Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/339/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 534 379 zł.
 dział   600  Transport i łączność 226 527
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 307 852

Zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku zawarcia umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim w ramach porozumienia w sprawie realizacji "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego".

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 534 379 zł.
dział 600 Transport i łączność 226 527
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 226 527
      1. Wydatki majątkowe 226 527
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 307 852
rozdz. 70095 Pozostała działalność 1 307 852
       1. Wydatki majątkowe 1 307 852

Zwiększenie wydatków na zadaniach:

  1. Budowa Ryneczku - dzielnica Regielowiec - 226 527 zł,
  2. Budowa pasażu ul. Stawowa - 607 439 zł,
  3. Modernizacja budynku Rynek 7 - 700 413 zł.

§3

Plan po zmianach - dochody 64 285 436 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 95 577 183 zł.

§5

Załącznik zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXV/339/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 811 527
  60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000
    1. ul. Młyńska 150 000
  60016 Drogi publiczne gminne 661 527
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 476 527
    ul. Głogowa 85 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 6 925 852
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 852 000
    1. Dotacja do ZGL 1 852 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 3 002 852
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 1 400 413
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 1 602 439
750   Administracja publiczna 160 000
  75023 Urzędy gmin, miast 160 000
    Zakupy inwestycyjne 160 000
801   Oświata i wychowanie 294 800
  80101 Szkoły podstawowe 7 800
    1. Zakup kotła do kuchni SP 3 7 800
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 160 000
    1. Modernizacja oświetlenia 160 000
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7 000
    1. Zakup komputera i drukarki 7 000
851   Ochrona zdrowia 65 726
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 726
    1. Monitoring 65 726
852   Pomoc społeczna 10 894
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 894
    1. Zakup komputerów i oprogramowania 10 894
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 233 202
  90002 Gospodarka odpadami 3 597 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 3 597 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 152 400
    III etap modernizacji Plant 152 400
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 284 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 29 109 543
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 553 570
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 637 704
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 27 199 800
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Bujaków - projekt oczyszczalni 4 300
    7. Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 144 169
    8. Budowa ośrodka rekreacyjnego w Mikołowie 250 000
    9. Remont świetlicy Mikołów- Kamionka 250 000
    Razem: 41 502 001

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.31
Data udostępnienia: 2004.09.11 20:24:22
Liczba odwiedzin strony: 868 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 04:43:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów