Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - ul. Przelotową - ul. Gliwicką - ul. Buczka - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką - ul. Łączną - ul. Wojska Polskiego - ul. Zamkową - ul. 15 Grudnia - ul. Mokierską (obszar określony w uchwale nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn.18 stycznia 2000 r.). Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

§3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego §2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe,
 6. terenach publicznych - należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustaleń planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:
  1. praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,
  2. aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3. wymagań ochrony środowiska,
  4. wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie),
  5. innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic głównych.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:
  1. tereny przeznaczone dla realizacji dróg, ulic i placów:
   • drogi główne, oznaczenie KG,
   • drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
   • drogi lokalne, oznaczenie KL,
   • drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
   • węzły komunikacyjne, oznaczenie KW,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych.
 4. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz węzły komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

  Strefa A - pełnej ochrony konserwatorskiej - bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich - obejmuje:

  • Mokre - rejon pozostałości dawnego parku podworskiego oraz rejon zabudowy ul. Zamkowej - wg oznaczeń na rysunku planu, z wyłączeniem cmentarza rzymskokatolickiego (wg rys. planu).

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na budowę należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

  • Mokre - rejon cmentarza rzymskokatolickiego usytuowanego na zachód od kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Mokrem. Granica strefy obejmuje cmentarz w ramach ogrodzenia (wg rys. planu),
  • Paniowy - rejon ulicy Wolności od linii folwarku po ulicę Staromiejską (wg rys. planu),
  • Paniowy - rejon parku i dworku w obrębie folwarku (wg rys. planu),
  • Śmiłowice - rejon ul. Kawalca - od ul. Gliwickiej do folwarku (wg rys. planu).

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na budowę należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa E - strefa ekspozycji.

  • Mokre - strefę ekspozycji wyznacza się na południe i południowy wschód od kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca oraz w rejonie na zachód i południowy zachód od terenu parku pałacowego (wg rys. planu). Zakaz zabudowy w tym rejonie, w przypadku konieczności wprowadzenia nowej zabudowy, należy wykonać studia widokowe na kościół i układ zieleni parkowej oraz cmentarnej.
  • Paniowy - wyznaczono od południa i południowego wschodu w kierunku parku w Paniowach (wg rys. planu). Zakaz zabudowy w tym rejonie, w przypadku konieczności wprowadzenia nowej zabudowy, należy wykonać studia widokowe na park zabytkowy w obrębie folwarku.

  Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na budowę należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje cały opracowywany teren:

  • inwestycje prowadzone na terenach, w obrębie których zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część,
  • w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych, wszelkie większe prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekty te należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
 3. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 4. Na terenie objętym planem wyznaczono także obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia się w gestii administracji lokalnej, jeżeli obiekty te znajdują się poza strefami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo należy uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:
  • zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana),
  • w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa dąży do powrotu do stanu pierwotnego).

  W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

 5. Na terenie objętym planem znajdują się również obiekty o charakterze fortyfikacyjnym. Należą do nich Betonowe Schrony Bojowe, wchodzące w skład Polskich Fortyfikacji Stałych na Śląsku, powstałych na początku II Wojny Światowej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekty te wymagają zachowania, a wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 6. Na terenie objętym planem znajdują się układy zieleni o walorach zabytkowych, do których należą: zieleń powiązana z folwarkami, zieleń cmentarna, zieleń parkowa oraz lokalne układy starodrzewu. Wszystkie układy zieleni o walorach zabytkowych znajdują się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej i wymagają zachowania.

§9

 1. Na terenie objętym planem występują obiekty uznane za pomniki przyrody, podlegające ochronie prawnej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zaleca się ścisłe przestrzeganie przepisów określających sposób ochrony pomników przyrody.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:
  1. cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
  2. cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).
 3. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 4. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 5. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§10

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 • MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
 • MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
 • MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto),
 • MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto),
 • UK - tereny usług kultury (brutto),
 • UT - tereny usług turystycznych (brutto),
 • US - tereny usług sportu (brutto),
 • UI - tereny usług innych (brutto),
 • U - tereny nieuciążliwych usług komercyjnych,
 • UR - tereny usług rzemiosła (brutto),
 • UZ - tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto),
 • S - tereny składów i magazynów (brutto),
 • P - tereny przemysłu (brutto),
 • ZL - tereny lasów,
 • ZLd - tereny zadrzewień,
 • ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
 • ZE - tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska,
 • ZP - tereny parków i zieleńców,
 • ZC - tereny cmentarzy,
 • W - tereny wód otwartych,
 • RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy,
 • RPO - tereny chowu i hodowli drobiu,
 • RPU - tereny chowu i hodowli zwierząt,
 • UPS - tereny przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • RLO - tereny ośrodków gospodarki leśnej,
 • KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej,
 • N - tereny istniejących osadników,
 • NO - tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • KG - tereny dróg głównych,
 • KZ - tereny dróg zbiorczych,
 • KL - tereny dróg lokalnych,
 • KD - tereny dróg dojazdowych,
 • KW - tereny węzłów komunikacyjnych.

§11

W granicach określonych w §2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

Symbol Przeznaczenie terenu Użytkowanie
1ZE
5ZE
26ZE
46ZE
61ZE
74ZE
84ZE
110ZE
116ZE
150ZE
153ZE**
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa brak możliwości zabudowy
 
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej
187(a)ZE
188ZE
tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy zapis szczegółowy wg uchwały nr XLVIII/595/2001 RM Mikołowa z dn. 16.10.2001 r.
181ZE/UT tereny zieleni i turystyki zapis szczegółowy wg uchwały nr XLIX/614/2001 RM Mikołowa z dn. 20.11.2001 r.
2W tereny wód otwartych podstawowe: zbiorniki wód otwartych
 
dopuszczalne: -
16US
145US
tereny usług sportu (brutto) podstawowe: obiekty sportu i rekreacji, zieleń urządzona
 
dopuszczalne: obiekty handlu, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
179US tereny usług sportu (brutto) zapis szczegółowy wg uchwały nr XLIX/614/2001 RM Mikołowa z dn. 20.11.2001 r.
3RPU tereny chowu i hodowli zwierząt podstawowe: istniejące gospodarstwo rolno-hodowlane (tereny dawnego folwarku) - adaptacja
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt oraz z uprawami rolnymi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
53RPO
55RPO
142RPO
148RPO
tereny chowu i hodowli drobiu podstawowe: chów i hodowla drobiu
 
dopuszczalne: chów i hodowla zwierząt o podobnej (do drobiu) uciążliwości, działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt oraz z uprawami rolnymi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
135RPU tereny chowu i hodowli zwierząt podstawowe: chów i hodowla zwierząt
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt oraz z uprawami rolnymi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
4ZLd
6ZLd
56ZLd
56aZLd
63ZLd
64ZLd
65ZLd
66ZLd
tereny zadrzewień, bez możliwości zabudowy podstawowe: zadrzewienia, zalesienia, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
7MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto) podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
 
dopuszczalne: przedszkola, żłobki, usługi podstawowe (w tym obiekty zdrowia, opieki społecznej, administracji, sportu, handlu, gastronomii i rozrywki), inne o charakterze biurowym, garaże wolnostojące i w układzie szeregowym o wysokości nie większej niż 3,5 m
8MN
10MN
12MN
14MN
17MN
23MN
24MN
28MN
34MN
36MN
39MN
40MN
50MN
68MN
69MN
72MN
85MN
88MN
89MN
91MN
92MN
94MN
95MN
97MN
106MN
111MN
116MN
117MN
119MN
123MN
124MN
125MN
129MN
132MN
136MN
137MN
146MN
157MN
167MN
169MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
175MN
176MN
177MN
178MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) zapis szczegółowy wg uchwały nr XLIX/614/2001 RM Mikołowa z dn. 20.11.2001 r.
183MN
184MN
185MN
186MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) zapis szczegółowy wg uchwały nr XLVIII/595/2001 RM Mikołowa z dn. 16.10.2001 r.
101MW/US tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ogólnodostępnych terenów sportowych (brutto) podstawowe: budynki mieszkaniowe wielorodzinne z obiektami gospodarczymi - adaptacja, obiekty sportu i rekreacji
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową; garaże wolnostojące i w układzie szeregowym o wysokości nie większej niż 3,5 m
9RP
15RP
21RP
22RP
25RP
42aRP
44RP
47RP
57RP
62RP
62(a)RP
67(a)RP
75RP
76RP
77RP
78RP
79RP
80RP
81RP
82RP
83RP
87RP
90RP
104RP
108RP
112(a)RP
114(a)RP
115RP
115(a)RP
116(a)RP
120RP
121RP
122RP
130RP
131RP
134RP
149RP
155RP
166RP
168RP
tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
116(b)RP tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy podstawowe: tereny istniejących, eksploatowanych złóż piasku, uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo;
w celu dalszej eksploatacji złóż piasku należy uzyskać odpowiednią dla tej działalności koncesję
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej
11UK
157(a)UK
170UK
tereny usług kultury podstawowe: obiekty sakralne, zieleń uporządkowana
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
13UI tereny usług innych podstawowe: istniejące obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej i szkoły - adaptacja
 
dopuszczalne: obiekty sportu i rekreacji, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
172ZC tereny cmentarzy podstawowe: cmentarze na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych
 
dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza
27NO tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków (brutto) podstawowe: osadniki
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
45NO
110aNO
156NO**
tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków (brutto) podstawowe: oczyszczalnie ścieków
 
dopuszczalne: zieleń izolacyjna, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
187NO tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków (brutto) zapis szczegółowy wg uchwały nr XLVIII/595/2001 RM Mikołowa z dn. 16.10.2001 r.
29(a)UZ tereny usług zdrowia i opieki społecznej (brutto) podstawowe: adaptacja istniejącego ośrodka służby zdrowia
 
dopuszczalne: zieleń urządzona, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
29MNU
33(a)MNU
33(b)MNU
35MNU
38MNU
41MNU
52MNU
73MNU
98MNU
100MNU
102MNU
105(a)MNU
107MNU
126MNU
133MNU
147MNU
158MNU
161MNU
163MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż wymieniono w użytkowaniu podstawowym, jeżeli stanowi ona kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, oraz działalność prowadzona jest w sposób, umożliwiający zamknięcie uciążliwości z nią związanych w granicach inwestowanych działek
33MNU
48MNU
59MNU
60MNU
67MNU
128MNU
158(a)MNU
159MNU
tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące;
max. wys. zabudowy:
- dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
- dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej
30U/MN
54U/MN
58U/MN
tereny usługowo-mieszkaniowe podstawowe: obiekty nieuciążliwych usług komercyjnych, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, garaże wolnostojące, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
31KS
99KS
115aKS
140KS
160KS
tereny urządzeń komunikacji samochodowej podstawowe: obsługa komunikacji samochodowej: stacje paliw, motele
 
dopuszczalne: obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
32P tereny przemysłu (brutto) podstawowe: istniejący szyb wentylacyjny KWK "Bielszowice", obiekty towarzyszące - adaptacja
 
dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
39aMR
70MR
71MR
109MR
171MR**
173MR**
174MR
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto) podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa mieszkalno-inwentarska,
max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;
dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień ze względu na wymaganą strefę ochronną sieci;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;
112MR
113MR
114MR
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (brutto) podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej bez możliwości rozbudowy;
obowiązuje dotychczasowa obsługa komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy;
ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów i dla sprzętu wykorzystywanego do upraw i hodowli;
 
dopuszczalne: działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
42ZL
43ZL
138ZL
154ZL
tereny lasów, bez możliwości zabudowy podstawowe: gospodarka leśna, brak możliwości zabudowy
 
dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
151RLO tereny ośrodków gospodarki leśnej podstawowe: gospodarka leśna
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
51ZI tereny zieleni izolacyjnej podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej
 
dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi
105UR/S tereny usług rzemiosła, składów i magazynów podstawowe: obiekty usług rzemiosła i handlu, składy, magazyny, hurtownie
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
139N tereny istniejących osadników podstawowe: osadniki pyłów dymnicowych elektrowni "Halemba"
 
dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, po zakończeniu eksploatacji do rekultywacji
141UT
143UT
tereny usług turystyki (brutto) podstawowe: obiekty usług hotelarskich i gastronomicznych, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
 
dopuszczalne: drobne obiekty handlu, rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
32(a)U
144U
tereny nieuciążliwych usług komercyjnych podstawowe: obiekty nieuciążliwych usług komercyjnych
 
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
152UPS tereny przetwórstwa rolno-spożywczego podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą warzyw i owoców,
 
dopuszczalne: sady, uprawy polowe, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
172aZP** tereny parków i zieleńców podstawowe: zieleń parkowa
 
** - dla zaznaczonych jednostek obowiązują zakazy określone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
 
dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem), obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
180ZP tereny parków i zieleńców, bez możliwości zabudowy zapis szczegółowy wg uchwały nr XLIX/614/2001 RM Mikołowa z dn. 20.11.2001 r.
182U tereny usług zapis szczegółowy wg uchwały nr XLIX/614/2001 RM Mikołowa z dn. 20.11.2001 r.
189WZ tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (brutto) podstawowe: ujęcie wody podziemnej "Śmiłowice" wraz z urządzeniami towarzyszącymi i obsługującymi

komunikacja:

Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szerokość w liniach rozgraniczających
KG K1G1/2 odcinek drogi głównej - DK 44. Lokalizacje obiektów przy drodze oraz włączenia komunikacyjne należy każdorazowo uzgadniać z oddziałem GDDP w Katowicach 45 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 25 m
KZ K3Z1/2 odcinek drogi zbiorczej - DK 925 35 m
min. odległość proj. zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni 20 m
K4Z1/2 odcinek drogi zbiorczej 20 m
K5Z1/2 droga zbiorcza 25 m
K6Z1/2 droga zbiorcza 25 m
K7Z1/2 droga zbiorcza 25 m
K8Z1/2 droga zbiorcza 25 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni (poza drogą K3Z1/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10 m
KL K6(a)L1/2 droga lokalna do adaptacji 25 m
K9L1/2 droga lokalna do adaptacji 15 m
K10L1/2 droga lokalna do adaptacji 15 m
K11L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K12L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K13L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K14L1/2 droga lokalna do adaptacji 15 m
K15L1/2 droga lokalna do adaptacji 15 m
K16L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K17L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K18L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K37L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m
K38L1/2 projektowana droga lokalna (w części adaptowane istniejące odcinki) 15 m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7 m

KD K19D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K20D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K21D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K22D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K23D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K24D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K25D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K26D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki) 10 m
K27D projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki) 10 m
K29D projektowana droga dojazdowa 10 m
K30D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K31D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K32D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K34D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K35D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K36D istniejąca ulica dojazdowa 10 m
K39D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K40D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K41D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K42D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K43D projektowana ulica dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki) 10 m
K44D projektowana ulica dojazdowa 10 m
K45D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K46D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K46(a)D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K46(b)D istniejąca droga dojazdowa 10 m
K47D istniejąca droga dojazdowa 10 m
minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5 m
KW KW09 teren węzła DK44 z projektowaną drogą zbiorczą obszarową i ul. Łączną  
  KW10 teren węzła DK44 z ul. Buczka i ul. Staromiejską  
  KW11 teren węzła DK44 z ul. Przelotową i Oświęcimską  
 • w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni
 • w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających.

§12

Na terenach o których mowa w §11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

 1. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów kubaturowych i liniowych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:
  • zgodnie z liniami podziału na działki budowlane
  • prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających
  • w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego zamierzenia (np. osiedla domów jednorodzinnych).
 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy dokonać scalenia i podziału nieruchomości wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 5. 1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5.2.
  2. Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki.
 6. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując ten sam charakter oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Zaopatrzenie w wodę obszaru opracowania następuje w oparciu o ujęcie studzienne w Śmiłowicach. Rozprowadzenie istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą o średnicach Ø 400 - Ø 80. Układ wspomagany w razie awarii systemem wodociągu grupowego GPW króćcem Ø 400 w rejonie ul. Jesionowej (odgałęzienie od magistrali Ø 1 400 zbiornik Mikołów - zbiornik Czarny Las). Ujęcie w Śmiłowicach przewidziane do rozbudowy. W oparciu o rozbudowane ujęcie, zasilane będą sołectwa Paniowy i Bujaków.
 3. Ustala się zasadę prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.
  1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych:
   • w rejonie ul. Kawalca, ul. Elsnera - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni przy ul. Jesionowej (docelowo poprzez przepompownię do oczyszczalni "Centrum",
   • w rejonie ul. Łącznej - poprzez sieć kanałów do oczyszczalni "Centrum",
   • w rejonie ul. Staromiejskiej, Łęgowej, Granicznej, Zrębowej - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni w Borowej Wsi,
   • w rejonie ul. 15 Grudnia, ul. Podgórnej, ul. Wojska Polskiego - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni w Mokrem, przy ul. Źródlanej, (docelowo poprzez przepompownię na oczyszczalnię "Centrum"),
   • w rejonie ulicy Wolności - poprzez sieć kanałów do projektowanej oczyszczalni "Kąty".
  2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń biologicznego ich oczyszczania.
  3. Wody opadowe powinny być kierowane do istniejących otwartych cieków wodnych, które należy odbudować.
  4. W miejscach o utrudnionym lub uniemożliwionym dostępie do otwartych cieków wodnych należy tworzyć fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do cieków jw.
 4. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejące projektowane stacje transformatorowe na warunkach określonych przez gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.
 5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci średnioprężnej poprzez reduktory przydomowe oraz w rejonie ul. Łącznej z istniejącej sieci niskoprężnej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowej II0 "Reta", na podstawie warunków określonych przez administratora sieci. Należy zachować strefy ochronne określone przez operatora sieci. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega magistrala gazowa średnioprężna o średnicy Ø 400, dla której określa się strefę ochronną w odległości 5,0 m od zewnętrznego obrysu gazociągu.
 6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:
  • istniejącej sieci gazowej,
  • istniejącej sieci energetycznej,
  • zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.
 7. Ustala się konieczność dostosowania projektów i inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt założeń do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikołów" wykonanego przez Energoekspert Sp. z o.o. w lutym 2001 roku, pozostającego w zgodzie z Prawem Energetycznym.

§14

 1. Obszar opracowania leży w zasięgu czterech terenów górniczych:
  1. KWK "Bielszowice" obejmuje rejon pomiędzy ul. Grzybową - Staromiejską - Starokościelną - Przelotową,
  2. KWK "Halemba" obejmuje rejon lasów w pn.-wsch. części opracowania oraz rejon Straconej Wioski w strefie I i II kategorii wpływów eksploatacji górniczej,
  3. KWK "Bolesław Śmiały" obejmuje rejon na południe od ul. Rusinów - Kawalca - Gliwickiej poza zasięgiem eksploatacji,
  4. KWK "Budryk" obejmuje rejon na wschód od ul. Przelotowej i na pd. od ul. Solnej,
  5. pozostała część obszaru opracowania znajduje się poza terenami górniczymi.
 2. Na obszarze opracowania dla terenu górniczego KWK "Bielszowice" ustala się prowadzenie eksploatacji zgodnie z koncesją i tak by wpływy nie przekraczały III kategorii, z wyjątkiem terenów określonych w pkt. 3.
 3. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby na terenach zwartej zabudowy wzdłuż ulic: Przelotowej (do zabudowy przy ul. Starokościelnej), Wolności, Staromiejskiej, Starokościelnej, Żurawiej wpływy nie przekraczały II kategorii.
 4. Ze względu na eksploatacje złóż węgla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych inwestycji obowiązują przepisy prawa budowlanego odnośnie posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegającym skutkom eksploatacji górniczej - wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie pozwolenia na budowę przez Okręgowy Urząd Górniczy.
 5. Ustala się objęcie szczególną ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  • ujęć wody pitnej - studni głębinowych w Rusinowie,
  • obiektów zabytkowych.
 6. Składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów".

§16

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 20%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§17

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa i jego zmian zawarte w uchwałach:
 • nr XXX/161/92 RM w Mikołowie z dn. 21.01.92 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 4 z dn. 27.04.92),
 • nr XLVI/280/93 RM w Mikołowie z dn. 10.08.93 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 13 z dn. 29.10.93),
 • nr VI/43/94 RM w Mikołowie z dn. 22.11.94 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.94),
 • nr IX/71/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/73/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/74/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/76/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/78/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/81/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/83/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/85/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr IX/94/99 RM Mikołowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
 • nr XXXV/458/2000 RM Mikołowa z dn. 14.11.2000,
 • nr XXXVI/470/2000 RM Mikołowa z dn. 12.12.2000,
 • nr XLIV/548/2001 RM Mikołowa z dn. 26.06.2001.

§18

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały XXV/351/2004

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.14
Data udostępnienia: 2006.02.14 23:28:19
Liczba odwiedzin strony: 13804 (ostatnie odwiedziny 2024.05.25 16:31:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów