Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/422/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Ustala się dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2005 w wysokości 68 230 668,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Mikołowa na rok 2004 w wysokości 78 473 992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10 243 324,00 zł planuje się:

 • przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

§3

 1. Rozchodem roku 2005 jest spłata:
  • rat kredytu zaciągniętego na modernizację Centrum Mikołowa oraz na zakupy nieruchomości w kwocie 1 732 056,00 zł,
  • rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Przeróbki Odpadów - 450 000,00 zł,

  tj. w kwocie ogółem 2 182 056,00 zł.

 2. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 450 000,00 zł.
 3. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2005 rat kredytu wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 632 056,00 zł i stanowi 3,86% planowanych dochodów.
 4. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2004 określa załącznik nr 4.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł.

§5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określono w załączniku nr 5.

§6

 1. Ustala się następujące kwoty dotacji na rok 2005:
  1. dla zakładów budżetowych:
   • Zakład Usług Komunalnych - 2 170 114,00 zł, z tego:
    • przedmiotowe - 2 011 114,00 zł,
    • inwestycyjne - 159 000,00 zł,
   • Zakład Gospodarki Lokalowej - 500 000,00 zł, z tego:
    • celowa na realizację inwestycji na majątku gminy - 200 000,00 zł,
    • przedmiotowe - 300 000,00 zł,
  2. instytucji kultury - 1 740 000,00 zł:
   • Miejski Dom Kultury - 970 000,00 zł,
   • Miejska Biblioteka Publiczna - 590 000,00 zł,
   • Instytut Mikołowski - 180 000,00 zł,
  3. dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy - 875 893,00 zł,
  4. dotacje na realizację zadań gminy na podstawie porozumień między j.s.t - gmina Tychy:
   • lokalny transport zbiorowy - 2 355 990,00 zł,
  5. na dofinansowanie obiektów zabytkowych - 150 000,00 zł.

§7

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego określa załącznik nr 6.

§8

Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych na rok 2005 w kwocie 22 474 320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3 753 549,00 zł określa załącznik nr 8 i 9.

§10

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  kwocie 2 300,00 zł określa załącznik nr 10 i 11.

§11

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 994,00 zł określa załącznik nr 12 i 13.

§12

Dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 511 897,00 zł określa załącznik nr 14 i 15.

§13

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 226 146,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§14

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie 96 200,00 zł określa załącznik nr 17.

§15

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 18.

§16

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 760 000,00 zł.

§17

Wprowadza się do budżetu miasta Mikołowa subwencję ogólną z Budżetu Państwa w kwocie 11 952 115,00 zł, w tym:
 • część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 264 345,00 zł,
 • część równoważącą w kwocie 687 770,00 zł.

§18

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§19

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem dotacji,
 2. dokonywania zmian pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków dotyczących:
  1. zadań inwestycyjnych do kwoty 200 000,00 zł,
  2. zakupów inwestycyjnych do kwoty 50 000,00 zł,
 3. zaciągania zobowiązań na wydatki wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000,00 zł,
 4. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek do kwoty 1 500 000,00 zł.

§20

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§21

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/422/2004

Dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2005 wg źródeł powstawania

  Wyszczególnienie Ogółem
A Dochody własne 51 988 863
I Podatki i opłaty lokalne 21 266 000
  1. Podatek od nieruchomości 17 940 000
  2. Podatek rolny 318 000
  3. Podatek leśny 16 000
  4. Podatek od środków transportowych 1 210 000
  5. Opłata targowa 57 000
  6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 920 000
  7. Podatek od posiadania psów 45 000
8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 760 000
II Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 860 000
  1. Opłata skarbowa 450 000
  2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej 210 000
  3. Podatek od spadków i darowizn 200 000
III Dochody z mienia 1 130 000
  1. Z dzierżawy 160 000
  2. Z użytkowania wieczystego 650 000
  3. Z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. 10 000
  4. Opłaty planistyczne 10 000
  5. Ze sprzedaży mienia komunalnego 300 000
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 504 487
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 974 487
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych 530 000
V Pozostałe dochody 8 228 376
B Subwencje 11 952 115
  1. Część równoważąca 687 770
  2. Oświatowa 11 264 345
  3. Rekompensująca - drogowa -
  4. Rekompensująca utracone dochody  
C Dotacje 4 289 690
  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 753 549
  2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 300
  3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
  4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 511 897
  5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 21 944
  DOCHODY OGÓŁEM 68 230 668

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan dochodów na rok 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej

 Dział Wyszczególnienie Kwota dochodów
  I. Dochody własne 51 988 863
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 130 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 49 875 487
758 Różne rozliczenia 200 000
801 Oświata i wychowanie 571 876
852 Pomoc społeczna -
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 154 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 500
  II. Subwencje 11 952 115
758 Różne rozliczenia, z tego: 11 952 115
  - subwencja równoważąca 687 770
  - subwencja oświatowa 11 264 345
  - subwencja rekom. utracone dochody -
  III. Dotacje ogółem 4 289 690
  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 775 493
750 Administracja publiczna 122 067
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 6 050
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. 21 944
852 Pomoc społeczna 3 625 432
  2. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 300
710 Działalność usługowa (grobownictwo) 2 300
  3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 511 897
852 Pomoc społeczna 511 897
  OGÓŁEM DOCHODY 68 230 668

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/422/2004

Budżet miasta Mikołów na rok 2005

Dział Rozdz.   Wyszczególnienie Plan 2005
      Wydatki budżetu miasta Mikołów razem 78 473 992
010     Rolnictwo i łowiectwo 18 000
01030   Izby rolnicze 6 000
1 Wydatki bieżące 6 000
01095   Pozostała działalność 12 000
1 Wydatki bieżące 12 000
600     Transport i łączność 5 223 930
60004   Lokalny transport zbiorowy 3 356 930
1 Wydatki bieżące 3 356 930
  w tym dotacje 2 355 990
60016   Drogi publiczne gminne 1 876 000
1 Wydatki bieżące 1 352 000
2 Wydatki majątkowe 515 000
630     Turystyka 27 000
63003   Zadania w zakr. upowszechniania turystyki 20 000
1 Wydatki bieżące 20 000
63095   Pozostała działalność 7 000
1 Wydatki bieżące 7 000
700     Gospodarka mieszkaniowa 2 145 000
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 505 000
1 Wydatki bieżące 305 000
  w tym dotacje 300 000
2 Wydatki majątkowe 200 000
  w tym dotacje 200 000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 190 000
1 Wydatki bieżące 190 000
2 Wydatki majątkowe 1 000 000
70095   Pozostała działalność 450 000
1 Wydatki bieżące 250 000
2 Wydatki majątkowe 200 000
710     Działalność usługowa 107 730
71002   Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego 95 000
1 Wydatki bieżące 95 000
71095   Pozostała działalność 10 430
1 Wydatki bieżące 10 430
71035   Cmentarze 2 300
1 Wydatki bieżące 2 300
750     Administracja publiczna 7 935 230
75011   Urzędy wojewódzkie 123 017
1 Wydatki bieżące 123 017
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 123 017
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 352 900
1 Wydatki bieżące 352 900
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 255 803
1 Wydatki bieżące 7 085 803
  w tym wynagrodzenia i pochodne 6 021 668
2 Wydatki majątkowe 170 000
75095 Pozostała działalność 203 510
1 Wydatki bieżące 203 510
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 300
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 300
1 Wydatki bieżące 6 300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 367 654
75412   Ochotnicze straże pożarne 179 760
1 Wydatki bieżące 179 760
  w tym dotacje 60 893
75414   Obrona cywilna 43 694
1 Wydatki bieżące 43 694
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 21 944
75416   Straż Miejska 144 200
1 Wydatki bieżące 94 200
2 Wydatki majątkowe 50 000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 87 000
75647   Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 87 000
1 Wydatki bieżące 87 000
757 Obsługa długu publicznego 450 000
75702 Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t. 450 000
1 Odsetki od kredytu 450 000
758 Różne rozliczenia 500 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000
1 Rezerwy ogólna 500 000
801     Oświata i wychowanie 22 078 831
80101   Szkoły podstawowe 10 077 951
1 Wydatki bieżące 10 067 951
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 400 000
2 Wydatki majątkowe 10 000
80104   Przedszkola 5 214 017
1 Wydatki bieżące 5 206 017
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 300 000
2 Wydatki majątkowe 8 000
80110   Gimnazja 5 455 393
1 Wydatki bieżące 5 455 393
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 500 000
80113   Dowożenie uczniów do szkół 300 000
1 Wydatki bieżące 300 000
80114   Zespoły ekonom.- administrac. szkół 708 260
1 Wydatki bieżące 708 260
  w tym wynagrodzenia i pochodne 610 000
80145   Komisje egzaminacyjne 2 980
1 Wydatki bieżące 2 980
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116 671
1 Wydatki bieżące 116 671
  w tym wynagrodzenia i pochodne 78 807
80195   Pozostała działalność 203 559
1 Wydatki bieżące 203 559
  w tym wynagrodzenia i pochodne 34 559
851     Ochrona zdrowia 760 000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 760 000
1 Wydatki bieżące 711 060
  w tym wynagrodzenia i pochodne 100 000
  dotacje 130 000
2 Wydatki majątkowe 48 940
852     Pomoc społeczna 8 590 773
85202   Domy pomocy społecznej 180 000
1 Wydatki bieżące 180 000
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 393 649
1 Wydatki bieżące 3 393 649
  w tym wynagrodzenia i pochodne 108 400
85213   Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia 17 724
1 Wydatki bieżące 17 724
85214   Zasiłki i pomoc w naturze 1 810 000
1 Wydatki bieżące 1 810 000
85215   Dodatki mieszkaniowe 1 603 000
1 Wydatki bieżące 1 603 000
85219   Terenowe ośrodki pomocy społecznej 1 014 400
1 Wydatki bieżące 1 014 400
  w tym wynagrodzenia i pochodne 900 000
85228   Usługi opiekuńcze 400 000
1 Wydatki bieżące 400 000
85295   Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach 172 000
1 Wydatki bieżące 172 000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 276 770
85395   Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy 570 050
1 Wydatki bieżące 570 050
  w tym wynagrodzenia i pochodne 300 000
85395   Pozostała działalność (OOnDiM) 706 720
1 Wydatki bieżące 706 720
  w tym wynagrodzenia i pochodne 590 000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 686 116
85401   Świetlice szkolne 1 307 500
1 Wydatki bieżące 1 307 500
  w tym wynagrodzenia i pochodne 1 240 000
85412   Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie 239 585
1 Wydatki bieżące 239 585
  w tym pochodne od płac 3 401
85415   Pomoc materialna dla uczniów 139 031
1 Wydatki bieżące 139 031
900     Gospod. komunalna i ochrona środowiska 24 230 658
90002   Gospodarka odpadami 250 000
1 Wydatki majątkowe 250 000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 14 300
1 Wydatki bieżące 14 300
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 800
1 Wydatki bieżące 32 800
  w tym pochodne od płac 2 000
2 Wydatki majątkowe 10 000
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000
1 Wydatki bieżące 50 000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 762 720
1 Wydatki bieżące 1 692 720
2 Wydatki majątkowe 70 000
90017   Zakłady gospodarki komunalnej 2 170 114
1 Wydatki bieżące 2 011 114
  w tym dotacje 2 011 114
2 Wydatki majątkowe dotacja na inwestycje 159 000
90095   Pozostała działalność 19 940 724
1 Wydatki bieżące 157 344
2 Wydatki majątkowe 19 783 380
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 403 000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 970 000
1 Wydatki bieżące 970 000
  w tym dotacje 970 000
92114   Pozostałe instytucje kultury 180 000
1 Wydatki bieżące 180 000
  w tym dotacje 180 000
92116   Biblioteki 590 000
1 Wydatki bieżące 590 000
  w tym dotacje 590 000
92120   Ochrona i konserwacja zabytków 180 000
1 Wydatki bieżące 180 000
  w tym dotacje 150 000
92195   Pozostała działalność 483 000
1 Wydatki bieżące 483 000
  w tym dotacje 135 000
926     Kultura fizyczna i sport 580 000
92695   Pozostała działalność 580 000
1 Wydatki bieżące 580 000
  w tym dotacje 550 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/422/2004

Planowane przychody i rozchody w 2005 roku

 § Przychody Rozchody
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  
  82 000  
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
  12 343 380  
957 Nadwyżki z lat ubiegłych  
     
992   Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Dochody 68 230 668  
Wydatki   78 473 992
  80 656 048 80 656 048

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/422/2004

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok

 Lp. Nazwa zakładu Fundusz
obr. na
pocz. roku
Przychód W przych.
dot. przedm.
W przych.
dot. na
inwest.
Razem
przychody
Wydatki Fund. obr. na koniec roku
1 ZUK 8 000 6 106 214 2 011 114 159 000 6 114 214 6 102 214 12 000
2 ZGL 262 000 7 300 000 300 000 200 000 7 562 000 7 287 000 275 000
  Razem: 270 000 13 406 214 2 311 114 359 000 13 676 214 13 389 214 287 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 roku

 Lp. Nazwa zakładu Fundusz obr. na pocz. roku Przychód W tym dot. budż. Razem przychody Wydatki Fund. obr. na koniec roku
1 Zajęcie pasa drogowego 0 30 000 0 30 000 30 000 0
2 Kultura 0 30 000 0 30 000 30 000 0
  Razem: 0 60 000 0 60 000 60 000 0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/422/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2005

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 515 000
  60016 Drogi publiczne gminne 515 000
    1. ul. Konwalii - wykonanie przebudowy 315 000
    2. ul. Głogowa 200 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 1 400 000
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200 000
    1. Modernizacja zasobów komunalnych gminy - dachy os. Mickiewicza 200 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 000
    1. Wykupy gruntów 1 000 000
  70095 Pozostała działalność 200 000
    1. Rekonstrukcja budynku ul. Stawowa 6a 200 000
750   Administracja publiczna 170 000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170 000
    1. Zakupy inwestycyjne 170 000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000
  75416 Straż Miejska 50 000
    1. Zakup samochodu 50 000
801   Oświata i wychowanie 18 000
  80101 Szkoły podstawowe 10 000
    1. Zakupy inwestycyjne 10 000
  80104 Przedszkola 8 000
    1. Zakup patelni - Przedszkole 11 5 000
    2. Zakup komputera - Przedszkole 11 3 000
851   Ochrona zdrowia 48 940
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 940
    1. Monitoring 48 940
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 272 380
  90002 Gospodarka odpadami 250 000
    1. Zakład Przeróbki Odpadów 250 000
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000
    1. Wykonanie placu zabaw przy ul. Klonowej 10 000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70 000
    1. ul. Żwirki i Wigury - oświetlenie projekt + wykonanie 70 000
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 159 000
    1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 30 000
    2. Zakup pojemników na selekcję 30 000
    3. Zakupy inwestycyjne 15 000
    4. Zakup samochodu 84 000
  90095 Pozostała działalność 19 783 380
    1. Bujaków - kanalizacja III etap ul. Zbożowa 500 000
    2. Borowa Wieś - Malinowa do Piaskowej - kanalizacja wraz z projektem oczyszczalni 500 000
    3. Nowy Świat - III etap Południowa, Wodociągowa 500 000
    4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa 14 883 380
    5. Kamionka - cmentarz komunalny 750 000
    6. Paniowy - I etap odwodnienie 350 000
    7. Kryta pływalnia 2 000 000
    8. Śmiłowice Strażnica 300 000
    Razem: 22 474 320

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005

 Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota dochodów w [zł]
      Dochody ogółem 3 753 549
750     Administracja publiczna 122 067
75011   Urzędy wojewódzkie 122 067
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 122 067
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 050
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 050
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 050
852     Pomoc społeczna 3 625 432
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 393 649
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 393 649
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 724
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17 724
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 214 059
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 214 059

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005

 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota wydatków w [zł]
    Ogółem zadania zlecone 3 753 549
750   Administracja publiczna 122 067
75011 Urzędy wojewódzkie 122 067
1. Wydatki bieżące 122 067
w tym: wynagr. i pochodne 122 067
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 050
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 050
1. Wydatki bieżące 6 050
852   Pomoc społeczna 3 625 432
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 393 649
1. Wydatki bieżące 3 393 649
w tym wynagrodzenia i pochodne 108 400
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 724
1. Wydatki bieżące 17 724
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne 214 059
1. Wydatki bieżące 214 059

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005

 Dział     Wyszczególnienie Plan dochodów w [zł]
710     Działalność usługowa 2 300
  71035   Cmentarze 2 300
    2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 300
      Ogółem: 2 300

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005

 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota wydatków w [zł]
710   Działalność usługowa 2 300
  71035 Cmentarze 2 300
    1. Wydatki bieżące 2 300
    Ogółem: 2 300

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

 Dział     Wyszczególnienie Plan dochodów w [zł]
 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. 21 994
  75414   Obrona cywilna 21 994
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21 994
      Ogółem: 21 994

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota wydatków w [zł]
 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. 21 994
  75414 Obrona cywilna 21 994
    1. Wydatki bieżące 21 994
    w tym: wynagrodzenia i pochodne 21 994
    Ogółem: 21 994

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2005

 Dział     Wyszczególnienie Kwota dochodów w [zł]
 852     Pomoc społeczna 511 897
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 116 306
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 116 306
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 395 591
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 395 591
      Ogółem: 511 897

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2005

 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota wydatków w [zł]
 852   Pomoc społeczna 511 897
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 116 306
    1. Wydatki bieżące 116 306
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 395 591
    1. Wydatki bieżące 395 591
    w tym wynagrodzenia i pochodne 362 800
    Ogółem: 511 897

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXIX/422/2004

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Dz. 900 Rozdz. 90011

 Lp. Treść § Plan na rok 2005
I Stan funduszu na początek roku 01.01.2005   1 976 146,00
II Przychody    
1 Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew   0,00
2 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego   250 000,00
3 Odsetki od lokat bankowych    
4 Dotacja 0,00
  Razem przychody planowane w 2005 r.   2 226 146,00
III Wydatki   2 226 146,00
  Wydatki bieżące   250 000,00
  1) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych 4300 30 000,00
  2) Edukacja ekologiczna 2450 11 000,00
  3) Działania ekologiczne:   127 400,00
  3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków 2450 15 000,00
  3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków 4300 400,00
  3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół 4300 12 000,00
  3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania 2450 100 000,00
  4) Ekspertyzy ekologiczne 4300 5 600,00
  5) Śląski Ogród Botaniczny 4300 76 000,00
  1. Składka na Zw. St. pn. Śl.O.B. 4300 30 000,00
2. Prace ziemne 4300 30 000,00
3. Zakupy materiałów i urządzeń 4300 16 000,00
Wydatki inwestycyjne   1 976 146,00
1. Tor rowerowy w zabytkowym parku Planty 6110 120 000,00
2. Budowa kanalizacji Borowa Wieś 6110 250 000,00
3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Centrum dla miasta Mikołowa 6110 873 146,00
4. Modernizacja centralnego ogrzewania przy SP nr 4, 6 i 7 i MDK 6110 715 000,00
5. Modernizacja alejki w zabytkowym parku Planty 6110 18 000,00
IV Stan funduszu na koniec 2005   0,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr XXIX/422/2004

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2005

Dział 750 Administracja publiczna 96 200
Rozdz. 75095 Pozostała działalność 96 200
 § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
96 200

Załącznik nr 18 do uchwały nr XXIX/422/2004

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

Kliknij, aby zobaczyć powiększnie

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.28
Data udostępnienia: 2005.01.10 23:47:05
Liczba odwiedzin strony: 1163 (ostatnie odwiedziny 2023.05.18 12:52:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów