Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/410/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 46, poz. 794), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustalić opłatę administracyjną za wymienione niżej czynności urzędowe:

  1. za wydanie wyrysu formatu A-4 wraz z wypisem ustaleń tekstowych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w wysokości - 35,00 zł,
  2. za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości - 20,00 zł.

§2

Opłata administracyjna uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy gminy przed dokonaniem czynności urzędowej, o której mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:18
Liczba odwiedzin strony: 911 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:18:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów