Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/947/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 599 107,04 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 599 107,04
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 599 107,04
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 599 107,04
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 599 107,04
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 599 107,04

Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie" zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i aneksem do umowy dotacji na współfinansowanie zadania ze środków europejskich - dotyczy wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowanych.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 599 107,04 zł.

dział 600 Transport i łączność 72 107,04
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 72 107,04
    I. Wydatki bieżące, w tym: 72 107,04
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 72 107,04
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 107,04
dział 750 Administracja publiczna 10 000,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 10 000,00
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00
dział 852 Domy pomocy społecznej 60 000,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 60 000,00
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 60 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 50 000,00
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00
dział 926 Kultura fizyczna i sport 407 000,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 407 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 380 000,00
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 380 000,00
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 100,00
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 199 900,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 27 000,00
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000,00

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/947/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/947/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.07 20:15:39
Liczba odwiedzin strony: 571 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:05:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów