Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/368/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - granicą miasta (obejmuje sołectwo Bujaków), (obszar określony w uchwale nr XXII/287/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

  • rejon ulicy Spyry od wysokości folwarku do ul. Księdza Górka z przecięciem ul. Korfantego,
  • rejon cmentarza rzymskokatolickiego w Bujakowie przy ul. Księdza Górka - w granicach ogrodzenia,
  • rejon folwarku dolnego między ulicami Nomiarki i Dworską.

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekty te należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
 3. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

 5. Na terenie objętym planem znajdują się układy zieleni o walorach zabytkowych, do których należą: zieleń powiązana z folwarkami, zieleń cmentarna, zieleń parkowa oraz lokalne układy starodrzewu. Wszystkie układy zieleni o walorach zabytkowych znajdują się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej i wymagają zachowania, a wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

§9

 1. Na terenie objętym planem występują obiekty uznane za pomniki przyrody, podlegające ochronie prawnej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zaleca się ścisłe przestrzeganie przepisów określających sposób ochrony pomników przyrody.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §59 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • UO - tereny usług oświaty (brutto),
 • UG - tereny usług gastronomii (brutto),
 • UK - tereny usług kultury (brutto),
 • US - tereny usług sportu (brutto),
 • UI - tereny usług innych (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia (brutto),
 • UG - tereny usług gastronomii (brutto),
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • UPS - tereny przetwórstwa rolno-spożywczego (brutto),
 • S - tereny składowisk (brutto),
 • P - tereny przemysłu (brutto),
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZL - tereny lasów,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • W - tereny wód otwartych,
 • WZ - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,
 • RP - tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy,
 • RPO - tereny chowu i hodowli drobiu,
 • EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • KK - tereny kolejowe,
 • NO - tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
2MN
3MN
6MN
8MN
8(a)MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
17MN
18MN
20MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: istniejące osiedle Michalskie Doły - adaptacja z możliwością rozbudowy, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
33(a)MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
33MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
93MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
106MN
107MN
108MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
133MR
134MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: zabudowa mieszkalno-inwentarska, urządzenia towarzyszące, uwarunkowania jak dla stref MNU
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, urządzenia towarzyszące;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
39MNU tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
 
strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej - §12 pkt. 5
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów
44MNU
44(a)MNU
61MNU
62MNU
63MNU
65MNU
69MNU
70MNU
72MNU
77MNU
88MNU
91MNU
91(a)MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, podstawowe usługi bytowe: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła i inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej,
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów
45MNU
48MNU
55MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, podstawowe usługi bytowe: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła i inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej,
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów
40MNU
56MNU
103MNU
109MNU
110MNU
111MNU
113MNU
116MNU
115MNU
118(a)MNU
118(b)MNU
119MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, podstawowe usługi bytowe: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła i inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów
25MNU
26MNU
132MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy z dopuszczeniem budownictwa związanego z produkcją rolną podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkalno-inwentarska, działalność usługowa związana z uprawami rolnymi drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów
43MN/MR tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkalno-inwentarska, działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
- dla garaży - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów
28MR
29MR
31MR
32MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: zabudowa mieszkalno-inwentarska, urządzenia towarzyszące, uwarunkowania jak dla stref MNU
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, urządzenia towarzyszące;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
60MR tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: zabudowa mieszkalno-inwentarska, urządzenia towarzyszące, uwarunkowania jak dla stref MNU
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, urządzenia towarzyszące;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
66MR
67MR
68MR
71MR
75MR
76MR
78MR
84MR
85MR
86MR
90MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: zabudowa mieszkalno-inwentarska, urządzenia towarzyszące, uwarunkowania jak dla stref MNU
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, urządzenia towarzyszące;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
101MR tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: zabudowa mieszkalno-inwentarska, urządzenia towarzyszące, uwarunkowania jak dla stref MNU
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, urządzenia towarzyszące;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
126MR
142MR
tereny zabudowy zagrodowej (brutto) podstawowe: zabudowa mieszkalno-inwentarska, urządzenia towarzyszące, uwarunkowania jak dla stref MNU
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, urządzenia towarzyszące;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli
14WZ tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (brutto) podstawowe: zbiorniki wodne, urządzenia zaopatrzenia w wodę, zieleń, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: -
9RP
15RP
23RP
24RP
27RP
27(a)RP
36RP
37RP
80RP
92RP
95RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
73RP
74RP
83RP
89RP
100RP
104RP
105RP
117RP
120RP
121RP
122RP
135RP
137RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
102RP tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej , studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
10RPO
16RPO
tereny chowu i hodowli drobiu podstawowe: chów i hodowla drobiu, urządzenia towarzyszące;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: chów i hodowla zwierząt o podobnej (do drobiu) uciążliwości, działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt oraz z uprawami rolnymi, urządzenia towarzyszące
9(a)ZI
9(b)ZI
tereny zieleni izolacyjnej podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi
35ZE
41ZE
42ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
5ZE
11ZE
21ZE
30ZE
22ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
87ZE
87(a)ZE
97ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
136ZE tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
127ZE tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe; dopuszcza się możliwość zalesienia w celu wyrównania granicy polno-leśnej, urządzenia infrastruktury technicznej
128ZE tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, dopuszcza się możliwość zalesiania terenu, urządzenia infrastruktury technicznej
35(a)ZP
49ZP
tereny zieleni urządzonej, bez możliwości zabudowy stałej podstawowe: adaptacja i projektowanie zieleni urządzonej, zakaz zabudowy stałej
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci; możliwe organizowanie imprez okolicznościowych i ustawianie tymczasowych zabudowań, powiązanych ściśle z imprezami
51ZC tereny cmentarzy podstawowe: adaptacja istniejącego cmentarza;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza
4NO
38NO
96NO
tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków (brutto) podstawowe: oczyszczalnie ścieków, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna
13P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: teren istniejącego szybu KWK Budryk - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, urządzenia towarzyszące;
w obrębie strefy 13P wymaga się utrzymania 20 m szerokości pasa zieleni izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej
139P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: teren istniejącego szybu KWK Bolesław Śmiały - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, urządzenia towarzyszące
34UPS tereny przetwórstwa rolno-spożywczego podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą warzyw i owoców, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: sady, uprawy polowe
114 KS, UR, S tereny urządzeń komunikacji samochodowej, usług rzemiosła, składowisk podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej, stacje paliw, usługi rzemiosła, drobnej produkcji, składowisk materiałów nieuciążliwych dla otoczenia, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel, urządzenia towarzyszące
94KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej, parkingi, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urządzenia towarzyszące
19UH,UG
64UH,UG
tereny usług handlu i gastronomii (brutto) podstawowe: obiekty handlu, gastronomii o charakterze nieuciążliwym dla bezpośredniego sąsiedztwa
 
dopuszczalne: obiekty kultury, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona
47UI tereny usług innych (brutto) podstawowe: tereny istniejącego obiektu OSP i kółka rolniczego - adaptacja
 
dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, urządzenia towarzyszące
57UG tereny usług gastronomii (brutto) podstawowe: tereny istniejących usług gastronomii - adaptacja i modernizacja stanu istniejącego
 
dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, urządzenia towarzyszące
46UZ tereny usług zdrowia (brutto) podstawowe: istniejąca przychodnia - adaptacja
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana
50UK tereny usług kultury (brutto) podstawowe: istniejący kościół parafialny - adaptacja;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: zieleń urządzona
54UK tereny usług kultury (brutto) podstawowe: obiekty kultury i rozrywki, obiekty sakralne,
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: obiekty administracji, zieleń urządzona
58UO tereny usług oświaty (brutto) podstawowe: : tereny istniejącej szkoły podstawowej, adaptacja i modernizacja, zieleń urządzona,
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: obiekty usług sportu, rekreacji, kultury, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ujęcie wodne
53UH tereny usług handlu (brutto) podstawowe: tereny istniejącego pawilonu handlowego - adaptacja;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: obiekty gastronomii, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, istniejące przedszkole
59US tereny usług sportu (brutto) podstawowe: teren istniejącego boiska sportowego - adaptacja, możliwość wprowadzenia innych form rekreacji - skate park
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
1ZL
7ZL
12ZL
tereny lasów, bez możliwości zabudowy podstawowe: gospodarka leśna
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
98ZL
99ZL
124ZL
125ZL
129ZL
130ZL
131ZL
138ZL
140ZL
tereny lasów, bez możliwości zabudowy podstawowe: gospodarka leśna - adaptacja
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
123ZL tereny lasów, bez możliwości zabudowy podstawowe: gospodarka leśna - adaptacja
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową; zabudowa mieszkaniowa związana z obsługą terenów leśnych
52KK
143KK
tereny komunikacji kolejowej podstawowe: tereny linii kolejowej; wymagana strefa wolna od zabudowy: 20 m od skrajnego toru
 
dopuszczalne: -
141EE tereny urządzeń elektroenergetycznych (brutto) podstawowe: istniejący GPZ 110/20 kV - przy szybie KWK Bolesław Śmiały
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KZ K1Z1/2 ulica zbiorcza 22 m
K2Z1/2 odcinek drogi zbiorczej 22 m
K3Z1/2 odcinek drogi zbiorczej 22 m
K8Z1/2 odcinek drogi zbiorczej 22 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni (poza drogą K3Z1/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K4L1/2 odcinek drogi lokalnej 15 m
K5L1/2 droga lokalna 15 m
K6L1/2 droga lokalna 15 m
K7L1/2 droga lokalna 15 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K9D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K10D projektowana ulica dojazdowa na odcinku istniejącym do adaptacji 10 m
K11D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K12D projektowana ulica dojazdowa na odcinku istniejącym do adaptacji 10 m
K13D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K14D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K15D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K16D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K17D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K18D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K19D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K20D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K20(a)D projektowana ulica dojazdowa (utrzymanie istniejących linii rozgraniczających) 10 m
K21D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K22D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K23D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K24D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K25D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K26D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K27D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K29D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K30D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K31D istniejąca ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Adaptuje się istniejące obiekty w dobrym stanie technicznym oraz uzasadnione zobowiązania lokalizacyjne, które spełniają wymogi w zakresie warunków technicznych na podstawie przepisów szczególnych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą uwzględniać odległości od sąsiednich budynków określone w przepisach prawa budowlanego, dotyczące ochrony przeciwpożarowej i warunków oświetleniowych.
 3. Adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.
 4. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć budowlanych należy przeprowadzić scalenie działek i następnie wtórny ich podział, wg przygotowanego i uzgodnionego szczegółowego projektu zagospodarowania, uwzględniającego podstawowe potrzeby związane z obsługą terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.
 6. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 2.
 7. Wymienione w pkt. 6 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 8. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usadowieniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując tę samą wysokość obiektu i charakter dachu oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 8, jednak odstępstwa te należy uzgodnić z architektem miejskim.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia głębinowego przy szkole przy ul. Szkolnej. Projektuje się zasilanie sołectwa Bujaków z ujęcia głębinowego Rusinów poprzez budowę sieci magistralnej i rozdzielczej oraz z magistrali Ø 400 (odnogi od Ø 1 200 zb. Mikołów - Orzesze - Ornontowice). Zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej Ø 100, 150, 200 i rozdzielczej, z możliwością rozbudowy dla nowych terenów rozwojowych.
  1. Dla obiektów nieobjętych zasięgiem sieci wodociągowej dopuszcza się użytkowanie lokalnych ujęć wodnych do czasu objęcia ich zasięgiem sieci.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanałów istniejących i projektowanych do projektowanych oczyszczalni ścieków (zgodnie z zasięgiem ich zlewni):
   • przy ul. Górka - dla terenów okolic ulic Górka i Starych Młynów,
   • przy ul. Spyry (okolice Dołu) - dla terenów okolic ul. Spyry,
   • przy ul. Kąty dla terenów okolic ulicy Przelotowej i Osiedla Michalskie Doły.
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Odprowadzenie ścieków deszczowych otwartymi ciekami wodnymi, które należy odbudować.
  4. W miejscach niedostępnych dla otwartych cieków należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzonej do otwartych cieków wodnych.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Na terenie objętym opracowaniem nie ma sieci gazowej.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert Sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. W obszarze opracowania planu eksploatację prowadzą KWK "Budryk" i KWK "Bolesław Śmiały".
 2. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby na terenach zwartej zabudowy wpływy nie przekraczały II kategorii a poza ww. terenami kategorie wpływów nie mogą przekroczyć kategorii odporności poszczególnych obiektów. Obszar zwartej zabudowy określono jako:
  1. obszar od Potoku Bujakowskiego wzdłuż ul. ks. Górka i ul. Zbożowej do terenu 34UPS (łącznie), zgodnie z zapisem planu,
  2. obszar obejmujący kwartał: os. Michalskie Doły, ul. Przelotowa, ul. Kąty, potok przy szybie V KWK "Budryk".
 3. Ze względu na eksploatacje złóż węgla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych inwestycji obowiązują przepisy prawa budowlanego odnośnie posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegającym skutkom eksploatacji górniczej - wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie pozwolenia na budowę przez Okręgowy Urząd Górniczy.
 4. Ustala się objęcie szczególną ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  • ujęć wody pitnej - studni głębinowych w Bujakowie,
  • obiektów zabytkowych,
  • ustanowiono filar ochronny w złożu węgla kamiennego dla kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Bujakowie.
 5. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 6. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Z chwilą uaktywnienia obszarów nie objętych w chwili obecnej terenami górniczymi, przewidywane wpływy eksploatacji górniczej nie mogą przekraczać II kategorii.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice odnośnie jednostki F - sołectwa Bujaków zawartych w uchwale nr X/41/91 Rady Gminy w Gierałtowicach z dn. 25.04.1991 oraz jego zmian zawartych w uchwałach nr IX/89/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.1999 r.; nr IX/90/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.1999 r.

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:06
Liczba odwiedzin strony: 9383 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 17:40:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów