Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVIII/239/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.01.2004 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała RM nr VII/78/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2004 roku.

Załącznik do uchwały nr XVIII/239/2004

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa

 1. O stypendia przyznawane przez gminę Mikołów mogą ubiegać się dzieci i młodzież ucząca się, zamieszkała na terenie Mikołowa jeżeli nie otrzymuje stypendium z innego źródła.
 2. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym następujące warunki:
  1. wyróżniającym się ponadprzeciętnym poziomem w nauce, działalności uczniowskiej, studenckiej i publicznej,
  2. udokumentują trudną sytuację ekonomiczną uniemożliwiającą rozwijanie talentów i zdolności,
  3. legitymują się terminowością, sumiennością oraz uzyskują średnią ocen w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich powyżej 4,5 a na wyższych uczelniach 4,0,
  4. uczniowi/studentowi może być przyznane stypendium za udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe itp.
 3. Szczególne preferencje przy przyznawaniu stypendiów mają:
  1. uczniowie legitymujący się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie olimpiad przedmiotowych,
  2. uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 4. Stypendium przyznawane jest na okres jednego półrocza (semestru), wypłacane w ratach miesięcznych.
 5. Ustala się miesięczną maksymalną wysokość stypendium dla:
  1. uczniów szkół podstawowych od klasy IV w wysokości - 200 zł,
  2. uczniów gimnazjów i szkół średnich w wysokości - 250 zł,
  3. studentów w wysokości - 300 zł,
  4. w innych przypadkach nie ujętych w punkcie a, b, c tj. za udokumentowane wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne - do maksymalnej kwoty stypendiów zwolnionych z podatku dochodowego.
 6. Stypendium może być przyznane, w zależności od sytuacji materialnej i uzyskanych wyników w nauce, w pełnej lub częściowej wysokości.
 7. Stypendia przyznawane są dwa razy w ciągu roku w październiku i w marcu.
 8. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
  1. potwierdzenie faktu stałego zameldowania w Mikołowie,
  2. wydane przez szkołę lub uczelnię zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen oraz pisemne potwierdzenie wskazujące na szczególne osiągnięcia ucznia w wybranej dziedzinie nauki, sporcie lub przedmiocie zainteresowania,
  3. oświadczenie o dochodach rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 9. Wnioski należy kierować do burmistrza miasta na adres: 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub osobiście składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1.
 10. Wnioski należy składać w terminie do 15 października na pierwsze półrocze oraz do 28 lutego na drugie półrocze.
 11. Wnioski rozpatruje stosowna komisja.
 12. Rada Miejska zatwierdza w drodze uchwały przedstawione przez burmistrza miasta propozycje przyznania stypendiów.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.27
Data udostępnienia: 2004.03.01 20:35:49
Liczba odwiedzin strony: 1428 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 22:57:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów