Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1032/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. nr 55, poz. 755), na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Mikołowa:

 1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
 2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
 3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
 4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§2

Wprowadza się na terenie gminy Mikołów opłatę od posiadania psów.

§3

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

 1. 54,00 zł od każdego psa utrzymywanego w budynkach wielorodzinnych,
 2. 30,00 zł za każdego psa utrzymywanego w pozostałych budynkach.

§4

 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§5

Wpłaty opłaty można dokonywać:
 1. bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Mikołowie,
 2. na rachunek bankowy gminy,
 3. pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa.

§6

Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się:

 1. sołtysów z sołectw Bujaków, Borowa Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice;
 2. w budynkach komunalnych pracowników ZGL: Annę Bojdoł, Ewę Laskowską, Danutę Zbijowską.

§7

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§8

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§9

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mikołowie oraz w prasie lokalnej.

1 - Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
 2. dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.13 19:17:45
Liczba odwiedzin strony: 655 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:56:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów