Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/418/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005 określony w załączniku stanowiącym integralną część uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVIII/418/2004

Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2005 r.

Samorząd lokalny - w myśl ustawy o samorządzie gminnym tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. Reprezentują oni zbiór mieszkańców charakteryzujących się różnorodnymi potrzebami, dążeniami, oraz oczekiwaniami. Zaspokajanie tych zbiorowych potrzeb i oczekiwań należy do zadań gminy. Jednakże ze względu na różnorodność występujących problemów instytucje publiczne nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców gminy.

W rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, nie podejmowanych przez instytucje publiczne lub też będących właściwymi dla niewielkich środowisk lokalnych, istotne znaczenie ma powstawanie lokalnych inicjatyw obywatelskich zakładających sobie za cel rozwiązywanie tych problemów.

Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

I. Cele programu

Celem Programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, w celu współfinansowania ważnych działań z punktu widzenia społeczności lokalnej. Pozwoli to na zoptymalizowanie wydatków publicznych i komunikacji pomiędzy Gminą, a jej mieszkańcami.

II. Założenia ogólne programu

 1. Podmiotami niniejszego programu są Gmina Mikołów, organizacje pozarządowe z terenu gminy Mikołów.
 2. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.
 4. Władze samorządowe wspierają działanie organizacji pozarządowych.
 5. Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacania przedsięwzięć służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym zakresie instytucje publiczne.
 6. Wybór zadań wspieranych finansowo przez gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
 7. Oferta realizacji zadania publicznego, umowa oraz sprawozdanie powinna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 03.193.1891 z 18 listopada 2003 r.)

III. Obszary współpracy

Współpraca pomiędzy podmiotami programu dotyczy następującej sfery zadań publicznych:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Działalności charytatywnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych.
 3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 7. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 8. Ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności honorowego krwiodawstwa, pomocy osobom niewidomym, chorym na cukrzycę.

IV. Podstawowe zasady programu

Program współpracy opiera się na następujących zasadach:

 1. Zasada pomocniczości - gmina pomaga organizacjom pozarządowym w zakresie zdefiniowania potrzeb społeczeństwa gminy i rozwiązywaniu problemów w zakresie objętym ustawowymi zadaniami gminy.
 2. Zasada niezależności - zadania są wykonywane niezależnie od siebie, chyba że ich wspólne wykonanie leży w interesie społeczności lokalnej.
 3. Zasada finansowania przedmiotowego - środki publiczne są przyznawane na określone zadania.
 4. Zasada efektywności - zadania zostaną zlecone organizacjom, które najefektywniej wykorzystają powierzone środki.
 5. Zasada korzyści publicznej - realizowane są zadania przynoszące najwięcej korzyści społeczności lokalnej.
 6. Zasada jawności - samorząd gminny udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

V. Formy realizacji zadań

Zadania te realizowane będą w następujących formach:

 1. Powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 3. Powierzanie i wspieranie odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

VI. Postanowienia końcowe

Zasady współpracy określone w niniejszym programie stanowią zbiór regulujący praktykę współdziałania władz samorządowych z organizacjami publicznymi. Wraz ze zmianą warunków zewnętrznych wiążących się szczególnie z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych, a także ze zmieniającą się sytuacją finansową gminy mogą one ulegać zmianą, w szczególności w zakresie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu. Program jest otwarty na nowe rozwiązania, szczególnie wynikające z wniosków i propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.

Praktyką winno być dokonywanie corocznych podsumowań realizacji programu i przedstawienie wniosków Radzie Gminy. Zmiany w programie dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:17
Liczba odwiedzin strony: 1779 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:36:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów