Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

 

Uchwała Przedmiot
XXVIII/540/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/516/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku
XXVIII/539/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/515/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku
XXVIII/538/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/514/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku
XXVIII/537/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Cieszyńskiej
XXVIII/536/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Cieszyńskiej
XXVIII/535/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie, ul. Kolejowa 2
XXVIII/534/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Mikołów, a gminą Orzesze na powierzenie gminie Orzesze zadania pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki"
XXVIII/533/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXVIII/532/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXVIII/531/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXVIII/530/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XXVIII/529/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach
XXVIII/528/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zamiany nieruchomości
XXVIII/527/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz zawarcia porozumienia
XXVIII/526/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXVIII/525/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/524/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/523/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/522/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/521/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/520/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/519/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/518/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVIII/517/2008
z dnia 16.12.2008
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2009
XXVII/516/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w "Żłobku Miejskim w Mikołowie"
XXVII/515/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Żłobkowi Miejskiemu w Mikołowie"
XXVII/514/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobek Miejski w Mikołowie"
XXVII/513/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie
XXVII/512/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/511/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/510/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/509/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/508/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/507/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXVII/506/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"
XXVII/505/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/475/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Żwirki i Wigury
XXVII/504/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/474/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Pokoju
XXVII/503/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/473/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Okrzei
XXVII/502/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych przy ul. Taborowa Kępa w Mikołowie
XXVII/501/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Klonowej w Mikołowie
XXVII/500/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie
XXVII/499/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Jana Kawalca w Mikołowie Śmiłowicach
XXVII/498/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXVII/497/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie wyrażenia zgody nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie
XXVII/496/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie rezygnacji ze składu osobowego komisji Rady Miejskiej
XXVII/495/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
XXVII/494/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
XXVII/493/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
XXVII/492/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
XXVII/491/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Gliwice w sprawie zapewnienia opieki dzieciom z terenu miasta Mikołowa w przedszkolach niepublicznych działających na terenie miasta Gliwice
XXVII/490/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XXVII/489/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych
XXVII/488/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian załącznika wieloletnich zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010
XXVII/487/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/486/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/485/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVII/484/2008
z dnia 25.11.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/483/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie skargi radnego Krzysztofa Żura na działalność burmistrza miasta
XXVI/482/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie będącego gospodarstwem pomocniczym Urzędu Miasta Mikołów
XXVI/481/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
XXVI/480/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminy Mikołów
XXVI/479/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego likwidującej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie
XXVI/478/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach przy ul. Morawa 31
XXVI/477/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXVI/476/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXVI/475/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i Wigury
XXVI/474/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju
XXVI/473/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Okrzei
XXVI/472/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXVI/471/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uchylenia uchwały nr XVI/238/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.11.2007 r. w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz uchylenia uchwały nr XXXII/481/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXVI/470/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2009 roku
XXVI/469/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/240/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
XXVI/468/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i korzystanie z jednego gorącego posiłku dziennie w Dziennym Domu Pomocy
XXVI/467/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
XXVI/466/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
XXVI/465/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
XXVI/464/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
XXVI/463/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian załącznika wieloletnich zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010
XXVI/462/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/461/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/460/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/459/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/458/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/457/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/456/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXVI/455/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej gminy Mikołów
XXVI/454/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXV/437/2008 z dnia 30 września 2008 roku
XXVI/453/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXVI/452/2008
z dnia 28.10.2008
w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXV/451/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXV/450/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXV/449/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXV/448/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXV/447/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do projektu pod nazwą "Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" i współdziałania w tym zakresie z powiatem mikołowskim
XXV/446/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
XXV/445/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Wielowieś poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku
XXV/444/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej spółki
XXV/443/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XXV/442/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/441/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/440/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/439/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/438/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/437/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/436/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/435/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/434/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/433/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/432/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/431/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/430/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian załącznika inwestycyjnego i zmian załącznika wieloletnich zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010
XXV/429/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/428/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXV/427/2008
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/426/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/425/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXIV/424/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXIV/423/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Skrajnej
XXIV/422/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów
XXIV/421/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek nr 1588/151, nr 1589/151, nr 198 położonych przy ulicy Gliwickiej
XXIV/420/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja
XXIV/419/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstantego Prusa
XXIV/418/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Piaskowej
XXIV/417/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej
XXIV/416/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Rybickiego
XXIV/415/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie będącego gospodarstwem pomocniczym Urzędu Miasta Mikołów
XXIV/414/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/413/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/412/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/411/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/410/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/409/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/408/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/407/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/406/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/405/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXIV/404/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/403/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/402/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Mikołowa na rok 2008
XXIV/401/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/400/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmiany zapisu w uchwale Rady Miejskiej nr XXIII/369/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/399/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/398/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXIV/397/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XXIV/396/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/395/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/394/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/393/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/392/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/391/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/390/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/389/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/367/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 roku
XXIV/388/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIV/387/2008
z dnia 26.08.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/386/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXIII/385/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury na terenie miasta Mikołów lub za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy
XXIII/384/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie
XXIII/383/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
XXIII/382/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów wraz z innymi gminami powiatu do wspólnej realizacji projektu pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki" i zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej i studiów wykonalności dla ww. projektu
XXIII/381/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów
XXIII/380/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów
XXIII/379/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej)
XXIII/378/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
XXIII/377/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXIII/376/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Mikołów
XXIII/375/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012
XXIII/374/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/263/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów
XXIII/373/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu
XXIII/372/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/371/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/370/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/369/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/368/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/367/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/366/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/365/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/364/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/363/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXIII/362/2008
z dnia 24.06.2008
w sprawie nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy miastami Mikołów i Dokuczajewsk na Ukrainie
XXII/361/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Kamionki, dla obszaru położonego przy ulicy Paprotek
XXII/360/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Klonowa
XXII/359/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXII/358/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXII/357/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie nadania nazwy parkingowi
XXII/356/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie
XXII/355/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Mikołowa
XXII/354/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
XXII/353/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zawarcie porozumienia międzygminnnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy w sprawie zapewnienia opieki dzieciom z terenu miasta Mikołowa w przedszkolach publicznych działających na terenie miasta Tychy
XXII/352/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/351/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/350/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/349/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok, zmian załącznika inwestycyjnego i zmian załącznika wieloletnich zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010
XXII/348/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/347/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/346/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/345/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/344/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/343/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/342/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/341/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXII/340/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu
XXII/339/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/318/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 kwietnia 2008 roku
XXII/338/2008
z dnia 27.05.2008
w sprawie nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy miastami Mikołów i Ilava na Słowacji
XXI/337/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
XXI/336/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez burmistrza Mikołowa pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników w TBS Mikołów Sp. z o.o. w likwidacji uchwały o zbyciu nieruchomości przez spółkę
XXI/335/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Mikołów umów o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy ul. Zawilców w Mikołowie"
XXI/334/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krakowskiej w Mikołowie" w formie weksla in blanco
XXI/333/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i obciążanie nieruchomości na czas nieoznaczony
XXI/332/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i obciążanie nieruchomości gminnych
XXI/331/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/293/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 lutego 2008 roku
XXI/330/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2008-2015
XXI/329/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXI/328/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXI/327/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXI/326/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXI/325/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zamiany nieruchomości
XXI/324/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Mikołowie pomiędzy ulicami: Wyzwolenia i Towarową
XXI/323/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie
XXI/322/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zmian w załącznikach nr 5, nr 6, nr 11, nr 13 i nr 16 do uchwały Rady nr XVII/253/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2008
XXI/321/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXI/320/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXI/319/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
XXI/318/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
XXI/317/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zmiany załącznika wieloletnich zadań inwestycyjnych w latach 2007-2010
XXI/316/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXI/315/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXI/314/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XXI/313/2008
z dnia 22.04.2008
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2007
XX/312/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Orzechowej
XX/311/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Orzechowej
XX/310/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
XX/309/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
XX/308/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
XX/307/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie gminy Mikołów
XX/306/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XX/305/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
XX/304/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XX/303/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XX/302/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XX/301/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XX/300/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XX/299/2008
z dnia 18.03.2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu
XIX/298/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie opłat wstępu na saunę na Krytej Pływalni w Mikołowie
XIX/297/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawierania umów użytkowania, dzierżawy i najmu
XIX/296/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i obciążanie nieruchomości na czas nieoznaczony
XIX/295/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i obciążanie nieruchomości gminnych
XIX/294/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mikołów na lata 2007-2013
XIX/293/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/96/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy gminy Mikołów
XIX/292/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012
XIX/291/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XIX/290/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej spółki
XIX/289/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XIX/288/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XIX/287/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/271/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2008 roku
XIX/286/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
XIX/285/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XIX/284/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
XIX/283/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
XIX/282/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XVIII/281/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie opłat wstępu na Krytą Pływalnię w Mikołowie
XVIII/280/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez gminę Mikołów 636/672 udziałów w nieruchomości przy Placu 750-lecia 7 w Mikołowie
XVIII/279/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Jana Kawalca w Mikołowie, obręb Śmiłowice
XVIII/278/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
XVIII/277/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVIII/276/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku
XVIII/275/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Mikołów
XVIII/274/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Mikołowie
XVIII/273/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
XVIII/272/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminy Mikołów
XVIII/271/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
XVIII/270/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XVIII/269/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
XVIII/268/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
XVIII/267/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.18
Data udostępnienia: 2011.02.18 17:43:20
Liczba odwiedzin strony: 7477 (ostatnie odwiedziny 2024.02.26 13:00:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów