Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVI/369/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia zmiany planu jako przepisy gminne.

§2

Zmiana planu obejmuje obszar określony w uchwale nr XLIV/549/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26.06.2001 r., znajdujący się na fragmencie obszaru Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem przy ul. Sosnowej. Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu (Format PDF PDF (856 KB)) w skali 1 : 1 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Dla zmiany planu obowiązują ustalenia:

 1. tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwały,
 2. graficzne, określone na rysunku planu.

§4

 1. Z uwagi na brak badań powierzchniowych w systemie AZP oraz ze względu na wskazaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach możliwość wystąpienia materiałów archeologicznych, w obszarze objętym planem prowadzone prace ziemne powinny mieć zapewniony nadzór archeologiczny.
 2. Przedmiotowy obszar znajduje się w strefie ekspozycji, którą wyznaczono na zachód i południowy zachód od terenu parku pałacowego w Mikołowie Mokrem. W przypadku wprowadzania nowej zabudowy, należy wykonać studia widokowe na kościół i układ zieleni parkowej oraz cmentarnej. Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§5

Obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach terenu górniczego KWK "Bolesław Śmiały" - szczegółowe określenie warunków ochrony przed wpływami eksploatacji górniczej dla trwałych budowli i urządzeń, następować będzie w uzgodnieniu z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

§6

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • US - tereny usług sportu,
 • UI - tereny usług innych,
 • KS - tereny obsługi komunikacji samochodowej,
 • ZP - tereny zieleni zorganizowanej,
 • KD - ulica dojazdowa.

§7

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
B5US tereny usług sportu (brutto) podstawowe: obszar przeznaczony pod obiekty sportu i rekreacji o charakterze terenowym - bez wprowadzania zabudowy kubaturowej, zieleń urządzona;
umożliwia się dowolne kształtowanie terenu oraz ustawianie elementów małej architektury;
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
przystosowanie terenu do organizowania okazjonalnych imprez na wolnym powietrzu;
B5UI tereny usług innych (brutto) podstawowe: obszar przeznaczony pod kubaturowe obiekty obsługujące bezpośrednio tereny usług sportu B5US - zabudowania o charakterze magazynowo-socjalnym, gastronomicznym, recepcyjnym i innym, ściśle związanym z funkcjonowaniem terenów sportowych i pobliskiego Ogrodu Botanicznego;
zakaz zabudowy innej niż podana w opisie użytkowania podstawowego i dopuszczalnego;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, zieleń zorganizowana
B5KS tereny obsługi komunikacji samochodowej podstawowe: obszar przeznaczony na parking, obsługujący tereny sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi oraz fragment Ogrodu Botanicznego;
zakaz zabudowy kubaturowej;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
B5ZP(a)
B5ZP(b)
tereny zieleni zorganizowanej podstawowe: obszar przeznaczony pod zieleń zorganizowaną, pełniącą funkcję zieleni izolacyjnej;
zakaz zabudowy kubaturowej;
 
dopuszczalne: elementy małej architektury, układ ciągów komunikacji pieszej, niewielkie elementy zabawowo-rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
B5KD tereny ulicy dojazdowej podstawowe: obszar przeznaczony dla realizacji ulicy dojazdowej, obsługującej tereny sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi;
szerokość linii rozgraniczających ulicę wynosi 10 m;
zakaz zabudowy kubaturowej;
 
dopuszczalne: elementy małej architektury, układ ciągów komunikacji pieszej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;

§8

Na terenach o których mowa w §7 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 1. Adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.
 2. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granicy działki (strefa UI) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
 3. Nowo projektowane obiekty kubaturowe (strefa UI) muszą nawiązywać charakterem do obiektów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie, a kolorystyka i zastosowane materiały muszą nawiązywać kompozycyjnie do sąsiednich obiektów i otaczających elementów zielonych.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 3, jednak odstępstwa te należy uzgodnić z architektem miejskim.

§9

Obsługę obszaru objętego zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę w oparciu o ujęcie studzienne w Śmiłowicach. Rozprowadzenie siecią rozdzielczą o średnicach Ø 160 - Ø 80, podłączaną do miejskiego systemu wodociągów.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni w Mokrem, przy ul. Źródlanej, (docelowo poprzez przepompownię na oczyszczalnię "Centrum").
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować lub tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków jw.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci.
 5. Ustala się możliwość zaopatrzenia terenu w gaz z istniejącej sieci średnioprężnej poprzez odpowiedni reduktor, na podstawie warunków określonych przez administratora sieci. Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej,
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.

§10

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§11

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§12

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwale:

 • nr XXXI/401/2000 RM Mikołowa z dnia 29.08.2000 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 39 z dnia 20.10.2000).

§13

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.03.30 23:07:48
Liczba odwiedzin strony: 3169 (ostatnie odwiedziny 2024.04.15 16:59:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów