Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIII/321/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Dzielnicy Kamionka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zatwierdzić Statut Dzielnicy Kamionka, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr PN-N-0911/291/R/04 z dnia 29.07.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXIII/321/2004

Statut Samorządu Mieszkańców dzielnicy Mikołów Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

Nazwa i teren działania

 1. Mieszkańcy Dzielnicy stanowią jej Wspólnotę Samorządową.
 2. Granice zasięgu terytorialnego Dzielnicy określone są w załączniku nr 1 do Statutu Gminy Mikołów.

Organy Jednostki Pomocniczej

Są nimi: Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

Organ Uchwałodawczy

Organem Uchwałodawczym jest Rada Dzielnicy. Liczba Członków Rady Dzielnicy, określona art. 17 oraz 37.1 ustawy o samorządzie gminnym, wynosi 15 osób.

Rada Dzielnicy

 1. Rada Dzielnicy pochodzi z wyboru mieszkańców.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Dzielnicy.
 3. Pierwsze zebranie mieszkańców dzielnicy, na którym będzie dokonany wybór Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej.
 4. Zebranie Mieszkańców Dzielnicy jest ważne gdy mieszkańcy dzielnicy zostali powiadomieni nie później niż 7 dni przed terminem zebrania i bierze w nim udział co najmniej 50 stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyboru.
 5. Jeżeli w wyznaczonym terminie liczba uczestników zebrania nie spełnia wymogu określonego w punkcie 4, zwołujący zebranie mieszkańców może zarządzić odbycie następnego zebrania w tym samym dniu po upływie 30 min. Zebranie zwołane w tym trybie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
 6. W celu zapewnienia Zarządowi Dzielnicy stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań oraz innych zagadnień związanych z życiem społecznym w dzielnicy, Burmistrz wyznacza pełnomocnika do kontaktów z Dzielnicą.
 7. Obecni na zebraniu mieszkańcy Dzielnicy zgłaszają kandydatów do Rady Dzielnicy i uzyskują zgodę wyrażoną publicznie przez kandydata. Nieobecny kandydat musi pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie w Biurze Rady Miejskiej.
 8. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Dzielnicy głosują przy pomocy kartek opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej.
 9. Wybory przeprowadza się według regulaminu zatwierdzonego przez zebranie mieszkańców Dzielnicy.
 10. Liczba kandydatów do Rady Dzielnicy jest nieograniczona.

Zarząd Rady Dzielnicy

 1. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący Rady, jego dwaj zastępcy, sekretarz oraz jeden członek zarządu.
 2. Przewodniczącego Rady Dzielnicy wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Dzielnicy.
 3. Rada Dzielnicy wybiera z pośród siebie, w głosowaniu tajnym, Zarząd Rady w liczbie 5 osób (w tym przewodniczący). Kandydatów do Zarządu zgłaszają członkowie Rady. Listę zgłoszonych kandydatów ustala się w kolejności alfabetycznej.
 4. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Z tytułu pełnionej funkcji Przewodniczący Rady Dzielnicy otrzymuje dietę.
 6. Przewodniczący Rady Dzielnicy powinien brać udział w sesjach Rady Miejskiej.

Kadencja Rady

Kadencja Rady Dzielnicy upływa z końcem roku kalendarzowego w którym upływa kadencja Rady Miejskiej.

Zebrania Rady

 1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że przepis szczegółowy statutu stanowi inaczej.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Zebranie mieszkańców

Nie rzadziej niż raz w roku, Przewodniczący Rady, zwołuje zebranie mieszkańców, na którym Rada składa sprawozdania ze swej działalności oraz przyjmuje wnioski i postulaty mieszkańców.

Zespoły problemowe

Rada Dzielnicy może tworzyć komisje - zespoły problemowe, składające się z członków Rady i spoza Rady, określając zakres ich działania.

Obowiązki Członka Rady

 1. Członek Rady jest obowiązany do brania udziału w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Członek Rady jest obowiązany do aktywnego reagowania na wszelkie zjawiska i problemy związane z całokształtem życia mieszkańców na obszarze funkcjonowania Dzielnicy oraz do podejmowania działań na rzecz mieszkańców (stosuje się wszelkie formy przewidziane postanowieniami niniejszego statutu).
 3. Członek Rady ma obowiązek utrzymywania więzi z wyborcami a w szczególności:
  • informowania wyborców o aktualnej sytuacji Dzielnicy,
  • konsultowania materiałów, spraw i projektów uchwał Rady,
  • upowszechnienia uchwał i przedsięwzięć Rady,
  • informowania wyborców o swojej działalności w Radzie,
  • przyjmowania postulatów, wniosków i skarg wyborców.

Ponadto Członek Rady powinien:

 • uczestniczyć w spotkaniach z wyborcami,
 • udzielać na żądanie zainteresowanych wyborców odpowiedzi na piśmie na skierowane do niego wnioski i postulaty.

Zakres działania Rady Dzielnicy

Do zakresu działania Rady Dzielnicy należą następujące sprawy:

 1. Współpraca z organami Gminy w zakresie spraw istotnych dla mieszkańców dzielnicy.
 2. Informowanie władz miasta o społecznym odbiorze skuteczności, celowości i stylu działania władz miasta.
 3. Współdziałanie z funkcjonującymi na terenie Dzielnicy organizacjami i komitetami, działającymi na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców wspólnoty,
 4. Zarząd Dzielnicy może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym, na zasadach ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania, w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia Samorządu do udziału na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Dzielnicy.

Gospodarka finansowa Dzielnicy

 1. Rada Dzielnicy nie tworzy własnego budżetu. W ramach budżetu Gminy ustala się corocznie środki finansowe do rozdysponowania przez Dzielnicę.
 2. Przewodniczący i Rada Dzielnicy w oparciu o postulaty mieszkańców przygotowują propozycje podziału przyznanych środków finansowych i przedstawiają je Burmistrzowi Miasta, który po uzyskaniu opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie i kieruje go na Sesję Rady Miejskiej.
 3. Po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały, Przewodniczący Rady Dzielnicy podaje do wiadomości mieszkańcom Dzielnicy zatwierdzony podział przyznanych środków finansowych.
 4. Obsługę gospodarki finansowej Dzielnicy oraz rzeczowego wykonania zatwierdzonych zadań zapewnia Urząd Miasta.
 5. Do kontaktów z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta w sprawach finansowych Dzielnicy uprawniony jest Przewodniczący Rady Dzielnicy lub upoważniona przez niego osoba spośród członków Rady Dzielnicy.

Sposób realizacji zadań Rady

 1. Zadania należące do zakresu działania Rada Dzielnicy realizuje poprzez inspirowanie i opiniowanie na terenie funkcjonowania Dzielnicy:
  • planów zagospodarowania przestrzennego,
  • budżetu miasta na dany rok,
  • działań w zakresie infrastruktury technicznej dzielnicy, porządku i bezpieczeństwa w dzielnicy,
  • ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • szkolnictwa i kultury,
  • rekreacji i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • komunikacji i transportu,
  • innych spraw będących w kompetencji Gminy.
 2. Wykonując swoje zadania Dzielnica może korzystać z pomocy Urzędu Miasta w Mikołowie, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz wykorzystywać aktywność mieszkańców.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy

 1. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek:
  • śmierci,
  • zrzeczenia się mandatu,
  • utraty prawa wybieralności na skutek prawomocnego wyniku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
  • zmian miejsca zamieszkania poza teren Dzielnicy.
 2. Rada Dzielnicy potwierdza uchwałą wygaśnięcie mandatu Członka Rady.
 3. Uzupełnienie składu osobowego Rady Dzielnicy następuje na zebraniu mieszkańców Dzielnicy w przypadku, gdy skład osobowy Rady zmniejszy się do 10 osób.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach spornych przysługuje Radzie Dzielnicy prawo odwołania do Rady Miejskiej.
 2. Uchwalenie wniosków w przedmiocie zmian niniejszego Statutu następują w formie uchwały Rady Dzielnicy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Statut niniejszy i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miasta Mikołowa.

Wykaz ulic

 1. Baziowa
 2. Brzechwy Jana
 3. Bzów
 4. Cicha
 5. Cienista
 6. Czereśniowa
 7. Dolina Jamny
 8. Dzwonkowa
 9. Goździków
 10. Grabowa
 11. Jagodowa
 12. Katowicka, poza obwodnicą
 13. Kościuszki Tadeusza
 14. Leśna
 15. Miła
 16. Morcinka Gustawa
 17. Paprotek
 18. Plebiscytowa, poza obwodnicą
 19. Poprzeczna
 20. Porazińskiej Janiny
 21. Pułaskiego Kazimierza, gen.
 22. Sadowa
 23. Sienkiewicza Henryka
 24. Słowicza
 25. Świerkowa
 26. Wąska
 27. Wiązowa
 28. Wieczorka Józefa
 29. Wiosenna
 30. Zawiszy Czarnego
 31. Ziębia

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:48
Liczba odwiedzin strony: 1173 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 13:13:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów