Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/849/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 2 742 312,06 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 742 312,06
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 742 312,06
    I. Dochody bieżące 2 742 312,06

Źródło powstania - wpływy ze zlikwidowanego GFOŚiGW.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 742 312,06 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 742 312,06
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 742 312,06
    I. Wydatki bieżące, w tym: 1 342 312,06
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 802 312,06
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680,00
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 801 632,06
    2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 1 400 000,00
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 400 000,00

Zwiększenie wydatków związane jest z rozdysponowaniem, zgodnie ze źródłem powstania środków pochodzących ze zlikwidowanego GFOŚiGW.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 132 230 246,28 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 157 799 828,81 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/849/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.02
Data udostępnienia: 2010.03.11 19:54:36
Liczba odwiedzin strony: 674 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 23:27:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów