Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/996/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227) na wniosek burmistrza, zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa.

  1. Zakres opracowania obejmuje teren przy ul. Gliwickiej dla działki 110/6.
  2. Przedmiotem opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenów wymienionych w pkt 1 na tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

§2

  1. Ustalenia planu dla obszaru wymienionego w §1 powinny być zgodne z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Do planu należy sporządzić prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.
  3. Do planu należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu.

§3

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszarów, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.15 22:18:36
Liczba odwiedzin strony: 654 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 00:38:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów