Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 180 000 zł.
dział 600 Transport i łączność 80 000
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 80 000
    1. Wydatki bieżące 80 000
dział 852 Pomoc społeczna 100 000
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000
    1. Wydatki bieżące 100 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 180 000 zł.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 180 000
    1. Wydatki bieżące 180 000

§3

Dokonać zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych:
 • dział 600 rozdz. 60014:
  1. ul. Młyńska o kwotę 50 000 zł,
 • dział 900 rozdz. 90095:
  1. kanalizacja Bujaków III etap - 450 000 zł,
  2. kanalizacja Borowa Wieś ul. Piaskowa i Malinowa - 450 000 zł,
  3. kanalizacja Nowy Świat III Południowa - Wodociągowa - 450 000 zł.

§4

Wprowadzić nowe zadania inwestycyjne:
 • dział 900 rozdz. 90095:
  1. budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec - 250 000 zł,
  2. modernizacja budynku Rynek 7 - 700 000 zł,
  3. budowa pasażu ul. Stawowa - 630 000 zł.

§5

Załącznik inwestycyjny oraz wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/244/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 600 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000
    1. ul. Młyńska 150 000
  60016 Drogi publiczne gminne 450 000
    ul. Miła - kanalizacja + nawierzchnia 350 000
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 3 571 000
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 500 000
    1. Dotacja do ZGL 1 500 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
750   Administracja publiczna 160 000
  75023 Urzędy gmin, miast 160 000
    Zakupy inwestycyjne 160 000
801   Oświata i wychowanie 280 000
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 160 000
    1. Modernizacja oświetlenia 160 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 725 122
  90002 Gospodarka odpadami 2 435 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 2 435 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000
    III etap modernizacji Plant 50 000
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 4 150 000
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 50 000
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 50 000
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 2 400 000
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 250 000
    7. Modernizacja budynku Rynek 7 700 000
    8. Budowa pasażu ul. Stawowa 630 000
    Razem: 11 336 122

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/244/2004

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

Kliknij, aby zobaczyć powiększnie

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.02
Data udostępnienia: 2004.03.14 23:58:09
Liczba odwiedzin strony: 860 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 22:46:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów