Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1033/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16.07.1998 roku Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. nr 159 poz. 1547 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z 2002 r.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. nr 171, poz. 1151) na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Utworzyć obwody głosowania w szpitalach na terenie Mikołowa oraz w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej w Mikołowie Borowej Wsi dla przeprowadzenia głosowania w dniu 21 listopada 2010 roku w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru burmistrza, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr obwodu Nazwa i granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 4
tel. 32 325 75 30
21 Szpital św. Józefa Szpital św. Józefa
ul. Okrzei 27
tel. 32 226 59 80
22 Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej
Mikołów Borowa Wieś, ul. Gliwicka 366
tel. 32 238 60 21

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.13 19:17:45
Liczba odwiedzin strony: 665 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 19:17:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów