Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/1001/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. nr 68 z 2007 r. poz. 449) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w związku z uchwałą nr XXVII/507/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Porazińskiej, obejmującego działki: 1359/11, 1397/11, 1224/11, 1904/70, 1601/70 oraz części działek 1099/4 i 1451/11 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r., ze zmianą dokonaną uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmianę "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXVIII/416/2004 z dnia 30.11.2004 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 6 poz. 102 z dnia 13.01.2005 r.) dla terenu położonego przy ul. Porazińskiej, obejmującego działki: 1359/11, 1397/11, 1224/11, 1904/70, 1601/70 oraz części działek 1099/4 i 1451/11, zwaną dalej "planem". Przedmiotem planu jest poszerzenie terenów 62(a)UK i 62ZC.

§2

 1. Ustaleniami planu są:
  1. Tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę,
  2. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie określonym niniejszą uchwałą, stanowiący jej integralną część w formie załącznika nr 1, zawierający wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa".
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto załączniki:
  1. nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,
  2. nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Rysunek zmiany planu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Zawiera następujące ustalenia obowiązujące:
   1. granice obszaru objętego planem,
   2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
   3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
   4. granica strefy sanitarnej od cmentarza (50 m).
  2. Zawiera następujące oznaczenia informacyjne:
   1. kable elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV,
   2. napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia,
   3. granice i numery działek.

§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 2. Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,
 3. Nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu,
 4. Dopuszczeniu – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu,
 5. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego,
 6. Wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy (liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym) do powierzchni działki budowlanej,
 7. Usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć obiekty, w tym budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych (za wyjątkiem: usług gromadzenia, składowania i przetwarzania wszelkich odpadów, w tym złomu; stacji paliw), turystyki, w tym: hoteli i moteli, sportu, oraz inne przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, w tym także biurowych lub socjalnych,
 8. Nieuciążliwym rzemiośle – należy przez to rozumieć taki sposób zagospodarowania, użytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwoleń i nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska,
 9. Powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,
 10. Działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,
 11. Długości frontu działki – należy przez to rozmieć długość odcinka lub innej łamanej, odgraniczającej działkę budowlaną planu od jednego z projektowanych w planie terenów komunikacji, nieruchomości o szerokości co najmniej 8 m przeznaczonej na dojazd, powstałej w wyniku podziału nieruchomości,
 12. Dojeździe – należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym,
 13. Dojeździe wewnętrznym – należy przez to rozumieć nie wydzieloną w Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek,
 14. Komunikacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego na terenie, takie jak: dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a także chodnik i ścieżka rowerowa,
 15. Miejscach postojowych – należy przez to rozumieć zrealizowane w formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,
 16. Wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określoną w metrach wysokość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
 17. Infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, w tym infrastrukturę telekomunikacyjną,
 18. Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy,
 19. Reklamie – należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju kształtu i wielkości nośnik treści reklamowych i informacyjnych, nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku,
 20. Reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnioformatową,
 21. Reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni od 5 do 10 m2 włącznie, nie będącą reklamą wielkoformatową, z wyjątkiem słupów plakatowych,
 22. Reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m2 lub taką, której jeden z wymiarów przekracza 4m, nie wliczając w to gabarytowych elementów konstrukcyjnych.

§4

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:

 • MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług użyteczności publicznej,
 • U/MN – tereny usług użyteczności publicznej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • UKR – teren usług kultu religijnego,
 • UKR/ZP – teren usług kultu religijnego z zielenią urządzoną,
 • ZC – teren cmentarza,
 • ZP – teren zieleni urządzonej,
 • RZ – tereny rolnicze, łąki,
 • KDD – teren komunikacji - drogi publicznej dojazdowej,
 • KS – teren parkingu.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§5
Zasady ochrony środowiska

 1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek stanowią:
  1. inwestycje celu publicznego: cmentarz, infrastruktury drogowa i techniczna,
  2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zlokalizowane na terenach o symbolach: 1MNU, 1U/MN, 2U/MN.
 2. Na terenach 1MNU, 1U/MN, 2U/MN w przypadku wykorzystywania ich na cele usługowe skumulowane oddziaływanie obiektów, przedsięwzięć i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska oraz wykraczać poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 3. W celu ochrony terenów przyrodniczo wartościowych, zachowania ich funkcji bioklimatycznych utrzymuje się biologiczną formę użytkowania terenów rolniczych o symbolach 1RZ - 2RZ i ustala na nich zakaz zabudowy.
 4. Przy realizacji obiektów budowlanych ustala się nakaz postępowania z istniejącym drzewostanem i krzewami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 5. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ustala się dla obszaru planu:
  1. Obowiązek oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, takich jak np. drogi i parkingi o powierzchni powyżej 0,1 ha, przed odprowadzeniem ich do środowiska.
  2. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi o parametrach niezgodnych z warunkami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  3. Zachowanie istniejących oczek wodnych w terenie 1RZ.
 6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 7. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:
  1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MNU, 1U/MN, 2U/MN obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 8. W zagospodarowaniu terenów położonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza, wskazanej na rysunku zmiany planu, obowiązuje:
  1. W zasięgu do 50 m od cmentarza, zakaz lokalizacji:
   1. studni dla celów konsumpcyjnych,
   2. zabudowy mieszkaniowej,
   3. zakładów produkcji żywności,
   4. zakładów gastronomicznych,
   5. magazynów środków spożywczych.
  2. W zasięgu do 50 m od cmentarza, dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością wykonywania remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz podwyższania standardu użytkowego, bez prawa do odbudowy.
  3. W zasięgu od granicy 50,00 m do granicy obszaru objętego planem, dopuszczenie lokalizacji budynków wyłącznie podłączonych do sieci wodociągowej.
 9. W obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.

§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

 1. Na terenie objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków ani inne obiekty o wartości historycznej.
 2. W związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych obejmuje się cały obszar planu strefą ochrony archeologicznej "W" i ustala się nakaz zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pracom ziemnym związanym z realizacją infrastruktury technicznej i drogowej.

§7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.
 3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:
  1. Pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej
  2. Zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów p/poż.
 4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:
  1. Docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych.
  2. Do czasu powstania sieci kanalizacyjnej bądź w przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
  3. Odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe do miejskiej oczyszczalni – poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
  4. Nie dopuszcza się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów.
  5. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.
  6. Docelowo pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 5. Jako zasadę w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, przyjmuje się stosowanie systemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o sieć gazową lub inne technologie, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.
 6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej: podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie sieć gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci.
 7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
  1. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne,
  2. Nowo realizowane linie średniego napięcia ustala się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg – z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii,
  3. Odnośnie stacji transformatorowych ustala się lokalizację nowych stacji transformatorowych, wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu.
 8. Ustala się nakaz uwzględniania ograniczeń wynikających z energetycznych norm branżowych w lokalizacji budynków i zagospodarowaniu terenów przyległych do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, występujących w granicach planu, w tym:
  1. Napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia – w granicach strefy technicznej szerokości 2 x 2,00 m od osi linii.
 9. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:
  1. Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu.
  2. Prowadzenie linii teletechnicznych jako kablowych, ułożonych w ziemi.
  3. Dopuszcza się sytuowanie stacji bazowych telefonii komórkowej z wyłączeniem terenu cmentarza 1ZC i terenu zieleni urządzonej 1ZP.
 10. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objętym planem:
  1. Gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny.
  2. Postępowanie z odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami w gminie oraz przepisami w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

 1. Obszar planu obsługiwany jest z układu istniejących poza obszarem planu dróg publicznych.
 2. Układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, w tym dojazdy wewnętrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i dotyczących dróg pożarowych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 3. Dla poszczególnych wymienionych poniżej terenów obowiązują miejsca postojowe dla samochodów w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
  1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe łącznie na 1 działkę, w przypadku prowadzenia działalności usługowej w budynku dodatkowo – minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż jedno,
  2. Dla zabudowy usługowej zabudowy użyteczności publicznej – 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług.
  3. Dla terenów usług kultu religijnego 1UKR oraz 1UKR/ZP – dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych wspólnie z terenem parkingu przy cmentarzu, zlokalizowanym w terenie 1KS.
  4. Dla terenu cmentarza 1ZC – nie ustala się wymogów w tym względzie, miejsca postojowe dla terenów zapewnia parking przy cmentarzu zlokalizowany w terenie 1KS.
 4. Liczbę miejsc postojowych należy przyjąć jako wartość całkowitą, zaokrąglając w górę wynik otrzymany z przeliczeń wskaźników.
 5. Miejsca postojowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy lokalizować na działce budowlanej w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§9
Reklamy i szyldy

 1. Na obszarze planu zakazuje się wszelkich reklam, wyjątek stanowią tereny 1MNU, 1U/MN, 2U/MN, gdzie dopuszcza się reklamy małoformatowe.
 2. Reklama małoformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:
  1. Słup plakatowy
  2. Gablota na ścianie zewnętrznej budynku
  3. Moduł kasetonowy podświetlany, jednostronny lub dwustronny.
 3. Szyld nie może być realizowany inaczej, niż jako:
  1. Szyld na ogrodzeniu posesji
  2. Szyld na ścianie zewnętrznej w parterze budynku.
 4. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniu posesji:
  1. Obrys szyldu wraz z elementami konstrukcyjnymi nie może być większy niż kwadrat o boku 100 cm.
  2. Szyld nie może wystawać poza obrys ogrodzenia, na którym się znajduje.
 5. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ścianie zewnętrznej w parterze budynku:
  1. Szyld nie może być sytuowany w odległości mniejszej niż 1 m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej, ustawionych przez gminę. Szyld może być umieszczony nie wyżej niż:
   1. linia gzymsu parteru,
   2. wysokość dolnej linii okien pierwszego piętra,
   3. 30 cm licząc w dół od krawędzi okapu.
  2. Szyld nie może odstawać od lica ściany zewnętrznej na więcej niż 80 cm.
  3. Szyld odstający od lica ściany zewnętrznej musi być umieszczony na takiej wysokości nad chodnikiem, by nie powodował utrudnień w ruchu pieszych.

§10
Scalenia i podział

 1. Minimalna wielkość działki budowlanej powstałej w wyniku podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż:
  1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2,
  2. Dla zabudowy sakralnej i usługowej użyteczności publicznej - 800 m2.
 2. Długość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż 20,00 m.
 3. Działka budowlana, o której mowa w pkt. 1 musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Graniczyć z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposób umożliwiający dojazd do działki z tego terenu,
  2. Graniczyć z nieruchomością służącą zapewnieniu dojazdu wewnętrznego o szerokości nie mniejszej niż 8,00 m, skomunikowaną do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejącej drogi publicznej.
 4. Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§11
Tereny górnicze

Obszar objęty planem położony jest poza granicami terenów górniczych czynnych kopalń.

§12

W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych.

§13

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§14
Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 1. Dla terenów: 1UKR/ZP, 1ZC, 1ZP ustala się stawkę 30% (słownie: trzydziesto procentową) na podstawie, której ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej dla terenów rolniczych i terenów komunikacji: 1KS, 1KDD, 1RZ-2RZ oraz terenów: 1UKR, 1MNU, 1U/MN, 2U/MN z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.
 3. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 oznacza, że burmistrz miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§15

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1MNU przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi użyteczności publicznej:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. zieleń urządzona towarzysząca zabudowie,
   2. garaże i budynki gospodarcze,
   3. nieuciążliwe rzemiosło,
   4. zabudowa zagrodowa,
   5. komunikacja wewnętrzna i parkingi,
   6. infrastruktura techniczna.
 2. Dopuszcza się realizację samodzielnych budynków mieszkalnych, usługowych lub łączenie funkcji w jednym budynku.
 3. Przy lokalizacji budynków należy uwzględnić następujące ustalenia:
  1. Dopuszcza się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, garaży i budynków gospodarczych z nią związanych, sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy niej,
  2. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu,
  3. Wynikające ze strefy sanitarnej od cmentarza, wskazanej na rysunku zmiany planu, o których mowa w §5.
 4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wskaźnik intensywności zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%,
  2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%,
  3. Maksymalna wysokość:
   1. budynków mieszkalnych, usługowych, w zabudowie zagrodowej 10,00 m,
   2. budynków gospodarczych 5,00 m,
   3. garaży 3,50 m.
  4. Dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%.
  5. Wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy zawarte w §8 uchwały,
  6. Minimalną szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 8,00 m,
  7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości zawarte w §10 uchwały.

§16

 1. Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu 1U/MN – 2U/MN przeznacza się pod usługi użyteczności publicznej i istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. zieleń urządzona towarzysząca zabudowie,
   2. garaże i budynki gospodarcze,
   3. nieuciążliwe rzemiosło,
   4. zabudowa zagrodowa,
   5. komunikacja wewnętrzna i parkingi,
   6. infrastruktura techniczna.
 2. Dopuszcza się łączenie funkcji usługowych i mieszkaniowych w jednym budynku.
 3. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w lokalizacji budynków i zagospodarowaniu terenów wynikający ze strefy sanitarnej cmentarza, o której mowa w §5.
 4. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust. 3, należy uwzględnić następujące ustalenia:
  1. Wyznaczone na rysunku zmiany planu, w obrębie terenu 2U/MN nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §3 uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. Dopuszcza się dla rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, garaży i budynków gospodarczych z nią związanych, sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy niej,
  3. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu.
 5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wskaźnik intensywności zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 30%, wyjątek stanowi teren 2U/MN gdzie dopuszcza się zwiększenie intensywności do 40%,
  2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 40%, wyjątek stanowi teren 2U/MN gdzie dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika do 30%,
  3. Maksymalna wysokość:
   1. budynków usługowych, w zabudowie zagrodowej, nadbudowywanych mieszkalnych 10,00 m,
   2. budynków gospodarczych 5,00 m,
   3. garaży 3,50 m.
  4. Dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%.
  5. Wymaganą ilość miejsc postojowych i garaży należy określić stosując przepisy zawarte w §8 uchwały.
  6. Minimalną szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 8,00 m.
  7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości zawarte w §10 uchwały.

§17

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1UKR przeznacza się pod usługi kultu religijnego:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. zabudowa mieszkaniowa i administracyjna towarzysząca funkcji podstawowej,
   2. usługi użyteczności publicznej z zakresu oświaty i nauki, opieki społecznej i socjalnej,
   3. mała architektura sakralna i zieleń urządzona,
   4. garaże i budynki gospodarcze,
   5. komunikacja wewnętrzna i parkingi,
   6. infrastruktura techniczna.
 2. Wyznaczone na rysunku zmiany planu, w obrębie terenu, o którym mowa w ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §3 uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust. 2, należy uwzględnić następujące ustalenia:
  1. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu,
  2. Wynikające ze strefy sanitarnej od cmentarza o których mowa w §5.
 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wskaźnik intensywności zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 40%,
  2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 35%,
  3. Maksymalna wysokość:
   1. kościoła 15,00 m,
   2. budynków gospodarczych i garaży 5,00 m,
   3. pozostałych budynków usługowych i mieszkalnych towarzyszących funkcji sakralnej 10,00 m.
  4. Dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%,
   3. dopuszcza się dach kościoła o indywidualnej geometrii.
  5. Minimalną szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna określa się na 8,00 m.
  6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości zawarte w §10 uchwały.

§18

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1UKR/ZP przeznacza się pod usługi kultu religijnego kościół z zielenią towarzyszącą:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. pomniki, fontanny i mała architektura sakralna,
   2. komunikacja wewnętrzna i parkingi,
   3. infrastruktura techniczna.
 2. Wyznaczone na rysunku zmiany planu, w obrębie terenu, o którym mowa w ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w §3 uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojść do budynków, zieleni, sieci infrastruktury technicznej.
 3. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust. 2, należy uwzględnić ustalenia wynikające ze strefy sanitarnej od cmentarza o których mowa w §5.
 4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 określa się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
  1. Wskaźnik intensywności zabudowy liczony dla działki budowlanej nie może być większy niż 20%,
  2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej nie może być mniejszy niż 50%,
  3. Maksymalna wysokość:
   1. kościoła 15,00 m, z dopuszczeniem zwiększenia wysokości do 20,00 m dla wieży kościelnej,
  4. Dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%,
   3. dopuszcza się dach o indywidualnej geometrii.
  5. Ustala się zakaz dzielenia płotami, w sposób uniemożliwiający migrację zwierząt, obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, co oznacza zakaz realizacji podmurówek, ogrodzeń z muru pełnego, ogrodzeń pełnych z blachy, ogrodzeń ażurowych z betonu.
  6. Wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy zawarte w §8 uchwały.
  7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości zawarte w §10 uchwały.

§19

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1ZC przeznacza się pod cmentarz:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. mała architektura i zieleń urządzona,
   2. infrastruktura techniczna, z wyłączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Ustala się rozbudowę cmentarza czynnego, po zachodniej stronie, wyłącznie po wykonaniu drenażu, umożliwiającego trwałe obniżenie zwierciadła wody poniżej 2,50 m od obecnego, w dniu uchwalania planu, poziomu powierzchni terenu,
  2. Nakazuje się dla rozbudowy:
   1. wykonanie drenażu opaskowego na zewnątrz terenu projektowanej rozbudowy oraz drenażu wspomagającego na terenie planowanej rozbudowy,
   2. usytuowanie drenażu oraz poziom jego zagłębienia winny uwzględniać aktualne badania geologiczne na terenie jego przebiegu,
   3. wykorzystanie w zagospodarowaniu terenu istniejących zadrzewień.
  3. Wskaźnik intensywności zabudowy: kaplicy, domu pogrzebowego, kolumbarium liczony dla całego terenu nie może być większy niż 10%,
  4. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla całego terenu nie może być mniejszy niż 50%,
  5. Maksymalna wysokość budynków kaplicy i pozostałych związanych z przeznaczeniem podstawowym nie może przekroczyć 9,00 m.
  6. Dopuszczalnymi formami dachów są:
   1. dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy,
   2. dach płaski, którego kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej nie może być większy niż 15%.
  7. Ustala się zakaz dzielenia płotami, w sposób uniemożliwiający migrację zwierząt, obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, co oznacza zakaz realizacji podmurówek, ogrodzeń z muru pełnego, ogrodzeń pełnych z blachy, ogrodzeń ażurowych z betonu.
  8. Dopuszcza się w ramach przeznaczenia podstawowego realizację kolumbarium z przeznaczeniem na urny.

§20

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1ZP przeznacza się pod zieleń urządzoną:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. mała architektura sakralna, ścieżki piesze,
   2. ogrody, uprawy szkółkarskie,
   3. infrastruktura techniczna, z wyłączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Ustala się zakaz:
   1. zabudowy i chowania zmarłych,
   2. dzielenia płotami, w sposób uniemożliwiający migrację zwierząt, obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, co oznacza zakaz realizacji podmurówek, ogrodzeń z muru pełnego, ogrodzeń pełnych z blachy, ogrodzeń ażurowych z betonu.

§21

 1. Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu 1RZ - 2RZ przeznacza się pod tereny rolnicze, łąki:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. ogrody przydomowe,
   2. oczka wodne, stawy,
   3. drogi wewnętrzne i ścieżki piesze,
   4. infrastruktura techniczna.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Ustala się zakaz:
   1. zabudowy kubaturowej,
   2. dzielenia płotami, w sposób uniemożliwiający migrację zwierząt, obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, co oznacza zakaz realizacji podmurówek, ogrodzeń z muru pełnego, ogrodzeń pełnych z blachy, ogrodzeń ażurowych z betonu.
  2. Dopuszcza się zalesienie terenów rolnych.

§22

 1. Teren oznaczone na rysunku zmiany planu 1KDD przeznacza się pod tereny komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdowej:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. ścieżka rowerowa,
   2. zatoki parkingowe,
   3. inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi,
   4. urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Szerokość w liniach rozgraniczających: dla części położonej w obszarze planu od 0 do 3,50 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
  2. Parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie dróg dojazdowych.
  3. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  4. Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§23

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1KS przeznacza się pod teren parkingu:
  1. Przeznaczenie dopuszczalne:
   1. ścieżki piesze i rowerowe,
   2. zieleń urządzona i obiekty małej architektury,
   3. infrastruktura techniczna.
 2. Obowiązują następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
  1. Ustala się zakaz zabudowy.
  2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla całego terenu nie może być mniejszy niż 10%.

§24

Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§25

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.

§26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/1001/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2989 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/1001/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2990 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/1001/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2990 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.16 21:09:21
Liczba odwiedzin strony: 3596 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 03:11:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów