Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/282/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie przyjęcia regulaminu dot. zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568) oraz art. 118 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć Regulamin w sprawie zasad finansowania opieki nad zabytkami zgodnie z załącznikiem.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVIII/277/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.01.2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załącznik do uchwały nr XX/282/2004

Regulamin w sprawie zasad finansowania oraz dofinansowania z budżetu gminy Mikołów opieki nad zabytkami

§1

 1. Finansowanie i współfinansowanie z Budżetu Gminy Mikołów prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach będących własnością osób fizycznych lub prawnych może odbywać się tylko w oparciu o dotacje przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Dotacje mogą być udzielone przed, w trakcie lub po zakończeniu prac przy zabytkach, jednak nie później niż w roku budżetowym, następującym po roku w którym prace te zostały zakończone i odebrane.
 3. Celem uzyskania dotacji podmiot ubiegający się o jej udzielenie obowiązany jest złożyć wniosek do dnia 15 października roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
 4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
 5. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 4 i pkt. 6 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2.

I. Zabytki ruchome

§2

 1. Rada Miejska przyznaje dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 2. Do wniosku o udzielenie dotacji właściciel zabytku załącza:
  1. opis dający rękojmię:
   • korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,
   • popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury,
   • zapobieżenia kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
  2. przeprowadzone badania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich,
  3. w przypadku gdy dotacja ma być przyznana przed rozpoczęciem lub w trakcie prac również plan finansowy robót konserwatorskich lub restauratorskich, pozwalający - po uwzględnieniu dotacji z Budżetu Miasta Mikołów - na przeprowadzenie skończonego przedsięwzięcia to jest co najmniej:
   • zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji w przypadku prac konserwatorskich,
   • wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części w przypadku prac restauratorskich,
  4. w przypadku gdy dotacja ma być przyznana po zakończeniu prac - umowy, faktury i rachunki dokumentujące dokonane wydatki.

§3

Rada Miejska może uzależnić przyznanie dotacji od zgody właściciela zabytku na trwałą ekspozycję w miejscu publicznym lub na terenie gminnej instytucji kultury.

§4

Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub restauratorskich właściciel zabytku nie może bez zgody Rady Miejskiej zmienić warunków rękojmii zawartych w §2 pkt. 2a. W przeciwnym wypadku Burmistrz Miasta obowiązany jest do wystąpienia o zwrot dotacji.

II. Zabytki nieruchome

§5

Rada Miejska przyznaje dotacje na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru prowadzonego przez śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§6

Dotacja może być udzielona na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, która posiada prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zabytku.

§7

Dotacja udzielana jest w przy zachowaniu następujących warunków:

 1. Występując o dotację właściciel lub użytkownik wieczysty zabytku winien przedstawić:
  1. kosztorys,
  2. projekt budowlany,
  3. zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym,
  4. w przypadku gdy dotacja ma być przyznana przed rozpoczęciem lub w trakcie robót także plan finansowania robót budowlanych pozwalający - po uwzględnieniu dotacji z Budżetu Miasta Mikołów - na przeprowadzenie skończonego przedsięwzięcia, to jest wydatne przyczynienie się do poprawy kondycji zabytku oraz podniesienie jego walorów estetycznych,
  5. w przypadku gdy dotacja ma być przyznana po zakończeniu prac - umowy, faktury rachunki dokumentujące dokonane wydatki.
 2. Po przeprowadzeniu robót budowlanych właściciel lub użytkownik wieczysty nie może bez zgody Rady Miejskiej zmienić dotychczasowego przeznaczenia zabytku. W przeciwnym wypadku Burmistrz Miasta zobowiązany jest wystąpić o zwrot przekazanej dotacji.

III. Postanowienia końcowe

§8

 1. Miejski konserwator zabytków wydaje opinię w kwestii celowości udzielenia dotacji zabytku ruchomego lub nieruchomego. Wzór opinii stanowi odpowiednio załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Celem wydania opinii miejski konserwator zabytków może żądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego i kondycji zabytku oraz wnioskować do referatów merytorycznych o zajęcie stanowiska w danej kwestii.

§9

 1. W przypadku współfinansowania prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach ruchomych oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, o ile udział dotacji z Budżetu Gminy Mikołów przekracza 50% ich wartości, właściciel lub użytkownik wieczysty zabytku obowiązany jest udzielić zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz przed zawarciem umowy każdorazowo poddać ocenie sposób przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia.
 2. Oceny, o której mowa w pkt. 1 dokonuje Biuro Kontroli Wewnętrznej UM Mikołów.

§10

O zakończeniu robót a w szczególności o terminie odbioru tych robót z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków właściciel lub użytkownik wieczysty zawiadamia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz na jego żądanie udostępnia całość dokumentacji związanej z przeprowadzonymi robotami. Miejski konserwator zabytków informuje burmistrza Miasta o spełnieniu lub niespełnieniu przez właściciela lub użytkownika wieczystego zabytku wymogu zawartego w §2 pkt. 2 oraz §7 pkt. 2.

§11

Miejski konserwator zabytków prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje o udzielonych dotacjach:

 1. Urząd Starostwa Powiatowego w Mikołowie,
 2. Urząd ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§12

 1. O ile dotacja udzielona jest przed rozpoczęciem lub w trakcie prac - celem jej rozliczenia - właściciel lub użytkownik wieczysty zabytku przedkłada w terminie do 30 dni od dnia upływy terminu wykonania umowy dotacji do wglądu w Biurze Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Mikołów dokumentację dotyczącą finansowania całości robót, w szczególności rachunki i faktury wystawiane przez wykonawców robót, kosztorysy, decyzje i pozwolenia. Z rozliczenia sporządzany jest protokół doręczany Burmistrzowi Miasta.
 2. W przypadku nie rozliczenie z dotacji, względnie nie rozliczenie w terminie Biuro Kontroli Wewnętrznej wnioskuje do Burmistrza Miasta o jej zwrot w całości lub części.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym - załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym - załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Mikołowie w kwestii celowości udzielenia dotacji zabytku ruchomego - załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Mikołowie w kwestii celowości udzielenia dotacji zabytku nieruchomego - załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (20 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.e
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 1345 (ostatnie odwiedziny 2023.06.01 06:51:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów