowe i rozdzielcze, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, dostępu do usług teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
 7. Strefie technicznej lub strefie ochronnej – należy przez to rozumieć obszar otaczający linie i urządzenia infrastruktury technicznej wynikający z przepisów odrębnych;
 8. Wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni działki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustaleń uchwały;
 9. Wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustaleń niniejszej uchwały;
 10. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zielonej, do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodę powierzchniową i 50% łącznej sztucznie urządzonej powierzchni komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych utwardzonych np. ażurowymi kształtkami obrośniętymi trawą;
 11. Działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały;
 12. Froncie działki – należy przez to rozumieć krawędź działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
 13. Dojeździe – należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym;
 14. Dojeździe wewnętrznym – należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;
 15. Komunikacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego takie jak: droga wewnętrzna, parking, dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a także chodnik i ścieżka rowerowa;
 16. Miejscach postojowych – należy przez to rozumieć zrealizowane w formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych lub podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;
 17. Wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci;
 18. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy;
 19. Reklamie – należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju kształtu i wielkości nośnik treści reklamowych i informacyjnych, nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku;
 20. Reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnioformatową;
 21. Reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni od 5 do 10 m2 włącznie, z wyjątkiem słupów plakatowych;
 22. Reklamie wielkoformatowej (typu billboard)– należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m2 lub taką, której jeden z wymiarów przekracza 4 m, nie wliczając w to gabarytowych elementów konstrukcyjnych;
 23. Reklamie ruchomej – należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia służące do automatycznego wprawiania w ruch nośnika treści reklamowych lub informacyjnych.

§4

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:

 1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
 3. U – tereny usług i drobnej wytwórczości;
 4. ZE – tereny zieleni;
 5. KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych;
 6. KDL – tereny dróg publicznych lokalnych;
 7. KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§5
Zasady ochrony środowiska

 1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie przepisów odrębnych.
 3. Dopuszcza się, na warunkach określonych przepisami odrębnymi, sytuowanie zabudowy w odległościach mniejszych niż oznaczone na rysunku planu strefy techniczne dla infrastruktury technicznej za zgodą właściciela infrastruktury technicznej.
  1. oddziaływanie obiektów i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska oraz wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
  2. w lokalizowanych obiektach, powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi,
  3. postępowanie z odpadami winno odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. zabezpieczający przed infiltracją) oraz atmosfery, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem – realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, należy zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:
  1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  2. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 5. W obszarze objętym planem ustala się ponadto:
  1. zakaz spalania odpadów oraz ich termicznego przetwarzania;
  2. zakaz składowania odpadów;
  3. zakaz lokalizacji skupu złomu.

§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

 1. Na terenie objętym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej,
  1. Strefa B – obejmującą fragment działki nr 2536/66 (oznaczona na załączniku graficznym nr 1C).
  2. W obrębie strefy "B" obowiązują następujące ustalenia:
   1. przedmiotem ochrony w strefie "B" są obiekty zabytkowe, objęte gminną ewidencją zabytków i ich otoczenie,
   2. każda działalność inwestycyjna, w tym wszelkie prace remontowe i konserwatorskie, zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania, wymagają uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
   3. wycinka starodrzewu wymaga opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Strefa W – ochrony archeologicznej – obejmująca cały obszar objęty planem.
  4. Wszystkie większe prace ziemne wykonywane na terenie strefy W, tj. prace związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej, wykopy pod duże obiekty mieszkalne i usługowe, powinny mieć nadzór archeologiczny.

§7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. W granicach planu dopuszcza się adaptację, rozbudowę i modernizację istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w dostosowaniu do potrzeb mieszkańców.
 4. Dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych, wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej.
 5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
  1. pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
  2. obowiązek zapewnienia wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i p/ppoż.
 6. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:
  1. dla terenów położonych przy ul. Bromboszcza, Młyńskiej, Konstytucji 3-go Maja – obowiązek odprowadzania ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
  2. dla pozostałych terenów - dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej;
  3. docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;
  4. odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni – poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
  5. nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów;
  6. zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych;
  7. docelowo pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 7. Jako zasadę w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, przyjmuje się stosowanie systemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
 8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejąca sieć gazociągów:
   1. gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 w ul. Jaskółczej,
   2. gazociąg niskiego ciśnienia DN 100, DN 50 w ul. Bromboszcza,
   3. gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 w ul. Młyńskiej,
   4. gazociąg niskiego ciśnienia DN 50 lub DN 110 PE zlokalizowane w pobliżu terenu położonego przy ul. Przyjaciół,
   5. gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 w terenie położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja;
  2. dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów komunalnych jak i grzewczych w oparciu o zbiorniki przydomowe gazu propanbutan.
 9. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
  1. podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczna obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;
  2. dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu;
  3. dopuszcza się zagospodarowanie terenu w strefach ochronnych linii napowietrznych nN i SN, po uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z dyspozytorem sieci;
  4. nowo realizowane linie średniego napięcia należy lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg – z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii;
  5. istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia kolidujące z zabudową mieszkaniowo-usługową należy przebudować lub przystosować, po uzgodnieniu z dyspozytorem sieci.
 10. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej:
  1. obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu;
  2. nakazuje się prowadzenie linii teletechnicznych kablowych, ułożonych w ziemi na obszarach przewidzianych pod budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację i remont.
 11. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami:
  1. gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie;
  2. sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

§8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

 1. Układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowany o komunikację wewnętrzna, w tym dojazdy wewnętrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrębnych, w tym dotyczących dróg pożarowych.
 2. Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym rodzajom działalności usługowej prowadzonej na terenie lub w lokalach wydzielonych, w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
  1. dla handlu – 5 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni sprzedaży;
  2. dla działalności związanej z usługami gastronomicznymi – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
  3. dla drobnej wytwórczości – 10 miejsc postojowych na 50 zatrudnionych;
  4. dla pozostałej działalności – 3 miejsca postojowe dla 100 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Dla zabudowy jednorodzinnej obowiązują:
  1. dla budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem – minimum 2 miejsca postojowe lub garaż na 1 stanowisko + 1 miejsce postojowe;
  2. liczbę miejsc postojowych i stanowisk w garażu należy zwiększyć odpowiednio o min. 1 dla budynku mieszkalnego, w którym wydziela się drugie mieszkanie;
  3. jeżeli w budynku mieszkalnym wydziela się lokal użytkowy, dodatkową liczbę miejsc postojowych, z zastrzeżeniem ust. 3, należy ustalić stosując wskaźniki wymienione w ust. 2.
 4. Liczbę miejsc postojowych należy przyjąć jako wartość całkowitą, zaokrąglając w górę wynik otrzymany z przeliczeń wskaźników.
 5. Miejsca postojowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy lokalizować na działce budowlanej w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§9
Reklamy i szyldy

 1. Plan definiuje sytuowanie reklam i szyldów.
 2. Reklama wielkoformatowa oraz reklama średnioformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:
  1. reklama wolnostojąca;
  2. reklama umieszczona na ścianie budynku;
  3. reklama na rusztowaniu związanym z prowadzonymi pracami budowlanymi.
 3. Reklama małoformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:
  1. gablota na ścianie zewnętrznej budynku;
  2. moduł kasetonowy podświetlany, jednostronny lub dwustronny.
 4. Szyld nie może być realizowany inaczej, niż jako:
  1. szyld na ogrodzeniu posesji;
  2. szyld na ścianie zewnętrznej w parterze budynku.
 5. W obszarze planu dopuszcza się sytuowanie reklam tymczasowych, związanych z wydarzeniami, lub imprezami publicznymi, na czas ich trwania lub nie dłużej niż 30 dni.

§10
Scalenia i podział

 1. Minimalna wielkość działki budowlanej powstałej w wyniku podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż:
  1. dla terenów MN – 800 m2;
  2. dla terenów MN/U – 1 000 m2;
  3. dla pozostałych terenów – nie ustala się.
 2. Długość frontu działki nie może być mniejsza niż 20,0 m.
 3. Działka budowlana, o której mowa w pkt 1 musi spełniać, co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
  2. graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 8 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
 4. Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U i U, w przypadku ich ukształtowania w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego zobowiązania do dokonania zmiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które wejdą w skład nowo wydzielonych działek gruntu. Połączenie i ponowny podział na działki gruntu mogą dokonać w oparciu o przepisy odrębne.

§11
Tereny górnicze

Teren opracowania położony jest w granicach terenu górniczego KWK "Bolesław Śmiały", obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej - dotychczasowe wpływy wygasły ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.

§12

W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych.

§13

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§14
Wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4

 1. Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:
  1. dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, U – 30%;
  2. dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§15

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Tereny oznaczone na rysunku planu MN01 – MN02 przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. usługi w budynkach mieszkalnych o uciążliwości nie wykraczających poza granicę nieruchomości (typu handel, biura, gabinety);
  2. obiekty garażowe i gospodarcze;
  3. obiekty małej architektury;
  4. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny;
  5. infrastruktura techniczna.
 4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. dla terenu MN01 – 8,0 m od północnej granicy działki;
  2. dla terenu MN02 – 10,0 od krawędzi jezdni drogi KDL03 (ul. Młyńska).
 5. W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.
 7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 50%;
  2. wskaźnik powierzchni zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 50%;
  3. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%;
  4. wysokość budynków mieszkalnych - maksymalnie 9,0 m;
  5. wysokość budynków garażowo-gospodarczych - maksymalnie 5,0 m;
  6. wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokości określonej w pkt 4 i 5;
  7. dopuszcza się dachy płaskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 45o;
  8. minimalna szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 6,0 m.
 8. W terenie MN02 ustala się. obowiązek uwzględnienia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 9. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2 a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20,0 m, jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny wolnostojący,
  2. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 600 m2 a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 16,0 m, jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny bliźniaczy,
  3. działka budowlana, o której mowa w pkt 1, musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
   2. graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 6 , skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
  4. dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 10. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zakazy:
  1. termicznej przeróbki odpadów;
  2. budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych;
  3. lokalizacji garaży blaszanych;
  4. lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych na dachach budynków oraz w odległości mniejszej nią wysokość tego obiektu od zabudowy mieszkaniowej.
 11. Obsługa komunikacyjna:
  1. dla terenu MN01 - od ul. Bromboszcza;
  2. dla terenu MN02 - z drogi KDL03 (ul. Młyńska).

§16
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu MN/U01 - MN/U03 przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (nie zaliczanej do wytwórczej lub magazynowej).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. obiekty garażowe i gospodarcze;
  2. obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego;
  3. urządzenia terenowe służące rekreacji i wypoczynkowi, w tym baseny;
  4. drogi dojazdowe wewnętrzne, miejsca parkingowe;
  5. infrastruktura techniczna.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. dla terenu MN/U01 - 8,0 m od krawędzi jezdni drogi KDL02 (ul. Jaskółcza);
  2. dla terenu MN/U02 - 7,0 m od krawędzi jezdni drogi KDD01 (ul. Przyjaciół).
 4. W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.
 6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. wskaźnik intensywności zabudowy - maksymalnie 50%;
  2. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 30%;
  3. wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - maksymalnie 12,0 m;
  4. wysokość budynków garażowo-gospodarczych - maksymalnie 6,0 m;
  5. wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokości określonej w pkt 4 i 5;
  6. dopuszcza się dachy płaskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 45o;
  7. minimalna szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 6,0 m;
  8. wskaźnik powierzchni zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 50%.
 7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2 a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20,0 m, jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny wolnostojący,
  2. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 600 m2 a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 16,0 m, jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny bliźniaczy,
  3. działka budowlana, o której mowa w pkt. 1, musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
   2. graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 6 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
  4. dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zakazy:
  1. termicznej przeróbki odpadów;
  2. budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych;
  3. lokalizacji garaży blaszanych;
  4. lokalizacji baz, składów, magazynów;
  5. lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych na dachach budynków oraz w odległości mniejszej niż wysokość tego obiektu od zabudowy mieszkaniowej.
 9. Obsługa komunikacyjna:
  1. dla terenu MN/U01 - z drogi KDL02 (ul. Jaskółcza);
  2. dla terenu MN/U02 - z drogi KDD01 (ul. Przyjaciół);
  3. dla terenów MN/U03 - od ul. Stara Droga przez dojazdy wewnętrzne.

§17
Tereny usług i drobnej wytwórczości

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu U01 - U02 przeznacza się pod lokalizację zabudowy usługowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. obiekty garażowe i gospodarcze;
  2. obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego;
  3. obiekty małej architektury;
  4. drogi dojazdowe wewnętrzne, miejsca parkingowe;
  5. infrastruktura techniczna;
  6. tereny składów i magazynów w terenie U01.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. dla terenu U01 - 10,0 m od krawędzi jezdni drogi KDL01 (ul. Fitelberga);
  2. dla terenu U02 - 8,0 m od krawędzi jezdni drogi KDZ01 (ul. Konstytucji 3-go Maja).
 4. W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5  od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.
 6. Dla terenu U01 ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5,0 m od krawędzi cieku.
 7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. wskaźnik intensywności zabudowy - maksymalnie 50%;
  2. wskaźnik powierzchni zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 50%;
  3. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 30%.
  4. wysokość budynków usługowych:
   1. dla terenu U01 - maksymalnie 15,0 m,
   2. dla terenu U02 - maksymalnie 12,0 m.
  5. wysokość budynków garażowo-gospodarczych - maksymalnie 6,0 m;
  6. wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokości określonej w pkt 3 i 4;
  7. dopuszcza się dachy płaskie oraz dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 45o;
  8. minimalna szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 6,0 m.
 8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:
  1. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1 000 m2 a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20,0 m;
  2. działka budowlana musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
   2. graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
  3. dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zakazy:
  1. termicznej przeróbki odpadów;
  2. budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych;
  3. lokalizacji garaży blaszanych;
  4. lokalizacji przydomowych elektrowni wiatrowych na dachach budynków oraz w odległości mniejszej niż wysokość tego obiektu od zabudowy mieszkaniowej.
 10. Obsługa komunikacyjna:
  1. dla terenu U01 - z drogi KDL01 (ul. Fitelberga);
  2. dla terenu U02 - z drogi KDZ01 (ul. Konstytucji 3-go Maja).

§18
Tereny zieleni

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu ZE01 - ZE02 przeznacza się pod zieleń nieurządzoną.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. tereny sadów;
  2. tereny ogrodów;
  3. cieki wodne;
  4. infrastruktura techniczna.
 3. Zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.

§19

 1. Teren oznaczony na rysunku planu KDZ01 (ul. Konstytucji 3-go Maja) - droga publiczna klasy Z (zbiorcza).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. ścieżka rowerowa;
  2. zatoki parkingowe;
  3. zieleń o funkcjach ochronnych;
  4. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi;
  5. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.
 3. Minimalne parametry drogi to:
  1. szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających – 20,0 m;
  2. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
  3. jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
 4. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

§20

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu KDL01 (ul. Fitelberga), KDL02 (ul. Jaskółcza) - droga publiczna klasy L (lokalna).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. ścieżka rowerowa;
  2. zatoki parkingowe;
  3. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi;
  4. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.
 3. Minimalne parametry drogi to:
  1. szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających – 12,0 m;
  2. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
  3. jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
 4. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

§21

 1. Teren oznaczony na rysunku planu KDL03 (ul. Młyńska) - droga publiczna klasy L (lokalna).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. ścieżka rowerowa;
  2. zatoki parkingowe;
  3. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługa drogi;
  4. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.
 3. Minimalne parametry drogi to:
  1. szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających – 20,0 m;
  2. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
  3. jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
 4. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

§22

 1. Teren oznaczony na rysunku planu KDD01 (ul. Przyjaciół) - droga publiczna klasy D (dojazdowa).
 2. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. ścieżka rowerowa;
  2. zatoki parkingowe;
  3. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi;
  4. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.
 3. Minimalne parametry drogi to:
  1. szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
  2. jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
  3. jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.
 4. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.
 5. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

Ustalenia końcowe

§23

 1. Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§24

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.

Załącznik nr 1A do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 1B do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 1C do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 1D do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 1E do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 1F do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 1G do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6168 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6169 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/1030/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (6170 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 3275 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 10:04:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów