Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
XXIX/437/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXIX/436/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXIX/435/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/286/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXIX/434/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zamiany nieruchomości
XXIX/433/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej w Mikołowie
XXIX/432/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w uchwale nr LVII/836/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 czerwca 2002 roku
XXIX/431/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008
XXIX/430/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
XXIX/429/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmiany załącznika planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
XXIX/428/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIX/427/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIX/426/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIX/425/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIX/424/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIX/423/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIX/422/2004
z dnia 28.12.2004
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005
XXVIII/421/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVIII/420/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/283/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVIII/419/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Mikołów na lata 2004-2015
XXVIII/418/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005
XXVIII/417/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVIII/416/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVIII/415/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXVIII/414/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/282/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVIII/413/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/281/2000 z dnia18 stycznia 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVIII/412/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie Śmiłowicach przy ul. Kawalca
XXVIII/411/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy
XXVIII/410/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
XXVIII/409/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005
XXVIII/408/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
XXVIII/407/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXVIII/406/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/405/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmiany załącznika planu przychodów i wydatków środka specjalnego na 2004 rok
XXVIII/404/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/403/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/402/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/401/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/400/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/399/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/398/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/397/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVIII/396/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/395/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zrzeczenia się udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Zabrzu
XXVII/394/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/374/2004 z dnia 28 września 2004 roku dot. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XXVII/393/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie wprowadzenia korekt do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2005
XXVII/392/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2004-2015
XXVII/391/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie
XXVII/390/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
XXVII/389/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2005 roku
XXVII/388/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
XXVII/387/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
XXVII/386/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach
XXVII/385/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla burmistrza miasta Mikołowa
XXVII/384/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXVII/383/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/382/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/381/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/380/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/379/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/378/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/377/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVII/376/2004
z dnia 26.10.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok - środki sołeckie Śmiłowice
XXVI/375/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej
XXVI/374/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XXVI/373/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 sierpnia 2004 r. stwierdzającego nieważność uchwał Rady Miejskiej Mikołowa nr VI/43/2003 i VI/44/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXVI/372/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/350/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXVI/371/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/348/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVI/370/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVI/369/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVI/368/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXVI/367/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXVI/366/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXVI/365/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie wyrażenia woli przejęcia niektórych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należących do właściwości wojewody śląskiego
XXVI/364/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Mikołowa upoważnienia do głosowania za rozwiązaniem spółki z o.o. pod nazwą Agencja Inicjatyw Lokalnych "Wektor" w Mikołowie
XXVI/363/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród burmistrza miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XXVI/362/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/361/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/360/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmiany załącznika planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
XXVI/359/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/358/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/357/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/356/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/355/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXVI/354/2004
z dnia 28.09.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/353/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXV/352/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/351/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXV/350/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXV/349/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXV/348/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXV/347/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXV/346/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXV/345/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXV/344/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Mikołów oraz obwodów tych szkół
XXV/343/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 4 w Zespół Szkół
XXV/342/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVIII/237/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
XXV/341/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez miasto Mikołów osobom do tego uprawnionym
XXV/340/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w szczególności na pokrycie kosztów usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pokrycie kosztów pogrzebu
XXV/339/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/338/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa"
XXV/337/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/336/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/335/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/334/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/333/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/332/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/331/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXV/330/2004
z dnia 31.08.2004
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
XXIV/329/2004
z dnia 27.07.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIV/328/2004
z dnia 27.07.2004
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
XXIV/327/2004
z dnia 27.07.2004
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/236/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku dot. utworzenia środka specjalnego "Kultura"
XXIV/326/2004
z dnia 27.07.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIV/325/2004
z dnia 27.07.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIV/324/2004
z dnia 27.07.2004
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2004 roku uchylającego uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa nr XVI/210/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Piechuli
XXIII/323/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie akceptacji ustaleń dotyczących terenów górniczych do planów zagospodarowania przestrzennego
XXIII/322/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Mikołowa - Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe
XXIII/321/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Dzielnicy Kamionka
XXIII/320/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Śmiłowice
XXIII/319/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Paniowy
XXIII/318/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Mokre
XXIII/317/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Bujaków
XXIII/316/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Borowa Wieś
XXIII/315/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Kamionce
XXIII/314/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy placu 750-lecia w Mikołowie
XXIII/313/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Orzesze
XXIII/312/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z udziałami gminy Mikołów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Mikołów Spółka z o.o.
XXIII/311/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/310/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/309/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/308/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/307/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/306/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok
XXIII/305/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/304/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXIII/303/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXII/302/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/219/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
XXII/301/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów
XXII/300/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy
XXII/299/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Okrzei w Mikołowie
XXII/298/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Gimnazjum nr 5 w Mikołowie w budynku przy ul. Zamkowej nr 1 i połączenie go w zespół ze Szkołą Podstawową nr 7 w Mikołowie Mokrem przy ulicy Zamkowej nr 1
XXII/297/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXII/296/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXII/295/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXII/294/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXII/293/2004
z dnia 25.05.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXI/292/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej
XXI/291/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XXI/290/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Musioła
XXI/289/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 roku dotyczącej zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXI/288/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok
XXI/287/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXI/286/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXI/285/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XXI/284/2004
z dnia 27.04.2004
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2003
XX/283/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
XX/282/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie przyjęcia regulaminu dot. zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami
XX/281/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia Gimnazjum nr 4 w Mikołowie Bujakowie w budynku przy ul. Szkolnej nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 12 w Mikołowie Bujakowie przy ulicy Szkolnej nr 1 w Zespół Szkół
XX/280/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie powołania Zespołu ds. Naboru Ławników
XX/279/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów
XX/278/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy
XX/277/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie poparcia protestu wobec zamiarów likwidacji osobowości prawnej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XX/276/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości na czas nieoznaczony
XX/275/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr LV/784/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Mikołów
XX/274/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2004
XX/273/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach
XX/272/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XX/271/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/270/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/269/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. "Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków Centrum dla Miasta Mikołowa"
XX/268/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/267/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/266/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/265/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/264/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/263/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XX/262/2004
z dnia 30.03.2004
w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (Mikołów ul. ks. bis. Bandurskiego 1) z siedzibą w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30
XIX/261/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie podziału środków na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków
XIX/260/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie udzielenia poparcia dla podjętych przygotowań w celu uczczenia 60 rocznicy pamięci ofiar "Marszu Śmierci"
XIX/259/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury
XIX/258/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zamiany gruntów
XIX/257/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Sądowej
XIX/256/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XIX/255/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XIX/254/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 1
XIX/253/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4 na rzecz powiatu mikołowskiego
XIX/252/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie powołania publicznego Gimnazjum nr 4 w Mikołowie ul. Szkolna 1
XIX/251/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie wystąpienia ze stowarzyszeń, w których gmina Mikołów jest członkiem wspierającym
XIX/250/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
XIX/249/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XIX/248/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XIX/247/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XIX/246/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XIX/245/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XIX/244/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XVIII/243/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej
XVIII/242/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok
XVIII/241/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XVIII/240/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XVIII/239/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa
XVIII/238/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie os. Adama Mickiewicza
XVIII/237/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
XVIII/236/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie utworzenia środka specjalnego "Kultura"
XVIII/235/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie przekazania składki na rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą "Śląski Ogród Botaniczny"
XVIII/234/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok
XVIII/233/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XVIII/232/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
XVIII/231/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy Mikołów
XVIII/230/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
XVIII/229/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa
XVIII/228/2004
z dnia 27.01.2004
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.16
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:20
Liczba odwiedzin strony: 11095 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 16:23:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów