Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVIII/230/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.01.2004 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.), art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 24 ustawy z dnia 7.07.1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. nr 71, poz. 838 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Odrzucić częściowo zarzut wniesiony przez Felicję Gołka dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla fragmentu terenu (działka nr 529/38) przeznaczonego pod drogę dojazdową K10aL oraz K6L (dla obszaru wyznaczonego w uchwale nr XXII/284/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 roku, określonego dla potrzeb planu jako Gronie).

§2

Doręczyć wyciąg z niniejszej uchwały zainteresowanym stronom, wraz z pouczeniem zainteresowanej strony o dopuszczalności wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

§3

Podstawę prawną uchwały uzasadnia się w sposób następujący:

  1. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. nr 71, poz. 838 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami)
    • szerokość ulicy w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż: ulica lokalna (L) 12 m, dojazdowa (D) 10 m,
    • szerokość drogi w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowy i nieprzeznaczonym pod zabudowę: droga lokalna (L) 15 m, dojazdowa (D) 15 m.

§4

Ustalenia niniejszej uchwały uzasadnia się w sposób następujący:

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności 5(a)MU. Jest to obszar, dla którego w ustaleniach projektu planu zagospodarowania przestrzennego zapewniono obsługę komunikacyjną przez projektowaną ulicę lokalną K6L o liniach rozgraniczających 20 m oraz K10aL o liniach rozgraniczających 15 m.

Wychodząc częściowo naprzeciw skarżącej zmieniono klasyfikację drogi prowadzonej przez jej działkę z lokalnej (L) na dojazdową (D) a tym samym zostają zmienione linie rozgraniczające z 15 m na 10 m oraz drogi K6L z 20 m na 15 m. Przeprowadzenie drogi K6L jest konieczne dla obsługi nowo projektowanych terenów mieszkaniowych w obszarze objętym planem. Tereny mieszkaniowe muszą posiadać dostęp do drogi publicznej.

Natomiast w przypadku realizacji węzła Kw12 włączenie drogi K10L do drogi K1G2/2 (ul. Krakowska) będzie niemożliwe i niezbędnym jest poprowadzenie drogi K10aD z włączeniem do K6L.

§5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.27
Data udostępnienia: 2004.03.01 20:35:45
Liczba odwiedzin strony: 1054 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 00:30:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów