Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/347/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar określony w uchwale nr XLII/517/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.04.2001 r., znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem. Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa A - pełnej ochrony konserwatorskiej - bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich - obejmuje:

  • Mokre - rejon pozostałości dawnego parku podworskiego oraz rejon zabudowy ul. Zamkowej - wg oznaczeń na rysunku planu, z wyłączeniem cmentarza rzymskokatolickiego (wg rys. planu).

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na budowę, należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa E - strefa ekspozycji:

  • Mokre - strefę ekspozycji wyznacza się na południe i południowy wschód od kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca oraz w rejonie na zachód i południowy zachód od terenu parku pałacowego (wg rys. planu). Zakaz zabudowy w tym rejonie, w przypadku konieczności wprowadzenie nowej zabudowy, należy wykonać studia widokowe na kościół i układ zieleni parkowej oraz cmentarnej.

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na budowę, należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - stanowiska archeologiczne występują na całym opracowywanym terenie:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu,

  Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

 2. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

 3. Na terenie objętym planem nie wykazano obiektów o charakterze fortyfikacyjnym.
 4. Na terenie objętym planem znajdują się układy zieleni o walorach zabytkowych, do których należą lokalne układy starodrzewu. Układy te znajdują się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej i wymagają zachowania, a wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

§9

 1. Na terenie objętym planem nie ma obiektów uznanych za pomniki przyrody, podlegających ochronie prawnej.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy (brutto),
 • UO - tereny usług oświaty (brutto),
 • ZL - tereny gospodarki leśnej,
 • ZŁ - tereny zieleni łęgowej,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
C1MR
C3MR
E2MR
E8MR
E11MR
E25MR
E29MR
E35MR
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto) podstawowe: adaptowana i projektowana strefa zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową; budynki gospodarczo-inwentarskie, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczo-inwentarskich - 7,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
B1MNU
B4MNU
C5MNU**
C6MNU
C8MNU
C9MNU
C13MNU
D2MNU
E4MNU
E5MNU
E6MNU
E12MNU
E13MNU
E15MNU
E16MNU
E17MNU
E20MNU
E27MNU
E28MNU
E32MNU
E32(b)MNU
E33MNU
E38MNU
E39MNU
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
** - dla zaznaczonej jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
E32(a)MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy (brutto) podstawowe: projektowanie strefy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 4,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
w przypadku prowadzenia na przedmiotowej działce hodowli koni dopuszcza się budowę obiektów bezpośrednio z nią związanych (np. stajnia) na fragmencie położonym w strefie 31RP (nie obowiązuje wówczas zakaz zabudowy kubaturowej dla właściwego fragmentu 31RP) - zabudowę tą dopuszcza się do odległości 100 m od osi jezdni ulicy dojazdowej K28D, a jej gabaryty mogą być uzgadniane indywidualnie
C10MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy (brutto) podstawowe: strefa budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej;
adaptacja istniejącej strefy usług transportu samochodowego;
zakaz przechowywania i magazynowania paliw płynnych oraz innych substancji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 4,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
C12MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie strefy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej;
zakaz przechowywania i magazynowania paliw płynnych oraz innych substancji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 4,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
B5UO tereny usług oświaty (brutto) podstawowe: adaptacja strefy zabudowań szkoły i przedszkola, zieleń urządzona, urządzenia sportowe;
dla jednostki obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty rekreacji i kultury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
A2RP
B2RP
C2RP
C4RP
C7RP
C11RP
C14RP
D1RP
E3RP
E7RP
E10RP
E18RP
E19RP
E22RP
E23RP
E30RP
E31RP
E34RP
E36RP
E37RP
tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez prawa zabudowy kubaturowej podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
budynki inwentarskie związane z produkcją rolniczą
A3ZL
A4ZL
B3ZL
E21ZL
E24ZL
tereny gospodarki leśnej, bez prawa zabudowy kubaturowej podstawowe: adaptacja strefy przeznaczonej pod gospodarkę leśną
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
E1ZŁ
E9ZŁ
E26ZŁ
tereny zieleni łęgowej, bez prawa zabudowy kubaturowej podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KZ K3Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 25 m
K4Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 20 m
K5Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej 25 m
K15Z1/2 droga zbiorcza obszarowa 20 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K12L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K13L1/2 projektowana ulica lokalna 12 m
K14L1/2 projektowana ulica lokalna 15 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m
KD K21D adaptowana ulica dojazdowa 10 m
  K22D istniejąca ulica dojazdowa 12 m
  K23D istniejąca ulica dojazdowa 12 m
  K24D projektowana ulica dojazdowa 10 m
  K25D projektowana ulica dojazdowa 10 m
  K26D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
  K27D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
  K28D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
  K29D adaptowana ulica dojazdowa 10 m
  K36D istniejąca ulica dojazdowa 15 m
  K42D istniejąca ulica dojazdowa 15 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5. 1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę rejonu przy ul. Wojska Polskiego, ul. Kruczej, ul. 15 Grudnia, ul. 22 Lipca w oparciu o ujęcie studzienne w Śmiłowicach. Rozprowadzenie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą o średnicach Ø 160 - Ø 80. Układ wspomagany w razie awarii systemem wodociągu grupowego GPW króćcem Ø 400 w rejonie ul. Jesionowej (odgałęzienie od magistrali Ø 1 400 zbiornik Mikołów - zbiornik Czarny Las). Ujęcie w Śmiłowicach przewidziane do rozbudowy. Zaopatrzenie w wodę rejonu przy ul. Sosnowej z wodociągu Ø 100, biegnącego wzdłuż ulicy, zasilanego z sieci wodociągowej miasta Mikołowa. Zaopatrzenie w wodę rejonu przy ul. Kolonia Huta z modernizowanej sieci wodociągowej od strony miasta Łaziska Górne.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych:
   • w rejonie ul. Kolonia Huta - poprzez sieć kanałów i przepompownię do systemu kanalizacji miasta Łaziska Górne,
   • w rejonie ul. Sosnowej (Sośnia Góra) - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni w Bujakowie w okolicy ul. ks. Górka,
   • w rejonie ul. 15 Grudnia, ul. Wojska Polskiego, ul. Kruczej - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni w Mokrem, przy ul. Źródlanej, (docelowo poprzez przepompownię na oczyszczalnię "Centrum"),
   • w rejonie ul. 22 Lipca - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni w Mokrem, przy ul. Źródlanej, (docelowo poprzez przepompownię na oczyszczalnię "Centrum").
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  4. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków jw.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Ustala się zaopatrzenie w gaz rejonu przy ul. Wojska Polskiego, ul. Kruczej, ul. 15 Grudnia, ul. 22 Lipca z istniejącej sieci średnioprężnej poprzez reduktory przydomowe, na podstawie warunków określonych przez administratora sieci. Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci. W rejonie ul. Sosnowej i ul. Kolonia Huta nie ma sieci gazowej.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej (dla rejonu przy ul. Wojska Polskiego, ul. Kruczej, ul. 15 Grudnia, ul. 22 Lipca),
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert Sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar opracowania planu znajduje się na terenie górniczym KWK "Bolesław Śmiały" (B, C, D, E).
 2. Tereny przy ul. 15 Grudnia powyżej wysypiska śmieci (określane symbolem A) są poza terenami górniczymi.
 3. Tereny przy ul. 15 Grudnia (pomiędzy ulicą Sosnową, a Źródlaną - B) przy ulicy (C), 22 Lipca (D), obecnie są poza eksploatacją górniczą, ze względu na wyczerpanie złoża.
 4. Tereny kolonii Huta i Sośniej Góry (E) są na obszarze objętym eksploatacją górniczą.
 5. Na obszarze wymienionym w pkt. 4 ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby kategorie wpływów nie mogły przekroczyć kategorii odporności poszczególnych obiektów.
 6. Ze względu na eksploatacje złóż węgla kamiennego, w przypadku przystąpienia do konkretnych inwestycji budowlanych na powierzchni obowiązują przepisy prawa budowlanego. Przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić inwestycję z Okręgowym Urzędem Górniczym.
 7. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 8. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Z chwilą uaktywnienia obszarów nie objętych w chwili obecnej terenami górniczymi, przewidywane wpływy eksploatacji górniczej nie mogą przekraczać II kategorii.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:
  • nr XXX/161/92 RM Mikołowa z dn. 21.01.92 (Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 4 z dn. 27.04.92),
  • nr IX/71/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
  • nr IX/73/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
  • nr IX/84/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99).

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały XXV/347/2004

Wykaz obiektów zabytkowych

Ochrona wg §8 pkt. 3 nn. uchwały

Ulica Numer Typ Datowanie Uwagi
Krucza 4 dom murowany, pocz. XX wieku  
Zamkowa   przedszkole murowane, pocz. XX wieku  
Zamkowa 11 stodoła murowana, XIX wiek  
obiekty sakralne
Kolonia Huta   krzyż przydrożny (murowany) XIX wiek  
Sosnowa   krzyż przydrożny (drewniany) pocz. XX wieku  
Krucza   krzyż przydrożny (murowany) XIX wiek  
Zamkowa 13 figura św. Jana Nepomucena 1910 rok  

Wykaz obiektów o wartościach kulturowych

Ochrona wg §8 pkt. 4 nn. uchwały

Ulica Numer Typ Datowanie Uwagi
Sosnowa 10 dom murowany, początek XX wieku częściowa wymiana stolarki
Sosnowa 11 dom murowany, początek XX wieku częściowa wymiana stolarki
15 Grudnia 27 dom murowany, początek XX wieku częściowa wymiana stolarki
Zamkowa 13 dom murowany, początek XX wieku częściowa wymiana stolarki
Krucza 5 dom murowany, pocz. XX wieku częściowa wymiana stolarki
Krucza 6 dom murowany, pocz. XX wieku częściowa wymiana stolarki
Krucza 10 stodoła murowana, pocz. XX wieku częściowa wymiana stolarki

Wykaz stanowisk archeologicznych

Ochrona wg §8 pkt. 1 nn. uchwały

Nr na planie Nr na obszarze Funkcja obiektu Kultura Bliższa chronologia Materiał masowy Znaleziska wyodrębnione
Amo01 19 ślady osadnictwa czasy nowożytne XVI-XVII wiek 4 fragmenty ceramiki  
Amo02 18 ślady osadnictwa czasy nowożytne XVI-XVII wiek 5 fragmentów naczyń glinianych  
Amo03 20 ślady osadnictwa epoka kamienna   1 wyrób krzemienny - odłupek  
Amo04 15 ślady osadnictwa czasy nowożytne XVI-XVII wiek 4 fragmenty naczyń glinianych  
Amo05 14 osada czasy nowożytne XVI-XVII wiek 8 brzegów oraz innych fragmentów  
Amo06 10 1 - osada późne średniowiecze XIV-XV wiek 8 fragmentów naczyń glinianych  
    2 - osada czasy nowożytne XVI-XVII wiek 7 fragmentów naczyń glinianych  
Amo07 27 dwór czasy nowożytne XVI-XVII wiek 3 fragmenty ceramiki  
Amo08 28 ślady osadnictwa późne średniowiecze XIV-XV wiek 3 fragmenty ceramiki  
Amo09 29 ślady osadnictwa późne średniowiecze XIV wiek 4 fragmenty ceramiki  

Nr na obszarze - stanowiska na obszarze AZP nr 100-46

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:08
Liczba odwiedzin strony: 9636 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 18:47:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów