Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/417/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: ul. Buczka - ul. Gliwicką - ul. Przelotową - potokiem Jasienica - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/289/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 :5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

  • strefa wyznaczona jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ul. Przelotowej, ul. Wolności i ul. Darwina (wg rys. planu).

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków. Charakterystyka tego obiektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekt należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10, poz. 48, z późniejszymi zmianami).
 3. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

 5. Na terenie objętym planem znajdują się układy zieleni parkowej oraz lokalne układy starodrzewu, które przedstawiają walory zabytkowe. Wymagają one zachowania, a wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

§9

 1. Na terenie objętym planem występują obiekty uznane za pomniki przyrody, podlegające ochronie prawnej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zaleca się ścisłe przestrzeganie przepisów określających sposób ochrony pomników przyrody.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §59 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • UK - tereny usług kultury (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia (brutto),
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • UR/P - tereny działalności usługowo-wytwórczej (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • UC - tereny usług centrotwórczych (brutto),
 • UO - tereny usług oświaty (brutto),
 • PU - tereny przemysłowo-usługowe (brutto),
 • ZL - tereny lasów,
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZPk - tereny zieleni urządzonej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • W - tereny wód otwartych,
 • Wx - tereny wód otwartych; zbiorniki, które mogą zmienić swój zasięg i poziom,
 • RP - tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy,
 • RPO - tereny hodowli i produkcji zwierzęcej,
 • RO - tereny produkcji rolnej z możliwością zabudowy,
 • RO/MN - tereny produkcji rolnej z możliwością zabudowy,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • NO - tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków,
 • KG - tereny dróg głównych
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie terenu
14MN
18MN
30MN
48MN
50(a)MN
51MN
52MN
54MN**
57MN
58MN
59MN
64MN
66MN
72MN
75MN**
78MN
82MN
89MN
93MN
97MN
100MN
102MN
103MN
104MN
106MN
109MN
111MN
123MN
128MN
130MN
132MN
133(a)MN
134(a)MN
150MN
159MN
160MN
168MN
171MN
172MN
176MN
179MN
183MN
210MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
133MN
134MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
10MU
16MU
26MU
53MU
55MU
56MU
60MU
63MU
65MU
67MU
76MU**
83MU
87MU
92MU
98MU
108MU
113MU
119MU
120MU
125MU
162MU
173MU
185MU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
142MNU
144MNU
145MNU
147MNU
165MNU
178MNU
207MNU
tereny usługowo-mieszkaniowe podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
175MNU
204MNU
tereny usługowo-mieszkaniowe podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
1MR
5MR
28MR
149MR
154MR
163MR
192MR
193MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej obowiązuje dotychczasowa obsługa komunikacyjna i infrastruktury technicznej
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
7MR
8(a)MR
8(b)MR
11MR
13MR
15MR
21MR
27MR
29MR
33MR
71MR
77MR
85MR
99MR
105MR
110MR
116MR
117MR
121MR
122MR
124MR
127MR
135MR
137MR
138MR
143MR
157MR
161MR
166MR
167MR
181MR
184MR
186MR
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie zabudowy mieszkaniowej,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
24(a)ZD tereny zieleni działkowej podstawowe: projektowana strefa zieleni działkowej, wprowadzanie zabudowy altanowej;
zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
3(a)ZE
3(b)ZE
43ZE
155ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy kubaturowej podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych i leśnych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, strefa wałów przeciwpowodziowych dla rzeki Promny, szczególnie chroniona zieleń doliny rzeki Promny; użytki leśne użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
140ZE
151ZE
152ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska podstawowe: zakrzewienia, łąki i pastwiska jako rezerwa pod planowaną drogę, bezwzględny zakaz działań budowlanych o charakterze stałym i tymczasowym
 
dopuszczalne: uprawy rolne i polowe, łąki
12ZE
19ZE
22ZE
25ZE
31ZE
34ZE
35ZE**
41ZE
90ZE
107ZE
139ZE
156ZE
164ZE
196ZE
198ZE
208ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych i leśnych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa; użytki leśne użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
32ZE tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja trwałych użytków zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa,
możliwe podtopienia ze względu na prowadzoną działalność górniczą
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
2ZL
4ZL
6ZL
17ZL
20ZL
40(a)ZL
42ZL
79ZL
136ZL
187ZL
188ZL
190ZL
191ZL
195ZL
197ZL
203ZL
tereny lasów i zadrzewień, bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja zieleni leśnej i zadrzewienia, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
23ZLd tereny zadrzewień, bez możliwości zabudowy kubaturowej podstawowe: zadrzewienia
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjno-sportowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową i dopuszczalną
9ZL tereny lasów i zadrzewień, bez możliwości zabudowy podstawowe: istniejąca hałda, adaptacja obowiązującego procesu rekultywacji i zalesiania
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
62ZP
68ZP**
tereny zieleni urządzonej podstawowe: adaptacja istniejącej zieleni, zakaz zabudowy stałej;
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci
81ZPk tereny zieleni urządzonej podstawowe: projektowana strefa zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom sakralnym, zakaz zabudowy stałej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, parkingi, urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci
69ZC tereny cmentarzy podstawowe: adaptacja istniejącego cmentarza;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza
24RP
36RP
40RP**
44RP
49RP
70RP
73RP
74RP**
84RP
86RP
94RP
95RP
101RP
112RP
115RP
118RP
129RP
141RP
146RP
148RP
153RP
158RP
177RP
189RP
199RP
200RP
201RP
205RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: adaptacja obszarów upraw rolnych, warzywnictwo, ogrodnictwo;
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
47RP/ZC tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: rezerwa terenu pod powiększenie cmentarza 69ZC z uwarunkowaniami jak dla jednostek ZC;
do czasu powiększenia cmentarza uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo - obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC);
 
dopuszczalne: jak dla jednostek ZC;
do czasu powiększenia cmentarza drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
194RPU teren ośrodka produkcji zwierzęcej podstawowe: adaptacja istniejącego ośrodka hodowli i produkcji zwierzęcej;
dla obszaru (wg rysunku planu) wymagane są szczegółowe uzgodnienia ze względu na występowanie urządzeń infrastruktury technicznej, wymagających strefy ochronnej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanej działki dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do hodowli i produkcji zwierzęcej
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z hodowlą i produkcją zwierzęcą oraz z uprawami rolnymi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową wraz z zabudową mieszkaniową z uwarunkowaniami jak dla stref MN
38RO tereny upraw ogrodniczych z możliwością zabudowy podstawowe: uprawy ogrodnicze, uprawy rolnicze
 
dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności w zakresie obsługi terenu z uwarunkowaniami jak dla stref MN, obiekty gospodarcze i magazynowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń urządzona
174RO/MN tereny upraw ogrodniczych z możliwością zabudowy podstawowe: adaptacja terenu upraw ogrodniczych, uprawy rolnicze
 
dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności w zakresie obsługi terenu z uwarunkowaniami jak dla stref MN, obiekty gospodarcze i magazynowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń urządzona
209UR tereny usług rzemieślniczych podstawowe: adaptacja strefy usług rzemieślniczych;
dla obszaru (wg rysunku planu) wymagane są szczegółowe uzgodnienia ze względu na występowanie urządzeń infrastruktury technicznej, wymagających strefy ochronnej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanej działki dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej
 
dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
182UR/P tereny działalności usługowo-wytwórczej podstawowe: adaptacja strefy terenów działalności usługowo-wytwórczej o uciążliwości nie przekraczającej granic lokalizacji;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanej działki dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności towarzysząca funkcji podstawowej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dojazdy i parkingi obsługujące funkcję podstawową i mieszkaniową, zieleń urządzona
206PU tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (brutto) podstawowe: adaptacja strefy zabudowy produkcyjno-usługowej do wysokości 3 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 11,0 m od poziomu terenu;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanej działki dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej
 
dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
88UH tereny usług handlu podstawowe: adaptacja istniejącej strefy usług handlu
 
dopuszczalne: usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
126UC tereny usług centrotwórczych podstawowe: adaptacja istniejącej strefy usług centrotwórczych - handel, gastronomia, kultura i administracja
 
dopuszczalne: inne usługi o charakterze centrotwórczym, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń zorganizowana
61UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej podstawowe: adaptacja terenu Ośrodka dla Niepełnosprawnych
 
dopuszczalne: obiekty rekreacji, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń urządzona, parkingi
131UO tereny usług oświaty podstawowe: adaptacja terenu szkoły, zieleń urządzona
 
dopuszczalne: obiekty usług sportu, rekreacji, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
80UK tereny usług kultury podstawowe: adaptacja obiektów o charakterze sakralnym, zieleń uporządkowana
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
50(b)KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: projektowana strefa parkingowa dla Ośrodka dla Niepełnosprawnych i terenu mieszkaniowego
 
dopuszczalne: -
169KS
170KS
tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: adaptacja terenów obsługi komunikacji samochodowej: stacje paliw
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
37NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków (brutto) podstawowe: projektowana oczyszczalnia ścieków
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
W tereny wód otwartych podstawowe: zbiorniki wodne dla wód opadowych z terenu zlewni
Wx tereny wód otwartych podstawowe: zbiorniki wodne dla wód opadowych z terenu zlewni, mogące zmienić swój zasięg i poziom w wyniku eksploatacji górniczej

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G1/2 odcinek drogi głównej - DK 44 Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
KZ K2Z1/2 odcinek drogi zbiorczej - DK 925 35 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 20 m
K3Z1/2 odcinek drogi zbiorczej - DK 925 35 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 20 m
K18Z1/2 droga zbiorcza 25 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni (tylko dla drogi K18Z1/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K4L1/2 projektowana droga lokalna (wg przebiegu istniejącej w dotychczasowym planie rezerwy terenu pod drogę lokalną o szer. 25 m) 15 m
K5L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K6L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K7L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K8L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K9L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K10L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K11L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K12L1/2 droga lokalna, adaptowana 15 m
K13L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K14L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K15L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K16L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m
K17L1/2 droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej 15 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K6aD droga dojazdowa adaptowana, przedłużenie K6L1/2 10 m
K19D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K20D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K21D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K23D ulica dojazdowa, adaptowana 10 m
K24D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K25D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K26D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K27D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K28D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K29D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K30D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K31D ulica dojazdowa, adaptowana 10 m
K32D ulica dojazdowa, adaptowana 10 m
K33D ulica dojazdowa, adaptowana 10 m
K34D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K35D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
K36D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych) 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
KW KW10 teren węzła DK44 z ul. Buczka i ul. Staromiejską
KW11 teren węzła DK44 z ul. Przelotową i Oświęcimską
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni,
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5.  
  1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania w oparciu o ujęcie studzienne w Śmiłowicach. Awaryjnie dostawa wody dla odbiorców z magistrali Ø 1 400 zb. Mikołów - zb. Czarny Las, króćcem Ø 400 w rejonie ul. Jesionowej. Rozprowadzenie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą o średnicach Ø 300 - Ø 80.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych:
   • z rejonu węzła ul. Przelotowej i ul. Darwina - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni KĄTY,
   • z pozostałego obszaru objętego niniejszą uchwałą - poprzez sieć kanałów do projektowanej ekologicznej oczyszczalni w Borowej Wsi.
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  4. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków j.w.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega magistrala gazowa średnioprężna relacji Szopienice - Wyry o średnicy Ø 400. Dla gazociągu określa się strefę ochronną w odległości 5,0 m od jego zewnętrznego obrysu. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie odbywa się pobór gazu. Istnieje możliwość przyłączenia sołectwa po uzgodnieniu warunków z gestorem sieci i urządzeń.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Teren opracowania leży w zasięgu trzech terenów górniczych:
  1. KWK "Bielszowice" obejmuje większość terenów Borowej Wsi,
  2. KWK "Makoszowy" obejmuje pn-zach obszar Borowej Wsi,
  3. KWK "Budryk" obejmuje pd-zach część opracowania: rejon ul. Kąty - Darwina - rzeki Promny.
 2. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby na terenach zwartej zabudowy wpływy nie przekraczały kategorii określonej koncesją a poza ww. terenami kategorie wpływów nie mogą przekroczyć kategorii odporności obiektów.
 3. Ze względu na eksploatacje złóż węgla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych inwestycji obowiązują przepisy prawa budowlanego odnośnie posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegającym skutkom eksploatacji górniczej - wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie pozwolenia na budowę przez Okręgowy Urząd Górniczy.
 4. Ustala się objęcie szczególną ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obiektów zabytkowych.
 5. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 6. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:

 • nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.92 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 4 z dn. 27.04.92),
 • nr XLVI/280/93 RM w Mikołowie z dn. 10.08.93 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 13 z dn. 29.10.93),
 • nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 22.11.94 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.94),
 • nr IX/73/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/76/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99,
 • nr IX/87/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99,
 • nr IX/91/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99,
 • nr IX/92/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99,
 • nr IX/96/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99,
 • nr XXVI/353/2000 RM Mikołowa z dn. 16.05.2000,
 • nr XXVI/354/2000 RM Mikołowa z dn. 16.05.2000,
 • nr XXXI/402/2000 RM Mikołowa z dn. 29.08.2000.

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy Urzędu Miasta Mikołowa.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/417/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:03
Liczba odwiedzin strony: 13847 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:55:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów