Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XX/279/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2004 w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 406 pkt 7a, 12 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Regulamin częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów.

§2

Uchylić uchwałę nr LV/785/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 kwietnia 2002 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XX/279/2004

Regulamin częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów

§1

Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby i wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

 1. Częściowy zwrot poniesionych kosztów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne będące:
  1. Właścicielami lub współwłaścicielami oczyszczalni obsługującej:
   1. jeden budynek mieszkalny,
   2. co najmniej dwa budynki mieszkalne,
   3. jeden budynek wielorodzinny.
 2. W przypadku dwóch i więcej współwłaścicieli budynku mieszkalnego, jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, dofinansowanie wypłacone będzie tylko jednemu współwłaścicielowi budynku jednorodzinnego lub lokalu wskazanemu w zawartym porozumieniu stron.

§3

 1. Kwota dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów na zakup kompletnej oczyszczalni, lecz nie więcej niż:
  1. 1 500 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej budynek mieszkalny, jednorodzinny;
  2. 1 200 zł dla każdego z wnioskodawców oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny, zgodnie z §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu,
  3. 800 zł w równym podziale dla właściciela/współwłaścicela/najemcy lokalu budynku wielorodzinnego obsługiwanego przez jedną wspólną oczyszczalnię ścieków, zgodnie z §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Kwota dofinansowania obliczana będzie wg następującego wzoru:

  ogólny koszt oczyszczalni x 50% = kwota do podziału / wszyscy wnioskodawcy = kwota do wypłaty dla jednego wnioskodawcy

  gdzie kwota do wypłaty dla jednego wnioskodawcy:
  <= 1 500 (wg §3 pkt 1 ppkt a)
  <= 1 200 (wg §3 pkt 1 ppkt b)
  <= 800 (wg §3 pkt 1 ppkt c)

§4

Ilość środków określa uchwała budżetowa na dany rok zatwierdzona przez Radę Miejską.

§5

Datą decydującą o uprawnieniu do wyżej wymienionego dofinansowania jest data końcowego odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, sporządzonego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

§6

 1. Warunkiem dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń do gleby lub do wody przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zlikwidowanie osadników funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania.
 2. Wymagania formalne:
  1. skierowanie wniosku do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołowa wraz załącznikami:
   1. aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej,
   2. pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urządzeń o przepustowości powyżej 5 m3/d a także na wypuszczanie oczyszczonych ścieków poza granice własnej działki lub zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, do Referatu Ochrony Środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji,
   3. końcowy protokół odbioru sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami,
   4. imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków,
   5. certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi; bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe; odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).
  2. w przypadku współwłasności oczyszczalni, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli, współwłaścicieli lub dzierżawców terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce (druk nr 1- druk można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (19 KB)).
  3. Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków nabytych po 1 stycznia 2003 r.
  4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany przez Burmistrza Miasta Mikołowa. Zespół sporządza ze swoich czynności protokół, który winien być zaakceptowany przez Burmistrza.
  5. Na podstawie wyżej wymienionego protokołu sporządzane są z wnioskodawcami umowy, które przedkładane są do podpisu Burmistrzowi Miasta Mikołowa.
   1. Umowa powinna zawierać:
    1. określenie typu przydomowej oczyszczalni ścieków i termin zakończenia zadania,
    2. kwotę refundacji,
    3. zastrzeżenie, że urządzenia wodne stanowią element stałego wyposażenia.
  6. Dofinansowaniu nie podlegają:
   1. przydomowe oczyszczalnie ścieków posadowione na obszarach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia posesji do istniejącej, miejskiej sieci kanalizacyjnej a także na obszarach, przyjętych w koncepcji harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na lata 2000-2014,
   2. koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) tj. separatora tłuszczu, osadnika, studzienek, studni chłonnych, rur perforowanych i innych nie wymienionych elementów oczyszczalni ścieków,
   3. zmiana systemu unieszkodliwiania ścieków dokonana i odebrana przed 1 stycznia 2003 r.,
   4. koszty robocizny.

§7

 1. Częściowa refundacja zmiany sposobu unieszkodliwiania ścieków dotyczy jedynie kosztów zakupu kompletu urządzeń służących do oczyszczania ścieków, na podstawie imiennych rachunków.
 2. Dofinansowaniu podlegają oczyszczalnie posadowione na terenach określonych w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu na których budowa kanalizacji miejskiej nie jest przewidziana do roku 2015.

§8

Wnioskodawcy zobowiązani są do uregulowania w urzędzie Skarbowym wszystkich ewentualnych spraw podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem.

§9

Realizację zasad udzielania częściowego zwrotu kosztów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z niniejszym Regulaminem powierza się Referatowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołowa.

§10

Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób wnioskujących w przedmiotowej sprawie będzie realizowane do momentu wyczerpania się środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

§11

Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia odrębną uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Obszary ulic objęte dofinansowaniem do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków z racji braku planu ich kanalizacji do roku 2015 (na dzień 4.03.2004 r.):

 1. Sołectwo Borowa Wieś:
  • ul. Buczka - budynki powyżej nr 45 w stronę lasu tj., bud. 51, 55, 57 i bud. w budowie,
  • ul. Dąbrowa - boczna naprzeciw budynku 41 w stronę lasu - 4 bud. w budowie,
  • ul. Gołębia - bud. 17, 28, 32, 12.
 2. Sołectwo Paniowy:
  • ul. Staromiejska - budynki: 104c, 104a, 106a,
  • ul. Zrębowa - budynek 30,
  • ul. Przelotowa - budynek 66,
  • ul. Zagrodowa,
  • ul. Rusinów,
  • ul. Mokierska - budynki nr 44, 42, 40.
 3. Sołectwo Śmiłowice:
  • ul. Dolina Jamny- część w stronę Rety Śmiłowickiej,
  • ul. Reta Śmiłowicka.
 4. Sołectwo Mokre:
  • ul. Kręta,
  • ul. 22 Lipca - odcinek istniejącej zabudowy od drogi Cieszyńskiej (DK 81),
  • ul. Fitelberga,
  • ul. Jaskółcza,
  • ul. Studzienna,
  • ul. Wierzbowa,
  • ul. Kolonia Huta,
  • ul. Sosnowa.
 5. Dzielnica Regielowiec ulice w obszarze powyżej ul. Bielskiej (DK 928) do granicy z miastem Tychy:
  • ul. Marii Skłodowskiej,
  • ul. Jaskrów,
  • ul. Jaśminowa,
  • ul. Wrzosowa,
  • ul. Dołowa.
 6. Dzielnica Gniotek - powyżej zbiorników wodociągowych do granicy z miastem Tychy:
  • ul. Żniwna,
  • ul. Braterska,
  • ul. Na Wzgórzu,
  • ul. Filaretów,
  • ul. J. Matejki,
  • ul. Rolnicza,
  • ul. Staropodleska - odcinek powyżej ul. Wspólnej w stronę granicy z miastem Katowice,
  • ul. Skośna,
  • ul. Podleska - (budynki nr 95, 97, 99, 103) na odcinku w stronę Katowic.
 7. Dzielnica Kamionka:
  • ul. Wiosenna,
  • ul. Jagodowa - bud. nr 14 - odcinek od ul. Podleskiej,
  • ul. Paprotek - odcinek leżący przy granicy z miastem Katowice.
 8. Sołectwo Bujaków:
  • ul. Sośnia Góra,
  • ul. Szkolna,
  • ul. Marzankowice,
  • ul. Ludwika Spyry - na odcinku w rejonie torów w stronę granicy z gminą Ornontowice.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.30
Data udostępnienia: 2004.04.12 01:22:49
Liczba odwiedzin strony: 2990 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 16:39:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów