Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/423/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 355 000 zł.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 325 000
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 85 000
    1. Wydatki majątkowe 85 000
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 180 000
    1. Wydatki bieżące 180 000
rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg 60 000
    1. Wydatki bieżące 60 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000
rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 30 000
    1. Wydatki bieżące 30 000
    w tym dotacje 30 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 355 000 zł.
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000
rozdz. 70095 Pozostała działalność 150 000
    1. Wydatki majątkowe 150 000
dział 757 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000
rozdz. 75702 Pozostała działalność 90 000
    1. Wydatki bieżące 90 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 115 000
    1. Wydatki majątkowe 115 000

Zmiany w załączniku inwestycyjnym polegają na zwiększeniu planu wydatków na zadaniu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Centrum dla miasta Mikołowa" o kwotę ogółem 115 000,00 zł oraz na zadaniu "Budowa pasażu przy ul Stawowej" o 150 000,00 zł w wyniku:

  • zmniejszenia wydatków na zadaniu "III etap modernizacji Plant" (900-90004) o kwotę 85 000,00 zł,
  • zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 180 000,00 zł.

§3

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXIX/423/2004

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 596 741
  60014 Drogi publiczne powiatowe 65 000
    1. ul. Młyńska 65 000
  60016 Drogi publiczne gminne 531 741
    ul. Szkolna - chodnik 20 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 80 000
    budowa Ryneczku dzielnica Regielowiec 346 741
    ul. Głogowa 85 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 7 711 664
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 429 960
    1. Dotacja do ZGL 2 429 960
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 071 000
    1. Wykupy gruntów 2 071 000
  70095 Pozostała działalność 3 210 704
    1. Modernizacja budynku Rynek 7 1 373 265
    2. Budowa pasażu ul. Stawowa 1 752 439
    3. Wyburzenie budynku ul. Młyńska 1 85 000
750   Administracja publiczna 168 000
  75023 Urzędy gmin, miast 168 000
    Zakupy inwestycyjne 168 000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 400
  75412 Ochotnicze straże pożarne 65 400
    1. Współfinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego 65 400
801   Oświata i wychowanie 304 800
  80101 Szkoły podstawowe 7 800
    1. Zakup kotła do kuchni SP 3 7 800
  80104 Przedszkola 120 000
    1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 120 000
  80110 Gimnazja 170 000
    1. Zakup projektora dla Gimnazjum 1 10 000
    2. Modernizacja oświetlenia 160 000
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7 000
    1. Zakup komputera i drukarki 7 000
851   Ochrona zdrowia 112 574
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 574
    1. Monitoring 112 574
852   Pomoc społeczna 10 894
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 894
    1. Zakup komputerów i oprogramowania 10 894
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 191 804
  90002 Gospodarka odpadami 3 597 122
    Zakład Przeróbki Odpadów 3 597 122
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 400
    III etap modernizacji Plant 67 400
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 137
    ul. Katowicka DK81 - oświetlenie 224 137
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90 000
    1. Modernizacja samochodu Star 28 40 000
    2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 50 000
  90095 Pozostała działalność 15 213 145
    1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d 753 570
    2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa 837 704
    3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa 50 000
    4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa 12 988 860
    5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice 20 000
    6. Bujaków - projekt oczyszczalni 4 300
    7. Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 144 169
    8. Budowa ośrodka rekreacyjnego w Mikołowie 250 000
    11. Budowa cmentarza komunalnego na Kamionce 20 642
    12. Kamionka projekt kanalizacji sanitarnej 143 900
    Razem: 28 161 877

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.28
Data udostępnienia: 2005.01.10 23:47:04
Liczba odwiedzin strony: 871 (ostatnie odwiedziny 2024.05.26 05:37:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów