Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIX/252/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2004 w sprawie powołania publicznego Gimnazjum nr 4 w Mikołowie ul. Szkolna 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zakłada się z dniem 1 września 2004 roku publiczne Gimnazjum nr 4 w Mikołowie ul. Szkolna 1.

§2

Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Załącznik do uchwały nr XIX/252/2004

Statut Gimnazjum nr 4 w Mikołowie

Nazwa szkoły

§1

Nazwa szkoły:

 1. Typu szkoły: gimnazjum.
 2. Siedziba: Siedzibą gimnazjum jest budynek położony przy ulicy Szkolnej 1.

§2

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu j.n.: Gimnazjum nr 4 w Mikołowie.

Inne informacje o gimnazjum

§3

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Mikołów.

 1. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
 2. Obwód szkolny obejmuje teren sołectwa Bujakowa.
 3. Uczniowie przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

Cele i zadania gimnazjum

§4

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i wyjazdów określają odrębne przepisy.
 2. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
   • należycie zorganizowany proces nauczania,
   • udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, warsztatach i innych formach zajęć,
  2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
   • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
   • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
  3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
   • zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,
   • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
   • realizowanie programu wychowawczego uchwalonego przez Radę Pedagogiczną,
   • organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych,
   • aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym.
  4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
   • zorganizowanie zajęć świetlicowych,
   • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
   • prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej.

   Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

Organy gimnazjum

§5

 1. Organami gimnazjum są:
  1. Dyrektor gimnazjum
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:
  • Dyrektor gimnazjum:
   • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,
   • Sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników,
   • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
   • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
   • Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
   • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
   • Dysponuje środkami finansowymi,
   • Opracowuje arkusz organizacyjny,
   • Dba o powierzone mienie,
   • Wydaje polecenia służbowe,
   • Dokonuje oceny pracy nauczycieli,
   • Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela,
   • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
   • Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
   • Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
   • Tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji,
   • Współpracuje ze związkami zawodowymi,
   • Organizuje współpracę z organem nadzoru i organem prowadzącym oraz z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i środowiskiem,
   • Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
   • Przestrzega postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
   • Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
   • Wydaje zarządzenia porządkowe,
   • Prowadzi dokumentację pedagogiczną, finansową i pracowniczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Rada Pedagogiczna:
   • Zatwierdza plany pracy gimnazjum,
   • Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
   • Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
   • Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,
   • Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   • Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
   • Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
   • Opiniuje tygodniowy podział godzin,
   • Opiniuje projekt planu finansowego,
   • Opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,
   • Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum zgodnie z art. 52. 2. ustawy o systemie oświaty.

   Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Jeżeli przepis nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

  • Rada Rodziców:
   • Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
   • Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
   • Działa na rzecz stałej poprawy bazy,
   • Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
   • Współdecyduje o formach pomocy młodzieży oraz jej wypoczynku,
   • Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,
   • Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora.

   Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:

   • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
   • organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
   • tryb podejmowania uchwał,
   • zasady pozyskiwania i wydatkowania funduszy.

   Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

  • Samorząd Uczniowski:
   • Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,
   • Organizuje swoją działalność, w tym wybory władz,
   • Kształtuje życie społeczności uczniowskiej kreując pozytywne postawy, zwyczaje i obyczaje szkolne,
   • Powołuje Sąd Koleżeński,
   • Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
    1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
    2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
     1. dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,
     2. trzy klasówki w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
     3. prawo do zgłoszenia trzech nie przygotowań do lekcji w semestrze, bez podania przyczyn,
     4. odrębnie ustalone inne udogodnienia,
   • Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
    • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    • prawo do organizacji życia szkolnego,
    • prawo redagowania i wydawania gazetki oraz audycji radiowęzła szkolnego,
    • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
    • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który jest Rzecznikiem Praw Uczniów.
   • Może organizować referenda i prowadzić kampanie wyborcze,
   • Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
 3. Zespół kierowniczy pełni funkcje doradcze przy Dyrektorze Gimnazjum; w jego skład wchodzą: wicedyrektor, kierownik świetlicy, pedagog szkolny, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, delegat Rady Pedagogicznej.
 4. Organami upoważnionymi do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie szkoły są:
  • Rada szkoły,
  • Rada pedagogiczna,
  • Dyrektor szkoły.

  Aktami tymi są:

  • Uchwały organów kolegialnych,
  • Akty administracyjne,
  • Akty kierownictwa wewnętrznego.
 5. Zasady współpracy i zapobiegania konfliktom:
  1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców i Radą Szkoły. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
  2. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych w gronie lub pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców lub Rady Szkoły jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
  3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży; formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
   • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
   • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
   • uzyskiwania w wyznaczonym lub uzgodnionym czasie rzetelnej informacji i porad na temat swojego dziecka, jego postępów i trudności.

Organizacja gimnazjum

§6

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§7

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum.
 2. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

§9

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§10

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§11

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Oddział można dzielić na grupy w nauczaniu:
  • języków obcych (jeżeli liczy powyżej 24 osób),
  • wychowania fizycznego (grupa nie może liczyć mniej niż 15),
  • informatyki (dwóch uczniów przy jednym komputerze),
  • oraz na zajęciach laboratoryjnych.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

§12

 1. Pedagog szkolny służy pomocą uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.
 2. Zadania i obowiązki pedagoga regulują odrębne przepisy.
 3. Pedagog przygotowuje ocenę sytuacji wychowawczej w szkole wraz z wnioskami do dalszej pracy i przedkłada ją Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

§13

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Do zadań bibliotekarza należy:
  • opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
  • prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
  • określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
  • organizowanie konkursów czytelniczych,
  • przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
  • współpraca z nauczycielami gimnazjum,
  • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
  • zakup i oprawa książek.

§14

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie co najmniej 25 uczniów.
 3. Do zadań kierownika świetlicy należy:
  • przydzielanie zadań wychowawcy świetlicy,
  • inspirowanie życia kulturalnego w szkole,
  • prowadzenie dokumentacji świetlicy,
  • przedkładanie sprawozdań Radzie Pedagogicznej.

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§15

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

§16

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:
  • kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia i życia innych osób, a zwłaszcza uczniów,
  • uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
  • poddawać się wymaganym badaniom lekarskim,
  • przestrzegać zapisów statutowych,
  • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
  • usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
  • w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości opracowywać regulaminy i instrukcje, zapoznawać z nimi uczniów oraz egzekwować ich przestrzeganie,
  • w obiektach sportowych i na boiskach używać tylko sprawnego sprzętu,
  • na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
  • pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
  • przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
  • dbać o poprawność językową uczniów,
  • stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
  • podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
  • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
  • wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
  • aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
  • stosować nowatorskie metody pracy i właściwe programy nauczania,
  • wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć dodatkowych, tzn. każdy nauczyciel etatowy prowadzi w ramach obowiązków przynajmniej jedną formę tych zajęć.

§17

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
 2. W gimnazjum działają:
  • zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
  • zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych,
  • zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
  • zespół wychowawczy.
 3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum kierownik zespołu.
 4. Do zadań zespołu m. in. należy:
  • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
  • korelacja międzyprzedmiotowa,
  • dobór podręczników,
  • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,
  • opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,
  • organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§18

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że:
  • Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§19

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
  • zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  • opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
  • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  • współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych; okazywać im i otrzymywać od nich pomoc w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  • współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
  • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  • udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
  • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
  • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
  • powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,
  • na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
  • uczestniczyć w zebraniach - wywiadówkach.
 3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pedagoga szkolnego.

Uczniowie gimnazjum

§20

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 2. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§21

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:
  • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  • do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
  • posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
  • korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  • być ocenianym sprawiedliwie, obiektywnie i jawnie,
  • tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • poszanowania swej godności,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
  • korzystania z pomocy doraźnej,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • nietykalności osobistej,
  • bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
  • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
  • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
  • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
  • szanowania dobrego imienia szkoły, dbania o honor i tradycję gimnazjum,
  • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  • wystrzegać się szkodliwych nałogów,
  • naprawiać wyrządzone szkody materialne,
  • przestrzegania zasad kultury współżycia,
  • zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły a okrycia pozostawiać w szatni,
  • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
  • zachowania w sprawach spornych trybu określonego w §6 pkt. 2 o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
  • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
 3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  • wzorową postawę,
  • wybitne osiągnięcia,
  • dzielność i odwagę.
 4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:
  • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  • dyplom,
  • nagrody rzeczowe,
  • list gratulacyjny.
 6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
 7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Ustala się następujące rodzaje kar:
  • upomnienie wychowawcy,
  • upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  • upomnienie dyrektora,
  • upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
  • nagana,
  • rozmowa ostrzegawcza,
  • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.
 9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie trzech dni.
 10. Uczeń gimnazjum, na wniosek dyrektora szkoły może być przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły w następujących przypadkach:
  • umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu kolegi,
  • dopuszczenia się kradzieży,
  • wejścia w kolizję z prawem,
  • demoralizacji innych uczniów,
  • permanentnego naruszania postanowień statutu szkoły.

Postanowienia końcowe

§22

 1. Nauczyciele Gimnazjum zobowiązani są działać dla dobra wychowanków, kierując się zasadami etycznymi i tradycją zawodu.
 2. W szkole obowiązuje poszanowanie czasu lekcji.

§23

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

§24

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§25

 1. Projekt nowelizacji statutu przygotowuje Rada Pedagogiczna.
 2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Szkoły, a w jej braku Rada Pedagogiczna.
 3. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
 4. Uchwalony Statut przesyła się organowi prowadzącemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty - celem sprawdzenia jego zgodności z prawem.

§26

 1. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 gimnazjum prowadzi odpowiednio pierwszą, drugą a następnie trzecią klasę.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.14 23:58:12
Liczba odwiedzin strony: 1318 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 02:22:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów