Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1057/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 nr 23, poz. 295 z późn. zmianami) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Sprawienie pogrzebu przez gminę Mikołów przysługuje osobom zmarłym, które uprzednio zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy Mikołów, w stosunku do których nie ustalono osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu lub osoby uprawnione nie mają takiej możliwości.
 2. Rodziny osób zmarłych ponoszące koszty pochówku, które nie mają uprawnienia do zasiłku pogrzebowego lub masa spadkowa po osobie zmarłej jest niewystarczająca na sprawienie pochówku, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w formie zasiłku celowego lub specjalnego celowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
 3. Pogrzeb winien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego po uzgodnieniu z przedstawicielem miejscowego kościoła lub związku wyznaniowego i administratorem cmentarza.

§2

 1. Pochowanie zwłok nastąpi na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy urząd stanu cywilnego po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu jednej z okoliczności ujętej w §1 ust. 1.
 2. Sprawienie pogrzebu osób, o których mowa w §1 ust. 1, odbywa się poprzez wydanie zlecenia zakładowi pogrzebowemu prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe.

§3

Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, w szczególności:

 1. przygotowanie zwłok do pochówku,
 2. przechowywanie zwłok,
 3. zakup trumny lub urny,
 4. przewóz zwłok,
 5. obsługa pogrzebu,
 6. zakup klepsydry, skromnej wiązanki, tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz datą zgonu, jak również krzyża,
 7. wykopanie grobu, złożenie zwłok do grobu, zakopanie, uformowanie grobu, oznaczenie go tabliczką,
 8. inne czynności wynikające z przepisów prawa.

§4

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie bądź osoba upoważniona dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

 1. rachunku wystawionego przez zakład pogrzebowy, któremu zlecony został pochówek,
 2. rachunku wystawionego przez administratora cmentarza.

§5

Traci moc uchwała nr XXV/341/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez miasto Mikołów osobom do tego uprawnionym.

§6

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.11.29 19:19:49
Liczba odwiedzin strony: 957 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 07:24:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów