Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/432/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie zmian w uchwale nr LVII/836/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 czerwca 2002 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 62, poz. 718) oraz art. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. §4 pkt 1 załącznika do uchwały nr LVII/836/2002 otrzymuje brzmienie:
  "1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego na części nieruchomości służącej do użytku publicznego poprzez:
  • zebranie gałęzi i liści,
  • skoszenie trawy,
  • zebranie papierków, opakowań szklanych lub plastikowych oraz innych tego typu rzeczy.".
 2. W załączniku do uchwały nr LVII/836/2002 dodaje się do §5 pkt 5 w brzmieniu:
  "5. Sople i nawisy śnieżno-lodowe z dachów budynków i innych miejsc zlokalizowanych w części nieruchomości służących do użytku publicznego, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia powinny być usuwane niezwłocznie.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała podlega również opublikowaniu w prasie lokalnej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.28
Data udostępnienia: 2005.01.11 23:39:44
Liczba odwiedzin strony: 839 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 06:11:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów