Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/268/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 24 799 800 zł.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 799 800
rozdz. 90095 Pozostała działalność 24 799 800
    1. Wydatki majątkowe 24 799 800

§2

Źródłem pokrycia jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

§3

Plan po zmianach - wydatki 88 281 507 zł.

§4

Załącznik inwestycyjny i wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/268/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 850 000
  60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000
    1. ul. Młyńska 150 000
  60016 Drogi publiczne gminne 700 000
    ul. Miła - kanalizacja + nawierzchnia 350 000
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 250 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 4 956 000
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 555 000
    1. Dotacja do ZGL 1 555 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 1 330 000
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 700 000
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 630 000
750   Administracja publiczna 160 000
  75023 Urzędy gmin, miast 160 000
    Zakupy inwestycyjne 160 000
801   Oświata i wychowanie 280 000
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 160 000
    1. Modernizacja oświetlenia 160 000
851   Ochrona zdrowia 65 726
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 726
    1. Monitoring 65 726
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 129 059
  90002 Gospodarka odpadami 2 435 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 2 435 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000
    III etap modernizacji Plant 50 000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 284 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 28 269 800
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 500 000
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 500 000
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 27 199 800
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    Razem: 37 440 785

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/268/2004

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

Kliknij, aby zobaczyć powiększnie

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:45
Liczba odwiedzin strony: 897 (ostatnie odwiedziny 2024.04.19 11:40:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów