Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/341/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez miasto Mikołów osobom do tego uprawnionym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44, art. 96 ust. 3 oraz art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Pogrzeb na koszt miasta Mikołów przysługuje osobom zmarłym ostatnio zamieszkałym lub przebywającym na terenie miasta, nieposiadającym osób zobowiązanych do ich alimentacji, innych osób bliskich oraz krewnych. Jeśli ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały było w innej gminie niż Mikołów to gmina ta zwraca koszt pogrzebu miastu Mikołów.

§2

Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem pomocy społecznej przyznawanym przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§3

Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na najbliżej położonym cmentarzu tego wyznania lub na cmentarzu komunalnym.

§4

Usługi pogrzebowe obejmują: dostarczenie trumny, przechowanie zwłok w domu przedpogrzebowym lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok karawanem, obsługę żałobników, wykopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką oraz zakup niezbędnego ubrania.

§5

Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W pozostałych przypadkach koszty pogrzebu pokrywa miasto Mikołów ze środków własnych przeznaczonych na pomoc społeczną.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mikołowie nr XXVI/216/96 z dnia 19 marca 1996 roku.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr PN-N-0911/489/R/04 z dnia 8.10.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały w części określonej w pkt 5 uchwały.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr LI/1057/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.29
Data udostępnienia: 2010.11.29 19:19:49
Liczba odwiedzin strony: 937 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 08:52:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów