Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/435/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/286/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/286/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zmianę zapisu §3 w następujący sposób:

  1. §3 ww. uchwały otrzymuje brzmienie:
    "Z obszaru opracowania opisanego w §2 niniejszej uchwały wyłącza się teren:
    1. objęty uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr V/32/2003 z 28.01.03 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony w załączniku graficznym kolorem zielonym i symbolem A,
    2. teren pomiędzy ul. Gliwicką, potokiem Jamna, projektowaną drogą K11L1/2, ul. Skalną, oznaczony w załączniku graficznym kolorem zielonym i symbolem B.".

§2

Obecny §3 otrzymuje zapis §4. Obecny §4 otrzymuje zapis §5. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.28
Data udostępnienia: 2005.01.11 23:39:45
Liczba odwiedzin strony: 919 (ostatnie odwiedziny 2023.05.27 18:11:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów