Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/436/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką (obszar określony w uchwale nr XXII/286/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne przyspieszone, oznaczenie KGP,
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne przyspieszone oznaczone symbolem KGP, główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona teren w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ul. Jesionowej i ul. Gliwickiej (wg rys. planu).

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na budowę należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 3. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

§9

 1. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 2. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 4. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto),
 • UK - tereny usług kultury (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia (brutto),
 • UŁ - tereny usług łączności (brutto),
 • UI - tereny usług innych (brutto),
 • UA - tereny usług administracji (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • UO - tereny usług oświaty (brutto),
 • PBS - tereny przemysłowo-usługowe (brutto),
 • ZL - tereny lasów,
 • ZLd - tereny przeznaczone do zadrzewienia,
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZD - tereny zieleni działkowej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZŁ - tereny zadrzewień nadrzecznych, zieleń łęgowa,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • US - tereny usług sportu,
 • W - tereny wód otwartych,
 • RP - tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • NO - tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków,
 • EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych,
 • KK - tereny komunikacji kolejowej,
 • KGP - tereny dróg głównych przyspieszonych,
 • KG - tereny dróg głównych
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
8MN
9MN
10MN**
14MN
20MN
24MN
27(a)MN
28(b)MN
32(b)MN
34MN
43MN
45MN
49MN
53MN
57MN
58MN
62MN
65MN
70MN
71MN
72MN
73MN
76MN
76(a)MN
81MN
84MN
85MN
87MN
92MN
94MN
95MN
100MN
105MN
106MN
114(a)MN
115MN
119MN
120MN
126(a)MN
126(b)MN
128MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
29(a)MN
32(a)MN
77MN
80MN
93MN
113MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, w pobliżu których przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
44MU
79MU
89MU
107MU
121MU
131MU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
78MNU
52MNU
82MNU
83MNU
116MNU
117MNU
tereny usługowo-mieszkaniowe podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
84(a)MNU tereny usługowo-mieszkaniowe podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
obiekty i urządzenia zabaw dla dzieci;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
31MR
37MR
42MR
50MR
tereny zabudowy mieszkaniowej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
 
dopuszczalne: działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej także usługi związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
21MR
38MR
46MR
51MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej bez możliwości rozbudowy;
obowiązuje dotychczasowa obsługa komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy,
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
39MR
48MR
tereny zabudowy mieszkaniowej (brutto) podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej; zabudowa znajduje się w strefie zorganizowanej działalności inwestycyjnej rozbudowa możliwa po wykonaniu planu szczegółowego dla całej strefy zorganizowanej działalności inwestycyjnej;
do czasu wykonania planu szczegółowego obowiązuje dotychczasowa obsługa komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
114MW
127MW
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, przedszkola, żłobki;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna, obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji i inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty kultury sakralnej w tym obiekty kultu religijnego, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
garaże wolnostojące i w układzie szeregowym o wysokości nie większej niż 3,5 m
1(a)RP
17RP
29(a)RP
30(b)RP
33RP
34(a)RP
47RP
55RP
60RP
61RP
62(a)RP
67RP
69RP
103RP
104RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja obszarów upraw rolnych, warzywnictwo, ogrodnictwo;
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
2ZL**
4ZL
19ZL
26(b)ZL
41ZL
tereny lasów i zadrzewień bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja zieleni leśnej i zadrzewienia;
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjno-sportowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
23ZLd tereny zadrzewień bez możliwości zabudowy podstawowe: projektowana strefa przeznaczona do zadrzewienia
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjno-sportowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
3ZŁ
5ZŁ
18ZŁ
35ZŁ**
59ZŁ**
tereny zadrzewień nadrzecznych, zieleń łęgowa, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja trwałych użytków leśnych w strefie ochronnej cieków wodnych; zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń łęgowa, łąki, pastwiska, szczególnie chroniona zieleń dolin cieków wodnych;
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: sady, uprawy polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
1ZE**
13ZE
22ZE
25ZE
56ZE
68ZE
74ZE
88ZE
zieleń łęgowa, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, strefa ochronna dolin cieków wodnych;
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
75ZP
96ZP
122ZP
tereny zieleni urządzonej, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja istniejącej zieleni, zakaz zabudowy stałej
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową i tereny przyległe
26(a)ZD
28(a)ZD
29(b)ZD
54ZD
98ZD
tereny zieleni działkowej podstawowe: projektowana strefa zieleni działkowej, wprowadzanie zabudowy altanowej,
zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
6ZC
63ZC
tereny cmentarzy podstawowe: adaptacja istniejących stref przeznaczonych na funkcję cmentarza;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza
130UK tereny usług kultury podstawowe: adaptacja obiektów o charakterze sakralnym, zieleń uporządkowana
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
129UZ,UŁ, UK,KS tereny usług zdrowia, łączności, kultury podstawowe: projektowana strefa usług zdrowia (przychodnia dziecięca), usług łączności (urząd pocztowy), usług kultury (klub osiedlowy);
zabudowa nie wyższa niż 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
7UO tereny usług oświaty podstawowe: adaptacja terenu szkoły, zieleń urządzona
 
dopuszczalne: obiekty usług sportu, rekreacji, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
12UH,UG, MN tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności podstawowe: adaptacja istniejącej rezerwy terenu na usługi handlu, gastronomii, rzemiosła;
wprowadzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności na zasadach jak dla stref MN, po uprzednim uwzględnieniu zapisów zawartych w §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
66UH,KS tereny usług handlu i urządzeń komunikacji i obsługi samochodowej podstawowe: adaptacja istniejącej strefy usług handlu i urządzeń komunikacji samochodowej ze stacją paliw
 
dopuszczalne: usługi o charakterze centrotwórczym, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
123 KS tereny obsługi komunikacji samochodowej podstawowe: tereny przeznaczone pod budowę podziemnego przejścia pieszego pod drogą krajową
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń zorganizowana
90UA,UI
99UA,UI
tereny usług administracyjno-biurowych i innych podstawowe: adaptacja strefy zabudowy administracyjno-biurowej i rzemieślniczo-usługowej; obiekty związane z działalnością rzemieślniczą, usługową
 
dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
86PBS
97PBS
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (brutto) podstawowe: adaptacja strefy zabudowy produkcyjno-usługowej; obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą, rzemieślniczą, usługową
 
dopuszczalne: składy, magazyny, place manewrowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
36NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków (brutto) podstawowe: adaptacja istniejącej oczyszczalni ścieków
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
64NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków (brutto) podstawowe: projektowana oczyszczalnia ścieków
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
dla jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
110EE tereny urządzeń elektroenergetycznych (brutto) podstawowe: adaptacja istniejącego GZP "Reta"; urządzenia elektroenergetyczne
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
132KK tereny komunikacji kolejowej podstawowe: tereny linii kolejowej. Wymagana strefa wolna od zabudowy: 20 m od skrajnego toru
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
108MN/UR tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi
 
dopuszczalne: usługi z zakresu rzemiosła , drobnej wytwórczości, drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G1/2 odcinek drogi głównej - DK 44 Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K2Gp2/2 odcinek drogi głównej przyspieszonej - DK 81. Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
KZ K3Z1/2 projektowana droga zbiorcza (częściowo wg przebiegu istniejącej w dotychczasowym planie rezerwy terenu pod drogę zbiorczą obszarową o szer. 35 m) 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 20 m
K4Z1/2 projektowana droga zbiorcza (częściowo wg przebiegu istniejącej w dotychczasowym planie rezerwy terenu pod drogę zbiorczą obszarową o szer. 35 m) 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
K5Z1/2 projektowana droga zbiorcza 20 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni (tylko dla drogi K5Z1/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K6L1/2 projektowana droga lokalna, częściowo zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K7L1/2 droga lokalna, adaptowane fragmenty istniejących dróg dojazdowych i odcinki projektowane;
po zrealizowaniu K8L1/2 odcinek między K8L1/2 a K1G1/2 zostanie zlikwidowany
20 m
K8L1/2 projektowana droga lokalna;
po zrealizowaniu drogi odcinek K7L1/2 zawarty między K8L1/2 a K1G1/2 zostanie zlikwidowany
20 m
K9L1/2 adaptowana droga lokalna 20 m
K10L1/2 projektowana droga lokalna, częściowo zaadaptowana z drogi dojazdowej i drogi polnej 15 m
K11L1/2 droga lokalna, adaptowana 20 m
K12L1/2 droga lokalna, adaptowana 20 m
K13L1/2 droga lokalna, adaptowana 20 m
K14L1/2 droga lokalna, adaptowana 20 m
K15L1/2 droga lokalna, adaptowana 20 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K16D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K17D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K18D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K19D projektowana droga dojazdowa 10 m
K20D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K21D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg dojazdowych) 10 m
K22D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K23D projektowana droga dojazdowa 10 m
K24D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K25D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K26D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K27D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K28D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K29D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K30D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K31D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K32D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K33D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K35D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K36D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K38D projektowana droga dojazdowa 10 m
K39D droga dojazdowa, adaptowana 10 m
K40D projektowana droga dojazdowa 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
KW KW02 teren wielopoziomowego węzła DK81 z DK44 i ul. Wyzwolenia
KW09 teren węzła DK44 z projektowaną drogą zbiorczą obszarową i ul. Łączną
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni,
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5.  
  1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania w oparciu o system wodociągów grupowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Dostawa wody dla odbiorców z magistrali Ø 1 400 zb. Mikołów - zb. Czarny Las, z króćcem Ø 400 w rejonie ul. Zielonej oraz z przewodu wodociągowego stal. Ø 300 mm w ul. Gliwickiej i z przewodu wodociągowego PE Ø 160 w ul. Waryńskiego (doprowadzenie wody do strefy przemysłowo-usługowej). Rozprowadzenie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą o średnicach Ø 400 - Ø 80.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych z całego przedmiotowego obszaru - poprzez sieć istniejących i projektowanych kanałów do oczyszczalni "Reta" na przedłużeniu ul. Dzieńdziela.
  2. Do czasu wybudowania na całym terenie systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  4. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków j.w.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega przewód sieci gazowej średnioprężnej o średnicy Ø 300. Dla gazociągu określa się strefę ochronną w odległości 5,0 m od jego zewnętrznego obrysu. Na terenie objętym niniejszą uchwałą pobór gazu odbywa się na niewielkim obszarze w strefie ul. Skalnej. Gaz dostarczany jest siecią niskoprężną zasilaną w stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Skalnej. Przewiduje się możliwość rozbudowy systemu sieci gazowej niskoprężnej na terenie objętym niniejszą uchwałą.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej na niewielkim fragmencie obszaru sieci ciepłowniczej,
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar opracowania planu w północnej części pokrytej lasami leży w granicach terenu górniczego KWK "Halemba", w strefie I i II kategorii wpływów eksploatacji górniczej.
 2. Część zachodnia obszaru opracowania wzdłuż ulicy Gliwickiej do cieku w rejonie ul. Jesionowej położona jest na terenie górniczym KWK "Bolesław Śmiały" poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.
 3. Większa część opracowania znajduję się poza terenami górniczymi.
 4. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną wcześniej działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 25%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:

 • nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.92,
 • nr XLVI/280/93 RM w Mikołowie z dn. 10.08.93,
 • nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 22.11.94,
 • nr IX/71/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99,
 • nr IX/73/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.99.

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy Urzędu Miasta Mikołowa.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/436/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:15
Liczba odwiedzin strony: 11066 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 10:15:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów