Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIII/306/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2004 w następujących sprawach:
  1. nr 4 - Planowane przychody i rozchody w 2004 roku,
  2. nr 7 - Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004,
  3. nr 14 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok,
  4. nr 16 - Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych.

§2

Wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXIII/306/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 935 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000
    1. ul. Młyńska 150 000
  60016 Drogi publiczne gminne 785 000
    ul. Miła - kanalizacja + nawierzchnia 350 000
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 250 000
    ul. Głogowa 85 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 5 253 000
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 852 000
    1. Dotacja do ZGL 1 852 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 1 330 000
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 700 000
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 630 000
750   Administracja publiczna 160 000
  75023 Urzędy gmin, miast 160 000
    Zakupy inwestycyjne 160 000
801   Oświata i wychowanie 287 800
  80101 Szkoły podstawowe 7 800
    1. Zakup kotła do kuchni SP 3 7 800
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 160 000
    1. Modernizacja oświetlenia 160 000
851   Ochrona zdrowia 65 726
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 726
    1. Monitoring 65 726
852   Pomoc społeczna 4 035
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 035
    1. Zakup komputerów i oprogramowania 4 035
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 493 063
  90002 Gospodarka odpadami 3 597 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 3 597 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000
    III etap modernizacji Plant 50 000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 284 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 28 471 804
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 250 000
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 637 704
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 27 199 800
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Bujaków - projekt oczyszczalni 4 300
    7. Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 60 000
    8. Budowa ośrodka rekreacyjnego w Mikołowie 250 000
    Razem: 39 198 624

Załącznik do uchwały nr XXIII/306/2004

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Dz. 900 Rozdz. 90011

 Lp. Treść § Plan na rok 2004
I Stan funduszu na początek roku 01.01.2004   362 620,00
II Przychody    
1 Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew   0,00
2 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego   350 000,00
3 Odsetki od lokat bankowych    
  Razem przychody planowane w 2004 r. 712 620,00
III Wydatki   712 620,00
  Wydatki bieżące   712 620,00
  1) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych 4300 32 120,00
  2) Edukacja ekologiczna: 2450 7 500,00
  2a) Głos Natury   1 000,00
  2b) Polski Klub Ekologiczny   6 000,00
  2c) nagrody w konkursach ekologicznych   500,00 
  3) Działania ekologiczne:   140 400,00
  3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków 2450 28 000,00
  3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków 4300 400,00
  3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół 4300 12 000,00
  3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania 2450 100 000,00
  4) Ekspertyzy ekologiczne 4300 7 500,00
  5) Śląski Ogród Botaniczny 4300 130 000,00
5.1. Zabiegi rekultywacyjne na gruntach Śl.O.B. 4300 10 000,00
  6) Program ochrony środowiska 4300 25 100,00
7) Wydatki inwestycyjne 6110 370 000,00
7.1. Tor rowerowy w zabytk. parku Planty 6110 120 000,00
7.2. Budowa kanalizacji Borowa Wieś 6110 250 000,00
IV Stan funduszu na koniec 2004   0,00

Załącznik do uchwały nr XXIII/306/2004

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

Kliknij, aby zobaczyć powiększnie

Załącznik do uchwały nr XXIII/306/2004

Planowane przychody i rozchody w 2004 roku

 § Przychody Rozchody
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  
  82 000  
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
  29 887 922  
957 Nadwyżki z lat ubiegłych  
  2 985 000  
992   Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
    1 675 718
  61 179 586 92 458 790
  94 134 508 94 134 508

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.22
Data udostępnienia: 2004.07.04 02:03:27
Liczba odwiedzin strony: 863 (ostatnie odwiedziny 2023.05.24 18:03:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów