Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIII/319/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Paniowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zatwierdzić Statut Sołectwa Paniowy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr PN-N-0911/294/R/04 z dnia 29.07.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXIII/319/2004

Statut Sołectwa Paniowy

Rozdział I - Nazwa i teren działania

§1

 1. Sołectwo Paniowy zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą gminy Mikołów.
 2. Sołectwo Paniowy działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późniejszymi zmianami);
  • Statutu Gminy Mikołów,
  • niniejszego Statutu.

§2

 1. Teren działania Sołectwa jest określony w załączniku nr 1 do Statutu Gminy Mikołów.

§3

Do zadań Sołectwa Paniowy należy:

 1. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku, ładu, porządku i innych związanych z miejscem zamieszkania.
 2. Kształtowanie zasad współżycia społecznego.
 3. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
 4. Tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
 5. Sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia w Sołectwie.

§4

Zadania określone w §3 Sołectwo realizuje w szczególności przez:

 1. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa.
 2. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów i uchwał.
 3. Występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
 4. Współpracę z Radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.

Rozdział II - Zakres działania i organizacja

§5

 1. Organami Sołectwa są:
  1. zebranie wiejskie;
  2. Sołtys.

§6

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym.
 3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§7

Zebranie wiejskie:

 1. opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawach:
  • planu zagospodarowania przestrzennego,
  • planu budżetu na dany rok,
  • innych uchwał Rady Miejskiej,
 2. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
 3. wybiera i odwołuje Sołtysa i Radę Sołecką,
 4. dokonuje co najmniej raz w roku oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§8

 1. Uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta.
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej lub Burmistrz, w zależności od charakteru spraw załatwiają je we własnym zakresie lub przekazują do rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej.
 3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub Sołtysa.

§9

Sołectwo Paniowy może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym, na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania, w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§10

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi Sołectwami wchodzącymi w skład Gminy Mikołów, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III - Sołtys i Rada Sołecka

§11

 1. W celu rozwijania aktywności społecznej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwami a Radą Miejską i Burmistrzem stali mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się w momencie wyboru nowych organów. Zebranie wiejskie dla dokonania wyboru zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono wybory do Rady Miasta.
 3. Z tytułu pełnienia swej funkcji Sołtys otrzymuje dietę.

§12

 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
  1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia w Sołectwie,
  2. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz a w szczególności wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
  3. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
  4. kierowanie realizacją uchwał organów Gminy Mikołów oraz zebrania wiejskiego, opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa w sprawie przyznawania im ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności,
  5. występowanie do właściwych instytucji z wnioskami w sprawach naruszenia ładu i porządku na terenie Sołectwa,
  6. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
  7. przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie.
 2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności.

§13

 1. Sołtys powinien brać udział w Sesjach Rady Miejskiej.
 2. Na Sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz możliwość zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.

§14

 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys trwale współpracuje z Radą Sołecką. Rada Sołecka może liczyć do 9 osób.
 2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 3. Posiedzenia Rady Sołeckiej są zwoływane przez Sołtysa i odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Termin i miejsce zebrania rady Sołeckiej podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Rada Sołecka w szczególności:
  1. opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorządu,
  2. występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu sołectwa,
  3. współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
 5. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa sprawozdanie z działalności swojej oraz Rady Sołeckiej.

§15

 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
 2. Wniosek o odwołanie Sołtysa powinien być podpisany przez co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

Rozdział IV - Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§16

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Sołeckiej.

§17

Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

 1. z inicjatywy własnej lub Rady Sołeckiej,
 2. na żądanie co najmniej 50 uprawnionych do udziału w zebraniu,
 3. na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.

§18

 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
 3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza winno się odbyć w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§19

 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 50 stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rad Gmin.
 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie liczba uczestników zebrania nie spełnia wymogu określonego w pkt. 1, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania w tym samym dniu po upływie 30 min. Zebranie zwołane w tym trybie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
 3. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys. Zebranie wiejskie może powierzyć przewodnictwo obrad innej osobie wybranej w głosowaniu jawnym.
 4. Porządek obrad zebrania wiejskiego ustalony jest na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.
 5. W celu zapewnienia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Miasta do kontaktów z Sołectwem.

§20

 1. Uchwały zebrania wiejskiego są ważne gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami §19 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
 2. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".
 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 4. Uchwały i wnioski podejmowane przez zebranie wiejskie nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał.
 5. Obrady zebrania są protokołowane.
 6. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys.
 7. Podpisany protokół zebrania wiejskiego, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie, Sołtys przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi najpóźniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Przewodniczący Rady Miejskiej lub Burmistrz, każdy w zakresie swoich kompetencji zapewnia ich realizację jeżeli nie naruszają interesu Gminy, są podjęte zgodnie z niniejszym Statutem, spełniają wymagania formalnoprawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 8. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub wniosków zebrania wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie Sołtys po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej może wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty.
 9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje interwencję dotyczącą ust. 8.

Rozdział V - Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§21

 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej określając miejsce i termin oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania wyborczego.
 2. Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez rozplakatowanie ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§22

 1. Dla wykonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność w pierwszym terminie co najmniej 50 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W drugim terminie nie obowiązuje wymóg, co do ilości stałych mieszkańców.
 2. Uczestnicy zebrania wyborczego potwierdzają swoją obecność podpisem na liście.
 3. Kandydaci na sołtysa i członków Rady Sołeckiej muszą być stałymi mieszkańcami sołectwa.

§23

 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu. Osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej.
 2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
  1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
  4. sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów.
 3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący zebrania.

§24

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Osoby kandydujące do organów Sołectwa winny podczas zebrania wyborczego wyrazić zgodę na kandydowanie. Nieobecny kandydat musi pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie w Biurze Rady Miejskiej.
 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. Wybory członków Rady Sołeckiej przeprowadza się w drugiej kolejności.
 3. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

§25

 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują przy pomocy kartek opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej.
 2. Wybory przeprowadza się według regulaminu zatwierdzonego przez zebranie wiejskie.

§26

 1. Wybory dla uzupełnienia Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach określonych w rozdziale V niniejszego Statutu.
 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Sołtysa zebranie dla wyboru nowego Sołtysa zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

Rozdział VI - Gospodarka finansowa Sołectwa

§27

 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. W ramach budżetu Gminy ustala się corocznie środki finansowe do rozdysponowania przez Sołectwo.
 2. Sołtys po zaciągnięciu opinii Rady Sołeckiej w oparciu o postulaty mieszkańców przygotowują propozycje podziału przyznanych środków finansowych i przedstawiają je Burmistrzowi Miasta, który po uzyskaniu opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie i kieruje go na Sesję Rady Miejskiej.
 3. Po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały, Sołtys podaje do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w zwyczajowo przyjęty sposób zatwierdzony podział przyznanych środków finansowych.
 4. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa oraz rzeczowego wykonania zatwierdzonych zadań zapewnia Urząd Miasta.
 5. Do kontaktów z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta w sprawach finansowych Sołectwa uprawniony jest Sołtys lub upoważniona przez niego osoba spośród członków Rady Sołeckiej.

§28

Nadzór i kontrolę nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Miejska.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§29

 1. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być dokonywane:
  1. na wniosek zebrania wiejskiego,
  2. z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
 2. Zmiany niniejszego statutu wymagają trybu przewidzianego do jego przyjęcia.

Wykaz ulic

 1. Darwina Karola
 2. Gliwicka nieparzyste od nr 161 do nr 241, parzyste od nr 174 do nr 232
 3. Graniczna
 4. Grzybowa
 5. Kąty
 6. Łęgowa
 7. Magnolii
 8. Mała
 9. Mokierska
 10. Przelotowa
 11. Rusinów
 12. Solna
 13. Starokościelna
 14. Staromiejska
 15. Szymankiewica Huberta, ks.
 16. Tulipanów
 17. Wolności
 18. Zagrodowa
 19. Zrębowa
 20. Żurawia

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 1159 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 14:11:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów