Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/416/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Obwodową (DK 44) - torami PKP - potokiem Jamna - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/282/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu graficzny w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym,
 7. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni działek.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne przyspieszone, oznaczenie KGP,
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne przyspieszone oznaczone symbolem KGP, główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

§9

 1. Na terenie objętym planem nie ma obiektów uznanych za pomniki przyrody, podlegających ochronie prawnej.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • UO - tereny usług oświaty (brutto),
 • UK - tereny usług kultury (brutto),
 • UH - tereny usług handlu (brutto),
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia (brutto),
 • UT - tereny usług turystycznych (brutto),
 • US - tereny usług sportu (brutto),
 • UI - tereny usług innych (brutto),
 • UG - tereny usług gastronomii (brutto),
 • P - tereny przemysłu (brutto),
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZL - tereny lasów,
 • ZLd - tereny zadrzewień,
 • ZD - tereny ogrodów działkowych,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • W - tereny wód otwartych,
 • RP - tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy,
 • RO - tereny produkcji rolnej z możliwością zabudowy,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • KK - tereny kolejowe,
 • N - tereny hałd do rekultywacji,
 • NO - tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków,
 • KGP - tereny dróg głównych przyspieszonych,
 • KG - tereny dróg głównych
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie terenu
7MN
8MN
9MN
10MN
10(a)MN
10(b)MN
10(d)MN
11MN
13MN
17MN
20MN
21MN
30MN
33MN
34MN
38MN
40MN
41MN
41(a)MN
42MN
46MN
49MN
87MN
88MN
90MN
96MN
98MN
104MN
106MN
109MN
107MN
112MN
113MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
37MN
85MN
96MN
120MN
121MN
140MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
144MN
147MN
148MN
150MN
152MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
Wymagane bezwarunkowe uzgodnienie inwestycji z KD Barbara;
Ze względu na możliwość występowania starych korytarzy kopalnianych, będących wynikiem płytkiej eksploatacji górniczej, przed rozpoczęciem działań inwestycyjno-budowlanych należy wykonać ekspertyzę geologiczną podłoża (gruntu)
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej; działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
12MNU
22MNU
47MNU
52MNU
58MNU
64MNU
65MNU
70MNU
72MNU
75MNU
76MNU
77MNU
83MNU
84MNU
91MNU
99MNU
108MNU
115MNU
116MNU
119MNU
153MNU
155MNU
163MNU
165MNU
166MNU
169MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
10(c)MNU
10(f)MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
51MNU
56MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
33(a)MNU tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
obiekty służące do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, po uprzednim przystosowaniu ulicy K12L1/2 do parametrów ulicy lokalnej
134MNU
144(a)MNU
173MNU
175MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
Wymagane bezwarunkowe uzgodnienie inwestycji z KD Barbara
Ze względu na możliwość występowania starych korytarzy kopalnianych, będących wynikiem płytkiej eksploatacji górniczej, przed rozpoczęciem działań inwestycyjno-budowlanych należy wykonać ekspertyzę geologiczną podłoża (gruntu);
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
81MR
82MR
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: istniejące budynki mieszkalno-zagrodowe (w strefie węzła komunikacyjnego KW03) - adaptacja bez możliwości rozbudowy;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
niedopuszczalne: rozbudowa i budowa nowych obiektów mieszalnych
29UH,UR,UG
31UH,UR,UG
36UH,UR,UG
tereny usług handlu, rzemiosła i gastronomii podstawowe: obiekty usług handlu, gastronomii i rzemiosła,
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, inne z wyłączeniem działalności wytwórczej i magazynowej, motele, hotele, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (max. 12 m do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej)
164MN,U tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi bytowe, obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła i inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej,
max. wys. zabudowy - 12 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
parkingi
14US tereny usług sportu (brutto) podstawowe: usługi sportu i rekreacji
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu, kultury i rozrywki, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń urządzona;
zakaz zabudowy kubaturowej, połączonej trwale z gruntem
10(e)US tereny usług sportu (brutto) podstawowe: adaptacja istniejącej strefy usług sportu i rekreacji;
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu, kultury i rozrywki, zieleń urządzona;
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi
158UG tereny usług gastronomii (brutto) podstawowe: obiekty usług gastronomii i handlu;
max. wys. zabudowy - 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, motele, hotele, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU
27UT,US tereny usług turystyki i usług sportu podstawowe: istniejący ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Starganiec" - adaptacja, wszelka rozbudowa, modernizacja oraz zmiany zasad użytkowania wymagają zgody Lasów Państwowych;
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu, kultury i rozrywki, zieleń urządzona;
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi
62(a)UK tereny usług kultury podstawowe: tereny kościoła - adaptacja
 
dopuszczalne: zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
44UH,UR tereny usług handlu i rzemiosła podstawowe: obiekty usług handlu, gastronomii i rzemiosła, obsługi rolnictwa, obsługa komunikacji samochodowej; obsługa komunikacyjna przez istniejącą drogę zbiorczą
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
45UI tereny usług innych (brutto) podstawowe: istniejący obiekt OSP, siedziba Rady Dzielnicy - adaptacja, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące; obsługa komunikacyjna przez istniejącą drogę zbiorczą
 
dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, kultury i rozrywki, obiekty i urządzenia obsługujące funkcję podstawową
45(a)UG tereny usług gastronomii (brutto) podstawowe: istniejący budynek karczmy - adaptacja, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi
48UC,UH, UI,UG,UK tereny usług centrotwórczych, handlu (brutto) podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, stacje paliw, obsługi komunikacyjnej
59UH,UT, UG,UI tereny usług podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła, biurowe, hotelowe, turystyczne, parkingi i inne
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, obsługi komunikacyjnej
39UH
54UH
66UH
88(a)UH
94UH
tereny usług handlu (brutto) podstawowe: obiekty handlu, urządzenia towarzyszące,
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: budynki mieszkaniowe jednorodzinne z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, urządzenia towarzyszące
67UH,UT, UG,KS tereny usług podstawowe: istniejąca stacja paliw i ASO - wraz z usługami towarzyszącymi, gastronomią
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, stacje paliw, obsługi komunikacyjnej, inne w tym działalność wytwórcza lub magazynowa, parkingi, oczyszczalnie ścieków
67(a)UH,UT, UG,KS tereny usług podstawowe: istniejący obiekt "OPEL-MUCHA" - wraz z usługami towarzyszącymi, gastronomią, usługi handlu
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, obsługi komunikacyjnej, inne w tym działalność wytwórcza lub magazynowa
159UR tereny usług rzemiosła (brutto) podstawowe: usługi rzemiosła i handlu, drobny przemysł
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
74UH,UR,UG,KS
74(a)UH,UR,UG,KS
79UH,UR,UG,KS
tereny usług handlu i rzemiosła i gastronomii podstawowe: obiekty usług handlu, gastronomii i rzemiosła, obsługi rolnictwa, obsługa komunikacji samochodowej; obsługa komunikacyjna musi być uzgodniona z oddziałem GDDP w Katowicach
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, inne w tym działalność wytwórcza lub magazynowa, parkingi
100UH,UR,UG,KS tereny usług handlu, rzemiosła gastronomii i obsługi komunikacyjnej podstawowe: obiekty usług handlu, gastronomii i rzemiosła, obsługi rolnictwa, obsługa komunikacji samochodowej
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, inne w tym działalność wytwórcza lub magazynowa, parkingi, stacje benzynowe, motele, hotele
92UO tereny usług oświaty (brutto) podstawowe: istniejąca szkoła podstawowa - adaptacja, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: obiekty usług sportu i rekreacji, kultury, urządzenia towarzyszące
95UH,KS,MN
170(a)UH,KS,MN
tereny usług i obsługi komunikacyjnej podstawowe: obiekty usług handlu, gastronomii, obsługa komunikacji samochodowej
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, inne z wyłączeniem działalności wytwórczej lub magazynowej, parkingi
97UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto) podstawowe: istniejąca przychodnia - adaptacja
 
dopuszczalne: zieleń urządzona, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
162UT,KS tereny usług turystyki i obsługi komunikacyjnej (brutto) podstawowe: obiekty usług hotelarskich i gastronomicznych, urządzenia towarzyszące, parkingi, motele; obsługa komunikacyjna jednostki wyłącznie poprzez ul. Podleską
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, kultury i rozrywki, inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, urządzenia towarzyszące
176UI,KS tereny usług komunikacyjno-transportowych podstawowe: obiekty usług komunikacyjno-transportowych;
przy budowie obiektów budowlanych konieczna każdorazowa pozytywna opinia i uzgodnienie z KD Barbara
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi
176(a)P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: teren szybu wentylacyjnego kopalni doświadczalnej Barbara - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
26KS,UR,UI tereny urządzeń komunikacji samochodowej, usług rzemiosła, obsługi komunikacyjnej, drobnej wytwórczości podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej, obiekty usług handlu, gastronomii i rzemiosła, obsługi rolnictwa
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, inne w tym działalność wytwórcza lub magazynowa, parkingi, warsztaty samochodowe, stacje paliw, motele
61KS tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: istniejący parking przy kościele i cmentarzu - adaptacja
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, urządzenia towarzyszące,
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
19ZLd tereny zadrzewień, bez możliwości zabudowy podstawowe: zadrzewienia
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące
145ZLd
160ZLd
tereny rekultywacji, bez możliwości zabudowy podstawowe: tereny pocegielniane - rekultywacja, zadrzewienia, zalesienia
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem)
1ZL
2ZL
15ZL
18ZL
23ZL
131ZL
181ZL
tereny lasów, bez możliwości zabudowy podstawowe: gospodarka leśna
 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące
103ZL tereny lasów podstawowe: gospodarka leśna
 
dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa nie przekraczająca 10% powierzchni działki, funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące
3ZE
4ZE
6ZE
16ZE
43ZE
50ZE
69ZE
69(a)ZE
78ZE
105ZE
124ZE
130ZE
172ZE
174ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa; bez prawa zabudowy
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
60ZE
63ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń łęgowa, łąki, pastwiska; bez prawa zabudowy
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
62ZC tereny cmentarzy podstawowe: cmentarze
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza
na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
32ZI
35ZI
51(a)ZI
57ZI
68ZI
71ZI
80ZI
89ZI
93ZI
161ZI
tereny zieleni izolacyjnej podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi
86ZP
127ZP
141ZP
tereny parków i zieleńców, bez możliwości zabudowy podstawowe: zieleń parkowa, zieleń zorganizowana
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem)
156ZD tereny ogrodów działkowych podstawowe: projektowana strefa zieleni działkowej, wprowadzanie zabudowy altanowej; zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze stałym
 
dopuszczalne: urządzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
110RP
111RP
123RP
133RP
135RP
136RP
138RP
149RP
151RP
167RP
170RP
171RP
171(a)RP
177RP
178RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
28W tereny wód otwartych podstawowe: zbiorniki wodne
 
dopuszczalne: obiekty obsługujące, niewielkie (do 35 m2) kubatury nietrwale związane z gruntem
102NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków (brutto) podstawowe: oczyszczalnie ścieków, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: -
157RO tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy podstawowe: produkcja ogrodnicza - istniejące gospodarstwo szklarniowe,
przez jednostkę przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) - ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci
 
dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa, handel detaliczny produktami ogrodniczymi, produkcja szkółkarska, uprawy warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych, uprawy rolne, urządzenia towarzyszące
182N tereny hałdy czynnej podstawowe: składowanie odpadów kopalnianych, rekultywacja przyrodnicza po zakończeniu składowania, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: -
182(a)ZLd,N tereny hałd do rekultywacji podstawowe: rekultywacja przyrodnicza, urządzenia towarzyszące
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, urządzenia towarzyszące
183KK tereny komunikacji kolejowej podstawowe: tereny linii kolejowej. Wymagana strefa wolna od zabudowy: 20 m od skrajnego toru
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G2/2 odcinek drogi głównej - DK 44
(na terenach zurbanizowanych - ulica główna G2/2). Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach
45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
K2GP2/2 odcinek drogi głównej - DK 81
(na terenach zurbanizowanych - ulica główna przyspieszona GP2/2). Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach
45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
KZ K3Z1/2 ulica zbiorcza 31 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 15 m
K3(a)Z1/2 ulica zbiorcza 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
K4Z1/2 ulica zbiorcza 20 m
K8Z1/2 ulica zbiorcza do adaptacji 20 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
K9Z1/2 Projektowana ulica zbiorcza 25 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 10 m
K18Z1/2 ulica zbiorcza do adaptacji 20 m
K19Z1/2 Projektowana ulica zbiorcza 20 m
K19(a)Z1/2 Projektowana ulica zbiorcza 20 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni (dla dróg: K4Z1/2, K18Z1/2, K19Z1/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K5L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K6L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m - w terenach zainwestowanych,
20 m - w terenach leśnych
K6(a)L1/1 Ulica jednokierunkowa do adaptacji (wjazd od K19Z) 12 m
K6(b)L1/1 Ulica jednokierunkowa do adaptacji (wjazd od K6L) 12 m
K7L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K7(a)L1/2 Projektowana ulica lokalna w części istniejącej do adaptacji 15 m
K10L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K11L1/2 ulica lokalna do adaptacji 20 m
K12L1/2 ulica lokalna do adaptacji 12 m
K13L1/2 ulica lokalna do adaptacji 15 m
K14L1/2 Projektowana ulica lokalna 15 m
K15L1/2 ulica lokalna do adaptacji 12 m
K16L1/2 ulica lokalna 12 m
K25L1/2 ulica lokalna do adaptacji 16 m
K29L1/1 ulica lokalna jednokierunkowa do adaptacji (wjazd od K6(b)L) 12 m
K32L1/2 ulica lokalna do adaptacji 12 m
K33L1/2 ulica lokalna do adaptacji 12 m
K34L1/2 Projektowana ulica lokalna w części istniejącej do adaptacji 20 m
K35L1/2 Projektowana ulica lokalna w części istniejącej do adaptacji 20 m
K35(a)L1/2 Projektowana ulica lokalna w części istniejącej do adaptacji 15 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K20D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K21D Projektowana ulica dojazdowa 10 m
K22D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K23D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K24D Projektowana ulica dojazdowa z odcinkiem adaptowanym w części istniejącej do adaptacji 10 m
K26D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K27D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K28D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K30D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K31D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K34(a)D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K36D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K37D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K38D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K39D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K40D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K41D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K42D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K43D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K43(a) Projektowana ulica dojazdowa 10 m
K44D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K45D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K46D Projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K48D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K49D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K50D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K51D ulica dojazdowa 10 m
K52D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K53D Projektowana ulica dojazdowa w części istniejącej do adaptacji 10 m
K54D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K55D ulica dojazdowa 10 m
K56D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
K57D ulica dojazdowa do adaptacji 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
KW KW03 teren wielopoziomowego węzła DK81 z DK44; w strefie linii rozgraniczających węzła wydzielone są dodatkowo trzy jednostki terenowe: 80ZI, 81MR, 82MR
KW04 teren węzła DK44 z ul. Podleską
KW07 teren węzła DK44 z ul. Kościuszki
KW08 teren węzła DK44 z ul. Sienkiewicza i ul. Wieczorka

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających,
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5.  
  1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej magistralnej Ø 1200 i Ø 1400 i rozdzielczej, z możliwością rozbudowy dla nowych terenów rozwojowych w oparciu o system wodociągów grupowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Dostawa wody dla odbiorców ze zb. Mikołów.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanałów istniejących i projektowanych do istniejących oczyszczalni ścieków (zgodnie z zasięgiem ich zlewni):
   • oczyszczalni JETA zlokalizowanej przy stacji JET (ul. Katowicka) dla terenów okolic ulic Kościuszki, Świerkowej, Czereśniowej, Miłej, Polnej,
   • oczyszczalni Centrum zlokalizowanej przy ul. Dzieńdziela i projektowanej oczyszczalni przy ul. Dzieńdziela dla terenów okolic ulic Sienkiewicza, Cienistej, Kościuszki, Doliny Jamny, ulicy Dzieńdziela,
   • projektowanej oczyszczalni pomiędzy ul. Wieczorka i Pstrągową dla terenów okolic ulic Paprotek, Baziowej, granic miasta, ul. Leśnej i Sienkiewicza.
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Odprowadzenie wód opadowych kanałami krytymi do najbliższych kanałów.
  4. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych kanałami krytymi do najbliższych cieków, potoków lub zagospodarowanie ich w granicy działki.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci niskoprężnej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowej II° "Podleska" na podstawie warunków określonych przez administratora sieci. Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej,
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Teren opracowania leży:
  • w części północnej na granicy z miastami Ruda Śląska i Katowice w granicach terenu górniczego KWK "Halemba" i KWK "Śląsk" w strefie I i II kategorii wpływów eksploatacji górniczej. Docelowa eksploatacja nie może przekroczyć II kategorii,
  • w części południowej przyległej do ul. Podleskiej w zasięgu oddziaływania kopalni doświadczalnej "Barbara". Kopalnia ta nie prowadzi eksploatacji. Na terenie oznaczonym na rysunku planu znajdują się pozostałości tzw. biedaszybów oraz płytkiej eksploatacji dawnej kopalni Anna.
 2. Ze względu na dużą niestabilność gruntów wszelkie decyzje dotyczące prac budowlanych w obrębie oddziaływania KWK "Barbara" należy bezwzględnie uzgadniać z ww. kopalnią.
 3. Ustala się strefę zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz wszelkich form zainwestowania wynikających ze skutków dawnej eksploatacji i prowadzonej działalności badawczej:
  1. strefa dokonanej w przeszłości płytkiej eksploatacji górniczej,
  2. strefa ponadnormatywnego zagrożenia hałasem powodowanym działalnością kopalni doświadczalnej.
 4. W granicach stref wymienionych w pkt. 3 należy:
  1. w granicach strefy wymienionej w pkt. 3a:
   • sporządzić opinię górniczo-geologiczną a w szczególnych przypadkach badań geofizycznych określających warunki realizacji zabudowy,
  2. w granicach strefy wymienionej w pkt. 3b:
   • wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni i obiektów kopalnianych i przemysłowych gęstych zadrzewień o funkcji izolacyjnej i minimalnej szerokości 40 m,
   • stosowanie w obiektach mieszkalnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających przenikanie hałasu do wnętrza budynków,
   • wprowadzenie zadrzewień i krzewów w granicach większych działek siedliskowych np. przy zabudowie rezydencjonalnej.
 5. W granicach opracowania planu zlokalizowane jest składowisko skały płonnej KWK "Halemba". Składowanie odpadów górniczych ma się odbywać zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Z chwilą uaktywnienia obszarów nie objętych w chwili obecnej terenami górniczymi, przewidywane wpływy eksploatacji górniczej nie mogą przekraczać II kategorii.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:

 • nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.1992 (Dz. U. Woj. Kat. nr 4 z dn. 27.04.92),
 • nr XLVI/280/93 RM w Mikołowie z dn. 10.08.1993 (Dz. U. Woj. Kat. nr 13 z dn. 29.10.93),
 • nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 22.11.1994 (Dz. U. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.94),
 • nr XV/186/99 RM w Mikołowie z dn. 17.08.99 (Dz. U. Woj. Kat. nr 47 z dn. 19.10.99),
 • nr IX/71/99 RM w Mikołowie z dn. 06.04.99 (Dz. U. Woj. Kat. nr 32 z dn. 20.07.99),
 • nr IX/73/99 RM w Mikołowie z dn. 06.04.99 (Dz. U. Woj. Kat. nr 32 z dn. 20.07.99),
 • nr IX/78/99 RM w Mikołowie z dn. 20.07.99 (Dz. U. Woj. Kat. nr 32 z dn. 20.07.99),
 • nr IX/81/99 RM w Mikołowie z dn. 06.04.99 (Dz. U. Woj. Kat. nr 32 z dn. 20.07.99),
 • nr XLIV/550/2001 RM w Mikołowie z dn. 26.06.2001.

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy Urzędu Miasta Mikołowa.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/416/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:21
Liczba odwiedzin strony: 14718 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:55:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów