Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIV/891/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2010 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie zwany dalej "Domem".
 2. Zakres usług świadczonych przez Dom, biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz bazę kadrową, obejmuje usługi z pobytem bez noclegów lub usługi bez pobytu, a także możliwość:
  1. korzystania ze śniadania i obiadu;
  2. zaspokojenia potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu;
  3. korzystania z zajęć codziennych, mających na celu podnoszenie sprawności intelektualnej (pogadanki, imprezy okazjonalne, krzyżówki, spotkania przy kawie);
  4. aktywizacji podopiecznego poprzez udział w terapii zajęciowej (muzykoterapii, kulturoterapii, biblioterapii);
  5. korzystania z prasy codziennej;
  6. korzystania z radia i telewizji;
  7. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w formie ogólnej terapii ruchowej, pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami dysponującymi sprzętem rehabilitacyjnym;
  8. realizacji innych usług w ramach pozyskanych środków, kadry terapeutycznej i bazy technicznej;
  9. wydawania posiłków dla osób wymagających pomocy opiekuna (bez pobytu);
  10. korzystania z jednego gorącego posiłku;
  11. otrzymania suchego prowiantu na wolne od pracy dni;
  12. udostępnienia urządzeń do utrzymania higieny osobistej;
  13. świadczenia usług higienicznych (pranie).
 3. Opłatę za przyznany zakres usług ponoszą osoby, których dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwoty kryterium dochodowego określone w ustawie o pomocy społecznej.
 4. Wysokość odpłatności za świadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9, określają tabele nr 1 i 2.

  Tabela odpłatności nr 1 za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla osób samotnie gospodarujących:

  Grupa Dochód na osobę jako % ustawowego kryterium dochodowego* % odpłatności osób samotnie gospodarujących usługa z pobytem % odpłatności osób samotnie gospodarujących usługa bez pobytu
  I do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
  II powyżej 100% - 180% 10% 0%
  III powyżej 180% - 200% 20% 5%
  IV powyżej 200% - 230% 30% 10%
  V powyżej 230% - 270% 50% 20%
  VI powyżej 270% - 320% 60% 40%
  VII powyżej 320% - 380% 80% 60%
  VIII powyżej 380% 100% 80%

  * Kryterium dochodowe, według którego obliczana jest odpłatność, podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

  Tabela odpłatności nr 2 za pobyt w Dziennym Domu Pomocy dla osoby w rodzinie:

  Grupa Dochód na osobę w rodzinie jako % ustawowego kryterium dochodowego* % odpłatności osoby w rodzinie usługa z pobytem % odpłatności osoby w rodzinie usługa bez pobytu
  I do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
  II powyżej 100% - 220% 20% 10%
  III powyżej 220% - 250% 30% 20%
  IV powyżej 250% - 290% 40% 30%
  V powyżej 290% - 350% 50% 40%
  VI powyżej 350% - 420% 70% 50%
  VII powyżej 420% - 510% 80% 65%
  VIII powyżej 510% 100% 85%

  * Kryterium dochodowe, według którego obliczana jest odpłatność, podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

§2

Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i wysokości odpłatności wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie po uzgodnieniu zakresu usług z osobą kierowaną.

§3

Opłaty za pobyt i usługi świadczone przez Dom są wnoszone na rachunek bankowy Domu do 5. (piątego) dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

§4

Opłata za pobyt i usługi świadczone przez Dom podlega zwrotowi poprzez wypłatę określonej kwoty bądź rozliczenie nadpłaty w następnym miesiącu, w przypadku zgłoszenia co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem nieobecności lub rezygnacji.

§5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/411/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.30
Data udostępnienia: 2010.05.07 22:24:19
Liczba odwiedzin strony: 867 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 03:27:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów