Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/411/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 8, art. 48 ust. 4, art. 51, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie dla osób bez dochodu oraz posiadających dochody własne ustala się w następujący sposób:

Tabela odpłatności nr 1 za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla osób samotnie gospodarujących

Grupa Dochód na osobę jako % ustawowego kryterium dochodowego Wysokość ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej % odpłatności osób samotnie gospodarujących
I do 100% do 461 zł nieodpłatne
II pow. 100% - 180% pow. 461 - 829,80 zł 100%
III pow. 180% - 200% 829,80 - 922,00 zł 110%
IV pow. 200% - 230% 922,00 - 1 060,30 zł 120%
V pow. 230% - 270% 1 060,30 - 1 244,70 zł 130%
VI pow. 270% - 320% 1 244,70 - 1 475,20 zł 140%
VII pow. 320% - 380% 1 475,20 - 1 751,80 zł 180%
VIII pow. 380% pow. 1 751,80 zł 200%

Tabela odpłatności nr 2 za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla osoby w rodzinie

Grupa Dochód na osobę w rodzinie jako % ustawowego kryterium dochodowego Wysokość ustawowego kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie % odpłatności osoby w rodzinie
I do 100% do 316 zł nieodpłatne
II pow. 100% - 220% pow. 316 - 695,20 zł 110%
III pow. 220% - 250% pow. 695,20 - 790,00 zł 120%
IV pow. 250% - 290% pow. 790,00 - 916,40 zł 130%
V pow. 290% -350% pow. 916,40 - 1 106,00 zł 140%
VI pow. 350% - 420% pow. 1 106,00 - 1 327,20 zł 150%
VII pow. 420% - 510% pow. 1 327,20 - 1 611,60 zł 180%
VIII pow.510% pow. 1 611,60 zł 200%

§2

Do naliczania za 1 dzień pobytu przyjmuje się stawkę żywieniową w kwocie 4,20 zł. Osoba uprawniona ponosi odpłatność w wysokości odpowiadającej podanemu w tabeli 1 lub 2 procentowi odpłatności w stosunku do wartości usługi za czas pobytu.

§3

Osobom, którym kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał zasiłek celowy w formie jednego gorącego posiłku dziennie w Dziennym Domu Pomocy stosuje się stawkę żywieniową w kwocie 3,20 zł.

§4

Opłatę za pobyt w Dziennym Domu Pomocy ustala kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług, na podstawie tabeli 1 i 2.

§5

Upoważnia się kierownika Dziennego Domu Pomocy do pobierania odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy zgodnie z decyzją o skierowaniu wydaną przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr 67/99 z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z gminnego obiektu pomocy społecznej.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta oraz kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XLIV/891/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2010 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/411/2004

Tabela odpłatności nr 1 za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla osób samotnie gospodarujących

(dzienna stawka żywieniowa 4,20 zł x np. 22 dni żywieniowe - 92,40 zł)

Grupa Dochód na osobę jako % ustawowego kryterium dochodowego Wysokość ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej % odpłatności osób samotnie gospodarujących Kwota odpłatności [zł]
wyżywienie koszty razem
I do 100% do 461 zł nieodpłatne 92,40 - 92,40
II pow. 100% - 180% pow. 461 - 829,80 zł 100% 92,40 - 92,40
III pow. 180% - 200% 829,80 - 922,00 zł 110% 92,40 9,24 101,64
IV pow. 200% - 230% 922,00 - 1 060,30 zł 120% 92,40 18,48 110,88
V pow. 230% - 270% 1 060,30 - 1 244,70 zł 130% 92,40 27,72 120,12
VI pow. 270% - 320% 1 244,70 - 1 475,20 zł 140% 92,40 36,96 129,36
VII pow. 320% - 380% 1 475,20 - 1 751,80 zł 180% 92,40 73,92 166,32
VIII pow. 380% pow. 1 751,80 zł 200% 92,40 92,40 184,80

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/411/2004

Tabela odpłatności nr 2 za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla osoby w rodzinie

(dzienna stawka żywieniowa 4,20 zł x np. 22 dni żywieniowe - 92,40 zł)

Grupa Dochód na osobę w rodzinie jako % ustawowego kryterium dochodowego Wysokość ustawowego kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie % odpłatności osoby w rodzinie Kwota odpłatności [zł]
wyżywienie koszty razem
I do 100% do 316 zł nieodpłatne 92,40 - 92,40
II pow. 100% - 220% pow. 316 - 695,20 zł 110% 92,40 9,24 101,64
III pow. 220% - 250% pow. 695,20 - 790,00 zł 120% 92,40 18,48 110,88
IV pow. 250% - 290% pow. 790,00 - 916,40 zł 130% 92,40 27,72 120,12
V pow. 290% -350% pow. 916,40 - 1 106,00 zł 140% 92,40 36,96 129,36
VI pow. 350% - 420% pow. 1 106,00 - 1 327,20 zł 150% 92,40 46,20 138,60
VII pow. 420% - 510% pow. 1 327,20 - 1 611,60 zł 180% 92,40 73,92 166,32
VIII pow.510% pow. 1 611,60 zł 200% 92,40 92,40 184,80

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.18
Data udostępnienia: 2011.02.18 17:43:21
Liczba odwiedzin strony: 966 (ostatnie odwiedziny 2024.01.27 20:26:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów