Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/402/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 215 900 zł.
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
72 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 900

Zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku dodatkowego ich uzyskania z tyt. zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z przekazanych z subkonta na dochody środków z tyt. wydatków niewygasających w roku 2003.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 215 900 zł.
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 72 000
    1. Wydatki bieżące 6 600
    2. Wydatki majątkowe 65 400
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 900
rozdz. 90095 Pozostała działalność 143 900
    1. Wydatki majątkowe 143 900

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

  • współfinansowanie z Zarządem Głównym OSP RP zakupu lekkiego samochodu pożarniczego,
  • zadanie inwestycyjne - Kamionka projekt kanalizacji sanitarnej.

§3

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 66 382 072 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 82 735 439 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVIII/402/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 596 741
  60014 Drogi publiczne powiatowe 65 000
    1. ul. Młyńska 65 000
  60016 Drogi publiczne gminne 531 741
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 346 741
    ul. Głogowa 85 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 7 561 664
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 429 960
    1. Dotacja do ZGL 2 429 960
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 3 060 704
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 1 373 265
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 1 602 439
    3. Wyburzenie budynku ul. Młyńska 1 85 000
750   Administracja publiczna 168 000
  75023 Urzędy gmin, miast 168 000
    Zakupy inwestycyjne 168 000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 400
  75412 Ochotnicze straże pożarne 65 400
    1. Współfinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego 65 400
801   Oświata i wychowanie 304 800
  80101 Szkoły podstawowe 7 800
    1. Zakup kotła do kuchni SP 3 7 800
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 170 000
    1. Zakup projektora dla Gimnazjum 1 10 000
    2. Modernizacja oświetlenia 160 000
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7 000
    1. Zakup komputera i drukarki 7 000
851   Ochrona zdrowia 112 574
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 574
    1. Monitoring 112 574
852   Pomoc społeczna 10 894
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 894
    1. Zakup komputerów i oprogramowania 10 894
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 161 804
  90002 Gospodarka odpadami 3 597 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 3 597 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 152 400
    III etap modernizacji Plant 152 400
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 224 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 15 098 145
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 753 570
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 837 704
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa 12 873 860
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Bujaków - projekt oczyszczalni 4 300
    7. Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 144 169
    8. Budowa ośrodka rekreacyjnego w Mikołowie 250 000
    11. Budowa cmentarza komunalnego na Kamionce 20 642
    12. Kamionka projekt kanalizacji sanitarnej 143 900
    Razem: 27 981 877

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.21 22:21:49
Liczba odwiedzin strony: 762 (ostatnie odwiedziny 2023.05.09 21:08:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów