Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych ulicami: Cieszyńska - Beskidzka - Bielska - Pszczyńska - granica miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem terenu opracowanego w skali 1 : 1 000 określonego w §1 pkt 1 uchwały nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26 czerwca 2001 roku oraz terenu obejmującego działki nr 841/69 i 846/83 przy ul. Stara Droga (obszar określony w uchwale nr XXVIII/413/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 listopada 2004 r.). Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i rysunek planu oraz rozgraniczenia przestrzeni miejskiej sporządzone na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne przyspieszone, oznaczenie KGP,
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych,
  3. tereny przeznaczone dla realizacji ciągów komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego, oznaczenie Kp (występuje w ścisłym śródmieściu).
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne przyspieszone oznaczone symbolem KGP, główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL, dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa A - pełnej ochrony konserwatorskiej - bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich - obejmuje obszar przy kościele filialnym pw. św. Wojciecha, fragment ul. Okrzei do nr 27 - rejon szpitala, teren na północ od kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, następnie obszar w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła na południe aż do ul. Krakowskiej, od północnego zachodu granicę strefy A stanowi obszar starówki wpisany do rejestru zabytków (wg rysunku planu). Ponadto strefą A ochrony konserwatorskiej jest objęty ciąg zieleni zorganizowanej, zwany "Planty".

  Na terenie strefy wszystkie projekty w świetle prawa budowlanego pozwolenia na budowę należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

  1. Obszar układu urbanistycznego z XIX/XX wieku, otaczający średniowieczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków. Obszar ten wyznacza od północy linia torów kolejowych, teren nad cmentarzem ewangelickim w kierunku ul. Krawczyka i ul. Waryńskiego do nr 7, a następnie w kierunku ul. Katowickiej do nr 22; od wschodu - wschodnia pierzeja ul. Katowickiej, wschodnia pierzeja ul. Pszczyńskiej wraz z rejonem ul. Bluszcza do nr 20, ul. Strzechy do nr 12. Następnie linia granicy przechodzi zachodnią pierzeją ul. Pszczyńskiej, południowym zapleczem ul. Krakowskiej w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja, do ul. Nowy Świat, następnie obejmuje rejon ul. Żwirki i Wigury do nr 27 (wg rysunku planu).
  2. Rejon Plant i tereny tzw. Wymyślanki od ul. Górniczej do ul. Nowy Świat (wg rysunku planu).
  3. Rejon cmentarza katolickiego w ramach ogrodzenia, wyznaczony od południa ul. Cmentarną, od zachodu ogrodzeniem kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, od wschodu drogą szybkiego ruchu, od północy zapleczem ul. Okrzei (wg rysunku planu).
  4. Rejon Kolonii Wojewódzkiej obejmuje ciąg zabudowy wraz z działkami posesji wzdłuż ul. Kolonia Wojewódzka po obu stronach drogi, z przecznicami w kierunku ul. Skłodowskiej wraz z zabudową ul. Skłodowskiej od nr 14/14a do nr 28/28a (wg rysunku planu).
  5. Rejon ulicy Stara Droga - Kopernika obejmuje ciąg zabudowy wraz z działkami posesji wzdłuż ul. Kopernika do ul. Stara Droga nr 18 i 20, ciąg zabudowy przy ul. Jedności oraz fragment ul. Konstytucji 3 Maja - południowa pierzeja między ulicami Jedności i Kopernika (wg rysunku planu).
  6. Rejon cmentarza żydowskiego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Stara Droga i ul. Konstytucji 3 Maja (wg rysunku planu).
  7. Rejon zakładu przemysłowego Mifama - między torami kolejowymi, ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury (wg rysunku planu).
  8. Zakłady Graficzne przy ul. Żwirki i Wigury.
  9. Zakłady "Rafako" (dawna huta Walter) - fragment zabudowy w pobliżu ul. Towarowej.
  10. Zespół stacji PKP w Mikołowie (budynki ekspedycji towarowej i nastawni).

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego pozwolenia na budowę należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa E - strefa ekspozycji. Strefę ekspozycji wyznacza się:

  1. Na północny wschód od kościoła filialnego pw. św. Wojciecha w kierunku kościoła parafialnego oraz w kierunku kościoła ewangelickiego i w kierunku starówki, wg rysunku planu.

  Zakaz zabudowy w tym rejonie bez wykonania studiów widokowych na kościół pw. św. Wojciecha, kościół ewangelicki i starówkę oraz eliminacja kubatur przesłaniających perspektywę na dominanty urbanistyczne miasta. Zakaz wieszania i stawiania reklam typu billboard, naruszających odbiór estetyczny sylwety miasta i zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne oraz w obrębie średniowiecznego układu urbanistycznego winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekty te należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z 2003 roku poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
 3. Na terenie objętym planem znajdują się również obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów opiniowanie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

 5. Na terenie objętym planem znajdują się układy zieleni o walorach zabytkowych, do których należą: zieleń cmentarna, zieleń parkowa oraz lokalne układy starodrzewu. Wszystkie układy zieleni o walorach zabytkowych znajdują się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej i wymagają zachowania, a wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 6. Na terenie objętym planem nie znajdują się obiekty o charakterze fortyfikacyjnym.

§9

 1. Na terenie objętym planem występują obiekty uznane za pomniki przyrody, podlegające ochronie prawnej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zaleca się ścisłe przestrzeganie przepisów określających sposób ochrony pomników przyrody.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto),
 • UC - tereny usług centrotwórczych (brutto),
 • UA - tereny usług administracji (brutto),
 • UO - tereny usług oświaty (brutto),
 • UK - tereny usług kultury (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto),
 • UT - tereny usług turystycznych (brutto),
 • UI - tereny usług innych (brutto),
 • US - tereny usług sportu (brutto),
 • P - tereny przemysłu (brutto),
 • S - tereny składów i magazynów (brutto),
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZL - tereny lasów,
 • ZD - tereny zieleni działkowej,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy,
 • RO - tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy,
 • RPO - tereny chowu i hodowli drobiu,
 • UPS - tereny przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • KK - tereny kolejowe,
 • NO - tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków,
 • KGP - tereny dróg głównych przyspieszonych,
 • KG - tereny dróg głównych,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych,
 • oKp - tereny ciągów komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu dla części opracowanej w skali 1 : 5 000:

Symbol Przeznaczenie terenu Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
1MN
2MN
3MN
50MN
51MN
59MN
60MN
275MN
277MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
61MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
przez jednostkę przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe i kultury (w tym obiekty kultu religijnego, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, turystyki, gastronomii i rozrywki, instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych i inne o charakterze biurowym, drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
10MN
11MN
12MN
13MN
13aMN
18MN
23MN
28MN**
30MN
40MN
41MN
42MN
43MN
44MN
48MN
69MN
69(a)MN
71MN
71aMN
94aMN
88MN
102MN
111MN
164MN
213MN
217(a)MN
217(b)MN
219(a)MN
219(b)MN
226MN
229MN**
231MN
232MN
234MN
235MN
236MN
237MN
238MN
238(a)MN
249MN
250MN
251MN
257(a)MN
258MN
258(a)MN**
258(b)MN
260MN
270MN
271MN
268MN
281MN
283MN
284MN
284(b)MN
292MN
292(a)MN
293MN
297MN
298MN
306MN
309MN
311MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
176MN
177MN
178MN
185(a)MN
229(a)MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności w zabudowie szeregowej,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
24MN
215MN
251(a)MN
253MN
308MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
8ZI
9ZI
25ZI
58(a)ZI
63ZI
113ZI
tereny zieleni izolacyjnej, bez prawa zabudowy kubaturowej podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi
7RP
214RP
254RP
262RP
314RP
318RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
233MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
adaptacja istniejącego przedszkola;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
19MN/MW
19(a)MN/MW
19(b)MN/MW
19(c)MN/MW
19(d)MN/MW
20MN/MW
20(a)MN/MW
110MN/MW**
272MN/MW**
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, podstawowe uwarunkowania jak dla jednostek MNU i MW
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe i kultury (w tym obiekty kultu religijnego, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, turystyki, gastronomii i rozrywki, instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych i inne o charakterze biurowym),
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
221MW/MN tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, podstawowe uwarunkowania jak dla jednostek MNU i MW
 
dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe i kultury (w tym obiekty kultu religijnego, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, turystyki, gastronomii i rozrywki, instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych i inne o charakterze biurowym
143MW/MN tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, podstawowe uwarunkowania jak dla jednostek MNU i MW, usługi handlu w parterach,
istniejący pawilon usługowo handlowy - adaptacja
istniejąca drukarnia - adaptacja
 
dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe i kultury (w tym obiekty kultu religijnego, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, turystyki, gastronomii i rozrywki, instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych i inne o charakterze biurowym)
4ZE
21ZE
22ZE
22(a)ZE
26ZE
257ZE
261ZE
303ZE
307ZE
312ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: sady, uprawy polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
15KS/UH/UT/S tereny urządzeń komunikacji samochodowej, usług handlu i turystyki, składy i magazyny podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: stacja paliw, parkingi, motele, drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, składy, magazyny
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, drobne zakłady wytwórcze. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej
3(a)UR/KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej, usług rzemiosła podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: parkingi, motele, drobne obiekty handlu i gastronomii, naprawy pojazdów mechanicznych
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
52(a)KS
53KS
149KS
tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: stacja paliw
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
92KS
117(b)KS
tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: parkingi, zieleń uporządkowana
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem)
137KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: dworzec autobusowy, zieleń uporządkowana
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem)
165KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: parkingi, garaże, zieleń uporządkowana
305KS/MU tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: parkingi, drobny handel i gastronomia, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
6RU tereny obsługi rolnictwa podstawowe: obiekty usług handlu i rzemiosła, obsługi rolnictwa- adaptacja istniejącego zainwestowania
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
58UH/UC
58(a)UH/UC
58(b)UH/UC
tereny usług handlu, usługi centrotwórcze podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
16MNU
39MNU
66MNU
68MNU
70MNU
90MNU
94MNU
87MNU
167MNU
169MNU
170MNU
175MNU
179MNU
180MNU
181MNU
182MNU
183MNU
184MNU
185MNU
186MNU
187MNU
188MNU
189MNU
190MNU
191MNU
192MNU
193MNU
194MNU
195MNU
196MNU
201MNU
202MNU
203MNU
204MNU
205MNU
206MNU
207MNU
208MNU
209MNU
210MNU
216MNU
220MNU
228MNU
241MNU
255MNU
256MNU
263MNU
263(a)MNU
264(a)MNU
265MNU
280MNU
304MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
268(a)MN tereny mieszkaniowo-uslugowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i modernizacja istniejącego zainwestowania
 
dopuszczalne: zainwestowanie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
14MNU
14(a)MNU
17MNU
252MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
197MNU
198MNU
199MNU
200MNU
274MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
istniejąca poczta - adaptacja,
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
27UH/UK** tereny obiektów handlu i kultury podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową,
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
29RO
33RO
248RO
291RO
tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy podstawowe: produkcja rolna, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa obsługująca funkcje podstawowe, handel detaliczny produktami ogrodniczymi, produkcja szkółkarska, uprawy warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych, uprawy rolne, drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
dla zabudowy mieszkaniowej uwarunkowania jak dla jednostek MNU
32ZC
82ZC
107ZC
273ZC
tereny cmentarzy podstawowe: tereny projektowanych i istniejących cmentarzy,
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza - zakaz innej zabudowy
34UR/P
38UR/P
47UR/P
52UR/P
54UR/P
55UR/P
56UR/P
301UR/P
302UR/P
tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą, rzemieślniczą, usługową
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
35UK
83UK
104UK
106UK
tereny usług kultury podstawowe: obiekty sakralne, zieleń uporządkowana
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
146UK tereny usług kultury podstawowe: obiekty kultury i rozrywki, istniejące kino - adaptacja
 
dopuszczalne: obiekty administracji, handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
37UO
86UO
157UO
227UO
276UO
282UO
tereny usług oświaty (brutto) podstawowe: obiekty szkół, zieleń urządzona
 
dopuszczalne: obiekty usług sportu, rekreacji, kultury, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
45P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: teren istniejącej papierni - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
79P
80P
tereny przemysłu (brutto) podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą i rzemieślniczą,
 
dopuszczalne: obiekty administracyjne i biurowe, składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
162P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: istniejąca ciepłownia - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
267P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: istniejący szyb wentylacyjny KWK "Bolesław Śmiały" - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
302(a)U/US tereny usług i sportu podstawowe: obiekty handlu, gastronomii, obiekty sportowe
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
57ZD/KS,U ogrody działkowe - tereny usług i obsługi komunikacyjnej podstawowe: adaptacja istniejących ogródków działkowych do czasu wprowadzenia funkcji wiodącej,
obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi komunikacji (bez możliwości lokalizacji stacji benzynowej), parkingi, drogi dojazdowe
46MW
49MW
76MW
84MW
85MW
95MW
98MW
99MW
100MW
101(a)MW**
101(b)MW
101(c)MW**
101(d)MW
101(e)MW
101(f)MW**
108MW**
109MW**
112MW
114MW
115MW
116MW
139MW
145MW
145(a)MW
154MW
155MW
156MW
168MW
222MW
224MW
225MW
278MW
240MW
280(a)MW
281(a)MW
284(a)MW
285MW
286MW
287MW
300MW
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, przedszkola, żłobki,
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe i kultury (w tym obiekty kultu religijnego, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, turystyki, gastronomii i rozrywki, instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych i inne o charakterze biurowym), garaże murowane wolnostojące i w układzie szeregowym o wysokości nie większej niż 3,5 m
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
166ZD
239ZD
289ZD
tereny ogrodów działkowych podstawowe: istniejące strefy zieleni działkowej (ogródki pracownicze), wprowadzanie zabudowy altanowej, zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
67UR tereny usług rzemiosła (brutto) podstawowe: usługi rzemiosła i handlu, drobny przemysł
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
62UR
64UR
tereny usług rzemiosła (brutto) podstawowe: usługi rzemiosła i handlu
 
dopuszczalne: obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
78UR
119UR
tereny usług rzemiosła (brutto) podstawowe: usługi rzemiosła i handlu
 
dopuszczalne: obiekty handlu, gastronomii, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
288UR tereny usług rzemiosła (brutto) podstawowe: usługi rzemiosła i handlu
 
dopuszczalne: obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
65ZP
72ZP
73ZP
74ZP
93ZP
93(a)ZP
97ZP
144ZP
266ZP
279ZP
299ZP
tereny parków i zieleńców, bez prawa zabudowy kubaturowej podstawowe: zieleń parkowa, zieleń zorganizowana
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem), obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
138ZP
140ZP
218(a)ZP
218(b)ZP
269ZP
tereny parków i zieleńców, bez prawa zabudowy kubaturowej podstawowe: zieleń parkowa, zieleń zorganizowana
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
75UH/MN/KS tereny usług, zabudowy mieszkaniowej i garaży podstawowe: obiekty usług handlu, rzemiosła, gastronomii, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaże
 
dopuszczalne: inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
77UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto) podstawowe: istniejący szpital - adaptacja, modernizacja
 
dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi dojazdowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
103UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto) podstawowe: istniejący szpital - adaptacja, modernizacja,
istniejący ośrodek zdrowia - adaptacja, modernizacja,
istniejący klasztor - adaptacja, modernizacja
 
dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi dojazdowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
105UC tereny usług centrotwórczych (brutto) podstawowe: obiekty handlu, gastronomii, obsługi komunikacji (za wyjątkiem stacji paliw i warsztatów blacharsko-lakierniczych), rzemiosła, kultury i rozrywki, oświaty i zdrowia, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe;
jednostka terenowa znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej "B", dlatego wymaga się dokonania uzgodnień z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach dla każdej inwestycji;
budynki na przedmiotowym terenie nie mogą być wyższe niż 11,0 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej - w ramach tej wysokości można wykonać podpiwniczenie, dwie pełne kondygnacje oraz użytkowe poddasze
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, działalność gospodarcza nie zaliczana do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
81UC
89UC
91UC
117(a)UC
118UC
120UC
141UC
148UC
tereny usług centrotwórczych (brutto) podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
96UH
223UH
tereny usług handlu podstawowe: obiekty handlu
 
dopuszczalne: obiekty gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
211UH/KS tereny usług handlu i obsługi komunikacji samochodowej podstawowe: obiekty handlu, parkingi
 
dopuszczalne: obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, zabudowa mieszkaniowa na zasadach jak dla jednostek MNU, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, parking wielopoziomowy, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
142UA tereny usług administracji (brutto) podstawowe: obiekty administracji
 
dopuszczalne: obiekty instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, oświaty,kultury i rozrywki, handlu, gastronomii i rzemiosła i inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
151MW/UH
152MW/UH
153MW/UH
171MW/UH
172MW/UH
173MW/UH
174MW/UH
tereny usług handlu i zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
podstawowe: mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze
 
dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe i kultury (w tym obiekty kultu religijnego, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, turystyki, gastronomii i rozrywki, instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych i inne o charakterze biurowym), garaże wolnostojące i w układzie szeregowym o wysokości nie większej niż 3,5 m
161S
247S
tereny składów i magazynów (brutto) podstawowe: składy, magazyny,
 
dopuszczalne: handel hurtowy, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
295S tereny składów i magazynów (brutto) podstawowe: istniejące zaplecze techniczne Spółdzielni Mieszkaniowej - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, handel hurtowy, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
242RPO tereny chowu i hodowli drobiu podstawowe: chów i hodowla drobiu,
 
dopuszczalne: chów i hodowla zwierząt o podobnej (do drobiu) uciążliwości, działalność usługowa i przetwórcza związana z chowem i hodowlą zwierząt oraz z uprawami rolnymi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zabudowa mieszkaniowa obsługująca funkcję podstawową - z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU
254(a)UPS tereny przetwórstwa rolno-spożywczego podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą warzyw i owoców,
 
dopuszczalne: sady, uprawy polowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zakaz zabudowy mieszkaniowej
203aUS
275aUS
290US
294US
tereny usług sportu (brutto) podstawowe: obiekty sportu i rekreacji, zieleń urządzona,
 
dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
zakaz zabudowy mieszkaniowej
313ZL tereny lasów podstawowe: gospodarka leśna, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
314KK
315KK
316KK
317KK
tereny komunikacji kolejowej podstawowe: tereny linii kolejowej. Wymagana strefa wolna od zabudowy: 20 m od skrajnego toru (nie dotyczy budynków kolei)
 
dopuszczalne: obiekty obsługujące komunikację kolejową: dworce, nastawnie itp., obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
264(b)NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków podstawowe: teren pod projektowaną osiedlową oczyszczalnię ścieków,
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
92(a)NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków podstawowe: teren pod projektowane zbiorniki wody deszczowej
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi
Two teren wyłączony z opracowania -

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
GP K1G2/2 odcinek drogi głównej tranzytowej - DK 44 (na terenach zurbanizowanych - ulica główna G2/2) Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K2GP2/2 odcinek drogi głównej tranzytowej - DK 81 (na terenach zurbanizowanych - ulica główna ruchu przyspieszonego GP2/2); Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K3G2/2 odcinek drogi głównej tranzytowej - DK 928 35 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 20 m
KZ K4Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 30 m
K5Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 25 m
K6Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 20 m
K7Z2/2 projektowana droga zbiorcza - obwodnica 25 m
K8Z2/2 projektowana droga zbiorcza - obwodnica 25 m
K9Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 20 m
K10Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 20 m
K11Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
K12Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 25 m
K13Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 25 m
K14Z1/2 odcinek ulicy zbiorczej obszarowej 20 m
K15Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
K17Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
K19Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
K30Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
K31Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
- na obszarze śródmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupełnianej zabudowy pierzejowej
KL K16L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K18L1/2 projektowana ulica lokalna 20 m
K20L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K21L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K22L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K23L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K24L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K25L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K26L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K27L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K28L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K29L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K32L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K33L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K34L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K35L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K37L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K38L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K40L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K41L1/2 projektowana ulica lokalna 20 m
K43L1/2 projektowana ulica lokalna 20 m
K44L1/2 ulica lokalna do adaptacji 12 m
K45L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K46L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K47L1/2 ulica lokalna do adaptacji, odcinek projektowany 20 m
K47aL1/2 ulica lokalna do adaptacji, odcinek projektowany 15 m
K48L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K48aL1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K49L1/2 projektowana ulica lokalna 12 m
K50L1/2 projektowana ulica lokalna 12 m
K50aL1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 6 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 8 m
- na obszarze śródmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupełnianej zabudowy pierzejowej

KD K36Dp ciąg pieszo-rowerowy 6 m
K51D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K52D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K53D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K54D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K55D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K56D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K57D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K58D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K59D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K60D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K61D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K62D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K63D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K64D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K64(a)D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K64(b)D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K65D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K66D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K67D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K68D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K69D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K70D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K71D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K72D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K73D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K74D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K75D istniejąca ulica dojazdowa (odcinki projektowane) 10 m
K76D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K77D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K78D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K80D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K81D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K82D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K82(a)D ulica dojazdowa 10 m
K82(b)D ulica dojazdowa 10 m
K82(c)D ulica dojazdowa 10 m
K83D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K89D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K90D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K91D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K92D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K93D istniejąca ulica dojazdowa (odcinek projektowany) 10 m
K94D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K95D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K96D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K96D ulica dojazdowa 10 m
K97Dp aleja piesza 10 m
K98D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K99D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K100D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K101D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K102D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K103D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K104D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K105D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K106D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K107D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K108D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K109D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K111D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K112D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K113D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K114D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K115D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K119D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K120D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K121D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K123D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K124D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K125D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K126D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K127D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K128D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K129D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K130D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K131D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K132D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K133D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K134D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K135D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K136D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K140D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K141D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K142D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K143D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K143(a)D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K144D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K145D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K146D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K147D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K148D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K149D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K150D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m
- na obszarze śródmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupełnianej zabudowy pierzejowej
KW KW01 teren węzła DK81 z ul. Rybnicką oraz projektowanym zamknięciem obwodnicy
KW02 teren wielopoziomowego węzła DK81 z DK44 i ul. Wyzwolenia - na terenach węzła dopuszcza się lokalizowanie piętrowych pawilonów handlowo-usługowych, budowanych w sposób niezakłócający widoczności w ruchu samochodowym
KW03 teren wielopoziomowego węzła DK81 z DK44
KW04 teren węzła DK44 z ul. Podleską
KW05 teren węzła DK44 z DW928 i ul. Krakowską
KW06 teren węzła DW928 z ul. Pszczyńską i ul. Działkowców

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5.  
  1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania w oparciu o system wodociągów grupowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Dostawa wody dla odbiorców ze zbiornika Mikołów. Rozprowadzenie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą o średnicach od Ø 600 - Ø 80.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanałów do oczyszczalni ścieków "Centrum"; w rejonie ul. 15 Grudnia, ul. Podgórnej, ul. Wojska Polskiego - poprzez sieć kanałów do projektowanej ekologicznej oczyszczalni w Mokrem, przy ul. Źródlanej.
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  4. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków j.w.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega przewód sieci gazowej średnioprężnej o średnicy Ø 300. Dla gazociągu określa się strefę ochronną w odległości 5,0 m od jego zewnętrznego obrysu. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci niskoprężnej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowych IIo "Krakowska" i "Stolarska", na podstawie warunków określonych przez administratora sieci. Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej,
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • istniejącej i projektowanej sieci ciepłowniczej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar objęty planem znajduje się w całości na terenie górniczym KWK "Bolesław Śmiały". Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej. Dotychczasowe wpływy wygasły, ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.
 2. W zachodniej części terenu opracowania występują rejony płytkiej eksploatacji (od 0 do 40 m). Ze względu na dużą niestabilność gruntów wszelkie decyzje dotyczące prac budowlanych w przypadku realizacji inwestycji należy każdorazowo uzyskać opinię górniczo-geologiczną z KWK "Bolesław Śmialy".
 3. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 4. Z chwilą uaktywnienia obszarów nie objętych w chwili obecnej terenami górniczymi, przewidywane wpływy eksploatacji górniczej nie mogą przekraczać II kategorii.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:

 • nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 4 z dn. 27.04.1992 r.),
 • nr XLVI/280/93 RM w Mikołowie z dn. 10.08.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 13 z dn. 29.10.1993 r.),
 • nr VI/44/94 RM w Mikołowie z dn. 24.10.1994 r. poz. 179 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.1994 r.),
 • nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 24.10.1994 r. poz. 178 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.1994 r.),
 • nr XXXVI/214/92 RM w Mikołowie z dn. 1.09.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/71/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/72/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/73/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/74/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/75/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/78/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/79/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/82/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/83/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/85/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/86/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr IX/93/99 RM w Mikołowie z dn. 6.04.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.07.1999 r.),
 • nr XV/187/99 RM w Mikołowie z dn. 17.08.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 47 z dn. 29.10.1999 r.),
 • nr XXVI/352/2000 RM w Mikołowie z dn. 16.05.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 22 poz. 355 z dn. 15.07.2000 r.).

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy Urzędu Miasta Mikołowa.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/437/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:25
Liczba odwiedzin strony: 22029 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 19:12:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów