Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/278/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 406 pkt 4, 7 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Regulamin częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchylić uchwałę nr XVIII/228/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 października 1999 r. z późniejszymi zmianami.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XX/278/2004

Regulamin częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy

§1

Regulamin ustala zasady wspierania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Budżetu Gminy przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych palenisk, poprzez modernizację tradycyjnego ogrzewania węglowego w celu przejścia na system grzewczy: gazowy, elektryczny, olejowy, zdalaczynny (z sieci ciepłowniczej), węglowy ekologiczny lub pieców opalanych drewnem, w istniejących obiektach.

§2

Częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację systemów ogrzewania mogą uzyskać osoby fizyczne będące: właścicielami, współwłaścicielami oraz najemcami: mieszkań, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów.

§3

Kwota dofinansowania dla ogrzewania: gazowego, elektrycznego, olejowego, węglowego ekologicznego, ze źródła zdalaczynnego oraz pieców opalanych drewnem wynosi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 1 200 zł.

§4

Ilość środków określa uchwała budżetowa na dany rok zatwierdzona przez Radę Miejską.

§5

Warunkiem dofinansowania z GFOŚiGW oraz z budżetu gminy jest:

 1. Rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez fizyczne zlikwidowanie wszystkich tradycyjnych palenisk węglowych w istniejących obiektach i zainstalowanie ekologicznych urządzeń grzewczych.
 2. Pozostawienie na terenie nieruchomości starego, odłączonego kotła grzewczego do czasu przeprowadzenia oględzin przez Komisję.
 3. Wymagania formalne:
  1. Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Mikołowa wraz z następującymi załącznikami w przypadku ogrzewania:
   1. elektrycznego: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, umowa na dostawę energii elektrycznej, końcowy protokół odbioru instalacji sporządzony przez Górnośląski Zakład Energetyczny oraz imienny rachunek zakupu elektrycznych systemów grzewczych,
   2. gazowego zasilanego z zewnętrznej sieci gazowej: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, końcowy protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę z uprawnieniami gazowymi, umowa sprzedaży gazu ziemnego z Górnośląską Spółką Gazownictwa, decyzja Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mikołowie na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłem grzewczym, imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
   3. olejowego: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, decyzja Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mikołowie na budowę wewnętrznej instalacji olejowej, imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
   4. węglowego ekologicznego: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, świadectwo na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" lub "raport z badań" (ważny w dniu zakupu pieca), imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
   5. ze źródła zdalaczynnego (z sieci ciepłowniczej): aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, zaświadczenie Zakładu Inżynierii Miejskiej o podłączeniu budynku/mieszkania do sieci ciepłowniczej, imienny rachunek za wykonanie przyłącza,
   6. gazowego zbiornikowego: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, kopia zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mikołowie lub pozwolenie na budowę, umowa na dostawę gazu, końcowy protokół odbioru instalacji grzewczej, imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
   7. opalanego drewnem: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, aprobata techniczna (ważna w dniu zakupu pieca), imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku.
  2. Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody wszystkich, właścicieli, współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na modernizację ogrzewania w przypadku wystąpienia współwłasności danego obiektu lub w przypadku gdy wnioskodawca nie jest władającym obiektem mieszkalnym. (druk nr 1 - druk można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (18 KB)).
  3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z Burmistrzem Miasta Mikołowa na częściowe dofinansowanie modernizacji.
 4. W przypadku budynków wielorodzinnych ogrzewanych jednym wspólnym piecem węglowym dofinansowanie przysługuje:
  1. w równym podziale wszystkim właścicielom, współwłaścicielom, najemcom lokali, którzy ponieśli koszty modernizacji istniejącego pieca węglowego i zastąpili go jednym wspólnym ekologicznym źródłem grzewczym w kwocie 50 % poniesionych przez każdego z osobna kosztów zakupu pieca, lecz nie więcej niż wyszczególniono w §3 niniejszego Regulaminu.
  2. Właścicielom, współwłaścicielom, najemcom, poszczególnych mieszkań (lokali) w kwocie określonej w §3 niniejszego Regulaminu jeżeli mieszkania/lokale zostaną trwale odłączone od wspólnego źródła grzewczego a tradycyjne ogrzewanie węglowe zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

§6

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na modernizację dotyczy kosztów nabycia kotła grzewczego (węglowego, gazowego, olejowego, opalanego drewnem), kosztów wykonania przyłącza w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, kosztów zakupu elektrycznych systemów grzewczych.

§7

 1. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje powołany przez Burmistrza Miasta Mikołowa Zespół z przedstawicielami Rady Miejskiej, uwzględniając kolejność składanych wniosków w Urzędzie Miejskim po przeprowadzeniu oględzin przez Komisję.
 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
  1. Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Mikołowa,
  2. Referatu Ochrony Środowiska,
  3. Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej,
  4. Referatu Inwestycji.

  Pracami ZESPOŁU kieruje Przewodniczący wybrany przez Burmistrza Miasta Mikołowa. Zespół sporządza ze swoich czynności protokół, na podstawie którego przedkłada Burmistrzowi Miasta propozycję decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 3. Projekt umowy powinien zawierać:
  1. Określenie sposobu modernizacji ogrzewania.
  2. Kwotę dofinansowania.
  3. Zastrzeżenie, że urządzenia grzewcze stanowią element stałego wyposażenia lokalu (obiektu).
  4. Zastrzeżenie, że wnioskodawca wcześniej nie korzystał z dofinansowania w związku z modernizacją ogrzewania.
  5. Zastrzeżenie o likwidacji dotychczasowego urządzenia do spalania paliw stałych.
  6. Informację, że wypłata zatwierdzonej kwoty dofinansowania dokonywana będzie w kasie Urzędu Miejskiego w terminie czternastu dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
 4. Dofinansowanie dotyczy pieców, instalacji grzewczych elektrycznych oraz przyłączy nabytych po 1 stycznia 2003 r.

§8

Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich ewentualnych spraw podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem.

§9

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób wnioskujących w przedmiotowej sprawie będzie realizowane do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

§10

Realizację zasad udzielania częściowego zwrotu kosztów na modernizację ogrzewania zgodnie z niniejszym Regulaminem powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:48
Liczba odwiedzin strony: 3155 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 02:23:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów