Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/904/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 255 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 255 000
    I. Dochody majątkowe, w tym: 255 000
    1. Dotacje 255 000

Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§2

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000
rozdz. 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 30 000
    I. Dochody bieżące 30 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 125 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 25 000
    I. Dochody bieżące 25 000

Źródło powstania - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000
    I. Dochody bieżące 100 000

Źródło powstania - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

dział 801 Oświata i wychowanie 70 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 70 000
    I. Dochody bieżące 70 000

Źródło powstania - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek.

dział 852 Pomoc społeczna 30 000
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000
    I. Dochody bieżące 30 000

Źródło powstania - wpływy z różnych opłat.

§3

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 255 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 255 000
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 255 000
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 255 000
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 255 000

§4

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 255 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 255 000
    I. Wydatki majątkowe, w tym: 255 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 255 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta Mikołów - etap I".

§5

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznik wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/904/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/904/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (65 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.10 19:33:52
Liczba odwiedzin strony: 601 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 10:32:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów