Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/995/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 234 i 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Projekt uchwały budżetowej przygotowuje burmistrz miasta.

§2

 1. Mieszkańcy miasta za pośrednictwem radnych i przedstawicieli jednostek pomocniczych składają burmistrzowi miasta wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów Urzędu Miasta w terminie do 1 października roku poprzedzającego rok budżetowy składają skarbnikowi miasta materiały dotyczące projektu budżetu.
 3. Skarbnik miasta w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje burmistrzowi miasta opracowane w oparciu o otrzymane materiały planistyczne wstępne zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 4. Burmistrz miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie, po otrzymaniu, przekazuje projekt uchwały budżetowej komisjom Rady Miasta i radnym.
 6. Komisje Rady Miasta po zapoznaniu się z projektem wyrażają pisemne opinie, na podstawie których komisja właściwa do spraw budżetu formułuje opinię zawierającą ocenę projektu i ewentualne propozycje zmian, którą przedkłada burmistrzowi miasta.
 7. Burmistrz miasta rozpatruje propozycje zmian, o których mowa w ust. 6 i zleca skarbnikowi miasta wprowadzenie ewentualnych korekt do projektu uchwały budżetowej.
 8. W przypadku zgłoszenia przez komisje stałe, propozycji wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisje stałe, źródła sfinansowania tego wydatku.
 9. Wnioski komisji stałych nieuwzględnione w projekcie budżetu, wymagają uzasadnienia burmistrza na sesji w sprawie przyjęcia budżetu.
 10. Rada Miejska uchwala budżet w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
 11. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Miejską do końca roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiony przez burmistrza miasta projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki finansowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

§3

Projekt budżetu miasta opracowuje się na podstawie:

 1. założeń do projektu budżetu na każdy rok, w tym propozycji priorytetów,
 2. programu rozwoju lokalnego gminy uchwalonego przez Radę,
 3. wniosków komisji Rady,
 4. wieloletniego programu inwestycyjnego,
 5. wskaźników wielkości udziałów w podatkach, kwot subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządowych,
 6. przewidywanych stawek podatkowych,
 7. prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług na rok budżetowy,
 8. przewidywanego stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. przewidywanego wykonania budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy.

§4

 1. Projekt uchwały budżetowej określa:
  1. prognozowane dochody gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody:
   1. bieżące,
   2. majątkowe, obejmujące:
    • dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
    • dochody ze sprzedaży majątku,
    • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  2. wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
   1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
    • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
     • związane z realizacją statutowych zadań,
    • dotacji na zadania bieżące,
    • świadczeń na rzecz osób fizycznych,
    • wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań gminy,
    • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty wydatków w danym roku budżetowym,
    • wydatków na obsługę długu gminy,
   2. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
    • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy,
    • zakup i objęcie akcji i udziałów,
    • dotacji na zadania majątkowe,
  3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,
  4. przychody i rozchody budżetu gminy,
  5. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
  6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy,
  7. plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych i samorządowych instytucji kultury,
  8. limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  9. maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym,
  10. upoważnienia dla burmistrza do zaciągania zobowiązań:
   • na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu unii europejskiej i innych źródeł, oraz zadaniami wynikającymi z kontraktów wojewódzkich,
   • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
  12. zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych,
  13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
  14. inne dotacje, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy,
  15. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. W projekcie uchwały można zamieścić:
  1. upoważnienie dla burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
  2. upoważnienie dla burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  3. upoważnienie dla burmistrza miasta do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
  4. upoważnienie dla burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  5. upoważnienie dla burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 3. W uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§5

Do projektu uchwały budżetowej dołącza się szczegółowe uzasadnienie i materiały informacyjne, które obejmują m.in.:

 1. omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
 2. uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:
  • wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
  • wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  • wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień,
  • wydatków na cele inwestycyjne,
  • omówienie zadań inwestycyjnych.

§6

Porządek obrad sesji budżetowej powinien uwzględnia m.in.:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 4. przedstawienie opinii komisji stałych oraz głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
 5. podjęcie uchwały budżetowej.

§7

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze zawiera część opisową i tabelaryczną.
 2. Część opisowa zawiera: omówienie głównych źródeł dochodów, przebieg realizacji wykonywanych zadań, zaawansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, stan należności i zobowiązań budżetu gminy w tym wymagalnych.
 3. Część tabelaryczna obejmuje informację o wielkościach wykonania budżetu miasta według uchwały budżetowej, planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu za I półrocze, w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 3 winny zawierać przede wszystkim:
  • zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta,
  • wykonanie dochodów według źródeł powstawania oraz klasyfikacji budżetowej,
  • wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
  • wykonanie według zadań wydatków majątkowych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze zawiera również:
  • wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
  • wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze obejmuje:
  • przychody z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych z budżetu miasta,
  • koszty bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  • koszty majątkowe,
  • stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
  • część opisową zawierającą omówienie realizacji planu usług, planu przychodów i kosztów oraz planu remontów i inwestycji.

§8

Traci moc uchwała nr XLIX/767/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie dnia 29.08.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury.

§9

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.15 22:18:39
Liczba odwiedzin strony: 981 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 09:53:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów