Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1017/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 834 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 45 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 45 000
    I. Dochody bieżące 45 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000
    II. Dochody majątkowe 600 000

Źródło powstania - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

dział 750 Administracja publiczna 20 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000
    I. Dochody bieżące 20 000

Źródło powstania - pozostałe odsetki i wpływy z różnych opłat.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 283 000
rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75 000
    I. Dochody bieżące 75 000

Źródło powstania - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 208 000
    I. Dochody bieżące 208 000

Źródło powstania - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych i wpływy z różnych opłat.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 70 000
    I. Dochody bieżące 70 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 816 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 816 000
    I. Dochody bieżące 816 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 834 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 834 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 393 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 393 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 393 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 393 000
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 112 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 112 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 112 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112 000
rozdz. 80104 Przedszkola 1 025 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 1 025 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 025 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 925 000
    b) wydatki na realizację ich statutowych zadań 100 000
rozdz. 80110 Gimnazja 304 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 304 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 304 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 304 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w oświacie.

§3

Plan po zmianach - dochody 138 887 311,03 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 166 031 893,56 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 598 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 10:36:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów